Tatari tn 21C ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

Tallinna Linnavalitsus 09.09.2002 korraldus number 2251

Redaktsiooni kehtivus 09.09.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

9. september 2002 nr 2251-k

 

Tatari tn 21C ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 7 lg 1 ja lg 5, § 21, § 22 lg 1, § 22¹ , § 22² lg 1, Muinsuskaitseseaduse § 24, § 25, Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määruse nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määruse nr 144, Kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10, Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2001 määruse nr 1, Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2001 määruse nr 72, OÜ EKE PROJEKTI MAAMÕÕDUBÜROO koostatud katastriüksuse plaani töö nr 1140 2001 ja maa ostueesõigusega erastamise avalduse

 

1. Määrata Kesklinna linnaosas ostueesõigusega erastamiseks ehitiste teenindamiseks vajalik maa alljärgnevatel tingimustel:

1.1 ostueesõigusega erastatav maa

asukoht:

Tatari tn 21C

pindala:

320 m²

sihtotstarve:

elamumaa (E)

maksustamishind:

64000 krooni vastavalt maa maksustamisehinna 05.03.2002 aktile nr 760;

1.2 erastamist taotlev isik

nimi:

mittetulundusühing Garaa˛Iühistu Tatari 21C

mittetulundusühingu registrikood:

80079582

asukoht:

Tatari tn 21C, Tallinn;

1.3 maa omanikul tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

1.4 kitsendus: krunt on arheoloogiamälestis ning asub arhitektuurimälestise kaitsevööndis.

 

2. Punktis 1.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 Eesti Ühispank, kood 401.

 

3. Krundil asuvad ehitised kuuluvad punktis 1.2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku Ehitusregistri õiendile nr 98/2375 ja 15. oktoobril 2001 koostatud ehitise vastuvõtu aktile.

 

4. Tallinna Maa-ametil edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks Harju maavanemale.

 

5. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 1.2 nimetatud isikule.

 

6. Käesoleva korralduse peale on õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär