Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2002 korraldus number 2269
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

9. september 2002 nr 2269-k

 

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 10 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

1. Algatada Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 6,2 ha. Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava ala ümberkruntimine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine elamute ja ärihoonete ehitamiseks ning jalakäijate ja kergliikluse liiklemistsoonide ja -koridoride määramine Rotermanni kvartalist linnahallini ja sadamani.

 

2. Kinnitada Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1145 vastavalt lisale.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles linnavalitsus avaldab ametlikke teadeandeid.

 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
9. septembri 2002
korraldusega nr 2269-k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1145

 

Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja: K-Projekt AS

 

Detailplaneeringu ala suurus: 6,2 ha

 

1 Detailplaneeringu koostamise alused

 

1.1 K-Projekt AS taotlus 27.03.2002

1.2 Planeerimis- ja ehitusseadus

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus

 

2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk

 

2.1 Mere pst 12, 14, Kai tn 2 ja Sadama tn 2 kinnistute detailplaneeringu koostamine seoses kinnistute sihtotstarvete ja piiride muutmisega. Alale soovitakse rajada elamu- ja ärihooned.

2.2 Heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, liikluskorralduse (sh jalakäijate, kergliikluse, juurdepääsuteede) ning tehnovõrkude lahenduse koostamine.

 

3 Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid

 

3.1 Tallinna üldplaneering

3.2 Olemasolevad algatatud ja kehtestatud planeeringud

3.3 Admiraliteedi basseini äärse ala linnaehituslike ideede konkursi tulemused

3.4 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010

3.5 Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid

3.6 Planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused

3.7 Planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitus-geoloogilised uurimistööd

 

4 Olemasoleva olukorra iseloomustus

 

4.1 Tallinna üldplaneeringuga on planeeringuala juhtfunktsiooniks piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele ettevõtetele.

4.2 Planeeritav ala asub Admiraliteedi basseini vanalinna poolsel küljel

4.3 Hoonestus kruntidel on lammutatud. Haljastust praktiliselt pole

4.4 Planeeritav ala asub Tallinna Vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja Tallinna Vanalinna vaadeldavuse tsoonis.

 

5 Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile (tuba 219).

5.2 Linnaruum

5.2.1 Anda planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed.

5.2.1.1 Näidata planeeritava alaga külgnevate alade algatatud ja kehtivad detailplaneeringud, linnaehituslikud seosed ja lähiümbruse liikluskorraldus.

5.2.1.2 Planeeringulahenduses arvestada koostatava Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga.

5.2.2 Koostada krundijaotusplaan.

5.2.3 Tagada jalakäijate ja kergliikluse liiklemistsoonid ja koridorid Rotermanni kvartalist linnahallini ja sadamani. Näha ette vastavad krundid.

5.2.4 Määrata uusehituse stiililised, mahulised ja asukohanõuded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist võttes maksimaalseks hoonestuskõrguseks Rotermanni kvartalis viljaelevaatori kõrguse. Katusemaastiku kujundamiseks on lubatud üksikute aktsentide e. väljaulatuvate hooneosade planeerimine.

5.2.5 Admiraliteedi basseini äärne kaldapealne kujundada linnaväljakuna, mis on avatud Rotermanni soolalao suunas.

5.2.6 Säilitada vaatesuunad sadamast vanalinnale Oleviste kiriku suunas.

5.2.7 Määrata ehitusjoon. Hoonestatavad alad piiritleda ehitusjoonega, sh määrata kohustuslik ehitusjoon kruntide tänavapoolses osas.

5.2.8 Ehitistevahelised kujad uusehituse kavandamisel määrata vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.9 Näidata kõrg- ja madalhaljastus nii säilitatav kui juurdeprojekteeritav.

5.2.10 Kruntide ehitusõigus ja piirangud määrata vastavalt lisades “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“ esitatud nõudetele.

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Hinnata kavandatavast tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju, lisada andmed litsentsi kohta.

5.3.2 Hoonestusplaanile kanda Läänemere kalda ulatus (200 m) ja esitada sellest tulenevad kitsendused ning teeseaduse kohased teekaitsevööndid, anda hinnang liiklusest tulenevale mürale ja õhusaastele ning esitada lahendused kahjulike mõjude leevendamiseks.

5.3.3 Heit-, liig- ja sajuvee ärajuhtimine lahendada lahkvoolselt, esitada sajuvee loodusesse juhtimise viis ja koht (suubla). Parklate ja platside reostusohtlikud sajuveed puhastada enne ühisvõrku suunamist lokaalses puhastusseadmes.

5.3.4 Soojavarustuse lahendusele lisada hinnang valitud kütuseliigi mõjust lähiümbruse keskkonnale. Soojakoormused esitada kinnistute kaupa, vajadusel lisada lokaalkatlamaja saastearvutus.

5.3.5 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud, taaskasutatavate jäätmete liikide kaupa kogumine lahendada kas hoonete mahus või jäätmemajas.

5.3.6 Planeeritavast tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnamõju hinnang, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

5.4 Transport

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek.

5.4.2 Lahendada juurdepääsud kruntidele.

5.4.3 Täpsustada autoliikluskeelualad ning määratleda operatiivautode juurdepääsuvõimalused sellele.

5.4.4 Parkimine lahendada oma krundil. Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest vastavalt EPN 17 nõuetele. Soovitav on igale korterile ette näha parkimiskoht või garažeerimisvõimalus.

5.4.5 Määrata tänavate kaitsevööndid.

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sade- ja drenaažvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vete valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Vajadusel lahendada transiitvete ärajuhtimine.

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande lisale “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneering esitada eskiis-staadiumis (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiis-staadiumi avalike arutelude läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist viies eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

5.7.4 Detailplaneeringule lisada eraldi lehena kirjanurgaga põhijoonis ning kahes eksemplaris põhijoonise tabeliteta vähendus ja situatsiooniskeem formaadis A4.

5.7.5 Tallinna Linnavalitsusel on õigus nõuda detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšetil jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

 

6 Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu

 

6.1 Tallinna Kesklinna Valitsus

6.2 Tallinna Kesklinna Halduskogu

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet

6.5 Tallinna Kommunaalamet

6.6 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

6.7 Tallinna Maa-amet

6.8 Paljassaare ja Russalka vahelise ala üldplaneeringu töögrupp

6.9 AS Tallinna Sadam

6.10 Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad

 

7 Lisad

 

7.1 Situatsiooniskeem

7.2 Planeeritava ala skeem M 1:2000

7.3 Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks seitsmel lehel (ainult projekteerija eksemplaris)

7.4 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

7.5 Krundi plaan M 1:500

7.6 Lähteülesande kooskõlastajate kirjad

 

8 Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär