Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 70
jõustumine 24.06.2002
Kehtetuks tunnistamine 21.10.2013
Redaktsiooni kehtivus 07.09.2009 - 21.10.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 09.10.2013 nr 163 [RT IV, 18.10.2013, 27 - jõust. 21.10.2013]

REDAKTSIOON:

Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009

Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005

Tlv m 12.01.2005 nr 7 jõust. 17.01.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

19. juuni 2002 nr 70

 

 

 

Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lg 1, § 7, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määrusest nr 14 ja 2. mai 2002 otsusest nr 195,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

       

1.         Kinnitada juurdelisatud Tallinna Botaanikaaia põhimäärus.

 

2.         Tunnistada kehtetuks:

2.1       Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1995 määrus nr 39 “Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine”;

2.2       Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2001 määrus nr 51 “Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine”.

 

3.         Määrus jõustub 24. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
19. juuni 2002
määrusega nr 70

 

Tallinna Botaanikaaia põhimäärus

 

1.         Üldsätted

1.1       Tallinna Botaanikaaed (edaspidi asutus) on Pirita jõeoru maastikukaitsealal paiknev taimeriigi mitmekesisust tutvustavate kollektsioonidega botaanilist informatsiooni koguv, töötlev ning jagav teadus- ja arendusasutus.

1.2       Asutuse ametlik nimetus on:

eesti keeles       Tallinna Botaanikaaed;

ladina keeles     Hortus Botanicus Tallinnensis;

inglise keeles     Tallinn Botanic Garden.

1.3       Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, 11913 Tallinn ja aadress on Kloostrimetsa tee 52.

1.4       Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5       Asutus on Tallinna Keskkonnaameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.

(Tlv m 12.01.2005 nr 7 jõust. 17.01.2005)

1.6       Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires. Asutuse arengukava kehtestab kõrgemalseisev organ.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

1.7       Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

1.8       Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi ja täiendusi linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.9       Asutus on Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia  ja Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed õigusjärglane.

 

2.         Põhiülesanded

2.1       Asutuse põhiülesanded on

2.1.1    taime- ja seeneriigi uurimine ning arusaama kujundamine nende olulisest rollist elu säilimisel;

2.1.2    asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise kompleksi eksponeerimine, nende arendamine, täiendamine ja kaitsmine loodus- ja kultuuriväärtusena;

2.1.3    taimse paljundusmaterjali vahetuse korraldamine teiste asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega kodu- ja välismaal;

2.1.4    ekspeditsioonide korraldamine taimmaterjali hankimiseks;

2.1.5    haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide ja nende genofondi säilitamine ja kaitsmine koostöös riigiasutustega;

2.1.6    asutuse bilansis olevate hoonete ja muu vara korrashoidmine ja täiendamine, maa-ala hooldamine;

2.1.7    linna esindusfunktsioonide täitmine;

2.1.8    rakenduslike ja teoreetiliste konverentside, seminaride ja nõupidamiste, kursuste, praktikumide ja suvekoolide korraldamine;

2.1.9    lepingute ja ühisprojektide alusel koostöö arendamine teiste kodu- ja välismaiste asutuste ja organisatsioonidega, kaasa arvatud töötajate vahetus ja koolitus;

2.1.10  tegevuseesmärkidele vastavate trükiste avaldamine.

2.2       Lisaks põhiülesannetele osutab asutus alljärgnevaid teenuseid:

2.2.1    täiendõppe korraldamine kestvusega kuni 6 kuud;

2.2.2    kaubandus, sealhulgas taimmaterjali ostmine ja müümine;

2.2.3    teenused põhitegevusaladel, sh projektide ja hoolduskavade koostamine;

2.2.4    üüriteenused ja konsultatsioonid;

2.2.5    taimeseadete valmistamine ning paigaldamine.

 

3.         Vara ja vahendid. Majandustegevus

3.1       Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna eelarvelistest vahenditest linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel.

3.2       Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3       Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1    Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, sealhulgas asutuse poolt tasuliste teenuste osutamisest ja kaupade müügist saadud tulust;

3.3.2    annetustest ja sihteraldistest;

3.3.3    muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4       Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab kõrgemalseisev organ kooskõlastatult Tallinna Ettevõtlusametiga.

3.5       Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

3.6       Asutus koostab aastaeelarve ja majandustegevuse plaani kvartalite lõikes igaks majandusaastaks lähtudes asutuse tegevuseesmärkidest ja tegevusaladest, arengukavast ja investeeringute plaanist, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast põhimäärusest

3.7       Asutusest sõltumatu eelarvevahendite puudumise või asutuse varale vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju hüvitamise otsustab linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

 

4.         Juhtimine

4.1       Asutust juhib direktor, kelle kinnitab 5 aastaks Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse direktoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu linnapea. Tööandja teisi õigusi ja kohustusi teostab kõrgemalseisva organi juht.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.1.1    Direktor valitakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.2       Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse direktor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.2.1    korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.2.2    sõlmib asutuse nimel lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.3    tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.4    avab pankades arveid;

4.2.5    kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga asutuse struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.2.6    tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.2.7    omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama asutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.8    annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.9    koostab asutuse eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;

4.2.10  korraldab asutuse ja asutuse juures asuvate fondide, sihtasutuste ning mittetulundusühingute vahelist koostööd;

4.2.11  kehtestab asutuse töösisekorraeeskirja;

4.2.12  kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.13  korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

4.3       Teadusnõukogu

4.3.1    Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb 9 liikmest, neist 1/3 valitakse asutuse töötajate hulgast ja 2/3 määrab kõrgemalseisev organ.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.2    Teadusnõukogu liikmed kinnitab direktori ettepanekul 5 aastaks Tallinna linnapea.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.3.2.1 Teadusnõukogu liikmete kinnitamisel määrab Tallinna linnapea nende hulgast teadusnõukogu esimehe.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.2.2 Teadusnõukogu liikmed valivad nõukogu aseesimehe.

4.3.2.3 Teadusnõukogu liikme volitused lõpevad tähtaja lõppemise, tagasiastumise, tagasikutsumise või surma tõttu väljalangemise korral. Linnapeal on õigus teadusnõukogu liige igal ajal olenemata põhjusest tagasi kutsuda. Teadusnõukogu liikme vaba koha täitmine toimub direktori ettepanekul vastavalt käesoleva põhimääruse punktile 4.3.1.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.3    Teadusnõukogu pädevus:

4.3.3.1 annab seisukoha direktori esitatud asutuse arengukava projektile, kinnitab asutuse teadustegevuse põhisuunad ning teostab järelevalvet nende täitmise üle;

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.3.2 kinnitab asutuse teadus- ja arendustegevuse aruanded;

4.3.3.3 valib asutuse korralised teadustöötajad ja teeb direktorile ettepaneku nendega töölepingu sõlmimiseks;

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.3.4 esitab silmapaistvamad uurimused preemiate taotlemiseks;

4.3.3.5 viib läbi asutuse direktori valimise avaliku konkursi.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.3.4    Teadusnõukogu töökord

4.3.4.1 Teadusnõukogu töövorm on istung.

4.3.4.2 Teadusnõukogu töökeelteks on eesti ja inglise keel.

4.3.4.3 Teadusnõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Istungi kutsub kokku teadusnõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Teadusnõukogu istungi päevakord tehakse teadusnõukogu liikmetele kirjalikult taasesitatavas vormis teatavaks vähemalt viis päeva enne istungi toimumist.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

4.3.4.4 Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt seitse teadusnõukogu liiget, sealhulgas esimees või aseesimees.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

4.3.3.5 Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu esindatud liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või teda asendava aseesimehe hääl. Otsusele kirjutab alla esimees, tema äraolekul aseesimees.

4.3.3.6. Teadusnõukogul on õigus vastu võtta otsuseid istungit kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik teadusnõukogu liikmed. Teadusnõukogu esimees saadab sel juhul otsuse eelnõu kõigile teadusnõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui teadusnõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta

on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle ¾ teadusnõukogu liikmete häältest.

(Tlv m 02.09.2009 nr 68 jõust. 07.09.2009)

 

5.         Aruandlus ja kontroll

5.1       Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

5.2       Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistus, linnale auditeerimisteenust osutav audiitor või kõrgemalseisva organi poolt nimetatav audiitor.

(Tlv m 20.04.2005 nr 42 jõust. 25.04.2005)

 

6.         Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

6.1       Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.

6.2       Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3       Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär