Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.10.2002- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.09.2002 määrus number 53
Jõustumine:21.10.2002
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. september 2002 nr 53

 

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9, Rahvastikuregistri seaduse § 93 lg 1, § 95 lg 2 ja § 96, Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse § 40 p 3-8, Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 63 p 1 ja 2, Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevate teiste seaduste muutmise seaduse § 64 ja 65, Karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seaduse § 39, Väärteomenetluse seadustiku § 213, Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadusest ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 9 ja § 98,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna põhimäärust (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27; muudetud Tallinna Linnavolikogu 6. märtsi 1997 määrusega nr 6; 12 juuni 1997 määrusega nr 28; 5. veebruari 1998 määrusega nr 8; 19. veebruari 1998 määrusega nr 11; 14. mai 1998 määrusega nr 18; 3. septembri 1998 määrusega nr 29; 26. novembri 1998 määrusega nr 37; 25. märtsi 1999 määrusega nr 4; 8. aprilli 1999 määrusega nr 9; 10. juuni 1999 määrusega nr 17; 16. detsembri 1999 määrusega nr 41; 16. detsembri 1999 määrusega nr 42; 18. mai 2000 määrusega nr 15; 14. detsembri 2000 määrusega nr 59; 14. juuni 2001 määrusega nr 30; 6. septembri 2001 määrusega nr 36; 7. veebruari 2002 määrusega nr 10) alljärgnevalt:

1.1 asendada § 4 lg 3 sõnad "avalik-õiguslik isik" sõnadega "avalik-õiguslik juriidiline isik";

1.2 muuta § 10 lg 11 ja sõnastada see järgmiselt:

“(11) Linnavalitsusel kinnitada Tallinna kaubamärkide kasutamise kord.“;

1.3 täiendada määrust uue paragrahviga 10¹ järgmises sõnastuses:

"§ 10¹ Tallinna linna päev. Iga aasta 15. mail tähistatakse Tallinna linna päeva.";

1.4 muuta § 17 ja sõnastada see järgmiselt:

“Tallinna linnaelanik on isik, kellel on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi: rahvastikuregister) järgi püsiv elukoht Tallinnas.“;

1.5 muuta § 23 lg 1 alljärgnevalt:

1.5.1 muuta punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

“7) asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest.“;

1.5.2 asendada punktis 8 sõnad “kassatsioonikaebus ei ole menetlusluba saanud“ sõnadega “kassatsioonikaebust ei võetud menetlusse“;

1.5.3 muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt:

"9) temale kohtu poolt piiratud teovõime tõttu eestkostja poolt määramisega;";

1.6 asendada § 26 lõike 1 punktides 29, 31 ja 33 sõna "tühistamine" sõnadega "kehtetuks tunnistamine";

1.7 täiendada § 26 lg 1 punktidega 361 ja 362 järgmises sõnastuses:

1.7.1 “361) heakorra tagamiseks heakorra- ja kaevetööde eeskirjade kehtestamine;“;

1.7.2 “362) koerte ja kasside eeskirjade kehtestamine;“;

1.8 muuta § 37¹ alljärgnevalt:

1.8.1 muuta lg 2 kolmandat lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Kui linnavalitsuse liikmele esitatud arupärimine ei kuulu tema tegevusvaldkonda, edastab ta selle vastava valdkonnaga tegelevale linnavalitsuse liikmele ja informeerib sellest ka linnavolikogu kantseleid, kes edastab selle informatsiooni arupärijale.";

1.8.2 muuta lg 3 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Kui küsimusele vastamine nõuab pikemat ettevalmistusaega, informeerib arupärimisele vastaja linnavolikogu kantseleid arupärimisele vastamise ajast ja linnavolikogu kantselei edastab selle informatsiooni arupärijale.";

1.9 täiendada § 49 lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

"(3) Linnavalitsus kehtestab oma korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 3 sätestatut."

"(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul võib linnavalitsus volitada linna ametiasutust, mis teostab avalikku võimu, kehtestama nende teenuste hinnad, mida osutab linna ametiasutuse hallatav asutus, mis ei teosta avalikku võimu. Volituse andmisel linna ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil.";

1.10 muuta § 55 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:

"(1) Linnavolikogu poolt kinnitatud linnaeelarve koosneb eelarveaasta tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.";

1.11 tunnistada § 56 kehtetuks;

1.12 tunnistada § 57 lg 4 alapunkt 3 kehtetuks;

1.13 muuta § 57 lg 8 ja sõnastada see järgmiselt:

“(8) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib linnavalitsus iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest. Seejuures on lubatud teha ainult neid kulutusi, mis on ette nähtud nii eelmise aasta eelarves kui ka alanud eelarveaasta eelarve eelnõus ning nendest kahest summast väiksemast lähtudes.“;

1.14 Muuta § 59 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“(2) Eelarve täitmise aruande koostab linnavalitsus ning esitab selle hiljemalt järgneva eelarveaasta 1. aprilliks linnavolikogule.“;

1.15 Tunnistada § 59 lg 3 kehtetuks;

1.16 muuta § 59 lg 5 ja sõnastada see järgmiselt:

"(5) Eelarve täitmise aruande kinnitab linnavolikogu hiljemalt 1. maiks, olles eelnevalt ära kuulanud revisjonikomisjoni vastava arvamuse. Eelarve täitmise aruanne avalikustatakse käesolevas põhimääruses sätestatud korras.";

1.17 tunnistada § 69 lg 5 teine lause kehtetuks;

1.18 muuta § 81 lg 6 ja sõnastada see järgmiselt:

"(6) Linnavolikogu otsus jõustub teatavakstegemisest.";

1.19 muuta § 82 lg 3 ja sõnastada see järgmiselt:

"(3) Linnavalitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest.";

1.20 asendada § 84 lõikes 1 sõna "tühistamiseks" sõnadega "kehtetuks tunnistamiseks";

1.21 tunnistada § 85 lg 2 kehtetuks;

1.22 muuta § 88 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:

"(2) Linnaosa halduskogu liikmeks võib olla kandidaatide registreerimiseks esitamisel rahvastikuregistri järgi Tallinnas elav (rahvastikuregistrisse antud linnaosas kantud) ja selles linnaosas linnavolikogusse valitud või kandideerinud isik.";

1.23 muuta § 90 ja sõnastada see järgmiselt:

"Halduskogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

(1) Halduskogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega linnavolikogu otsusel seoses:

1) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;

2) isiku püsiva elukoha muutusega, kui püsiv elukoht ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas;

3) valimisega Vabariigi Presidendiks, nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigisekretäriks, riigikontrolöriks, õiguskantsleriks, maavanemaks, kohtunikuks või prokuröriks;

4) Eesti kodakondsuse kaotamisega;

5) nimetamisega sama linnaosa ametnikuks;

6) asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest;

7) tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega või seoses jõustunud kohtuotsusega, millega tühistati valmiskomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu liikmeks tema Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud nõuetele mittevastavuse tõttu, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonikaebust ei võetud menetlusse või Riigikohus on kaebuse läbi vaadanud ja rahuldamata jätnud;

8) temale kohtu poolt piiratud teovõime tõttu eestkostja määramisega;

9) surmaga."

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 1 ja 6 sätestatud juhul esitab halduskogu liige vastava avalduse linnaosa vanemale, kes edastab selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul kättesaamisest arvates linnavolikogule.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 sätestatud asjaolust teatab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul linnaosa vanemale vastava registri pidaja.

(4) Linnaosa vanem edastab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 2, 3, 4 ja 9 sätestatud asjaolude teatavaks saamisest vastava teate linnavolikogule.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 7-8 sätestatud juhtudel edastab linnaosa vanem vastava kohtuotsuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisest arvates linnavolikogule. (6) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 3 sätestatud asjaolusid kinnitava dokumendi saamisel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast Riigi Teatajas avaldamist edastab linnaosa vanem vastava teate linnavolikogule.

(7) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 5 sätestatud juhul edastab linnaosa vanem hiljemalt kolme tööpäeva jooksul halduskogu liikme vastava avalduse ja dokumendi ärakirja kättesaamisest arvates need linnvolikogule."

1.24 muuta § 91 ja sõnastada see järgmiselt:

"Halduskogu liikme volituste peatumine

(1) Halduskogu liikme volituste peatumine tähendab halduskogu liikme ajutist vabanemist halduskogu liikme ülesannete täitmisest.

(2) Halduskogu liikme volitused peatuvad:

1) kui halduskogu liige on Tallinnas valitud linnapeaks, kinnitatud linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse palgaliseks linnavalitsuse liikmeks;

2) kui halduskogu liikme suhtes on kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega üle kolme kuu;

3) tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud;

4) kui ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud halduskogu koosolekutelt.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 1 sätestatud piirang ei kehti halduskogu uude koosseisu kinnitatud eelmise linnavolikogu koosseisu linnapea ja linnavalitsuse liikmete suhtes, kes on esitanud lahkumispalve, kuid jätkavad oma tegevust kuni linnavolikogu poolt uue linnavalitsuse kinnitamiseni.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 2 sätestatud juhul saadab linnaosa vanem hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava kohtumääruse kättesaamisest arvates selle linnavolikogule.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 3 sätestatud juhul esitab halduskogu liige vastava avalduse linnaosa vanemale, kes edastab selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul kättesaamisest arvates linnavolikogule.

(6) Käesoleva paragrahvi 2. lõike punktis 4 sätestatud juhul teatab linnaosa vanem sellest linnavolikogule kolme tööpäeva jooksul vastava asjaolu teatavaks saamisest."

1.25 täiendada § 95 lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Kui linnaosa halduskogu esimees oli valitud linnavolikogu liikmena halduskogu esimeheks, kuid tema volitused linnavolikogu liikmena on lõppenud, loetakse tema volitused halduskogu esimehena lõppenuks tema linnavolikogu liikme volituste lõppemise päevast. Halduskogu poolt uue esimehe valimiseni täidab halduskogu esimehe ülesandeid tema asetäitja. Juhul, kui halduskogu esimehe volitused linnavolikogu liikmena peatuvad, täidab halduskogu esimehe ülesandeid kuni halduskogu esimehe linnavolikogu liikme volituste taastamiseni halduskogu esimehe asetäitja."

2. Muuta Tallinna Linnavolikogu töökorra punkti 5.1 kolmandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: "Fraktsiooni nimeks on selle nimekirja esitanud erakonna või valimisliidu nimi."

3. Linnavalitsusel esitada ettepanekud linnavolikogu õigusaktide kooskõlla viimiseks Tallinna põhimäärusega ja viia oma õigusaktid kooskõlla Tallinna põhimäärusega.

4. Määrus jõustub 21. oktoobril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees