Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 12.03.2001 nr 51
 
Tlv m 16.06.1995 nr 39
Akt viitab
 
Tvk o 02.05.2002 nr 195
 
Tvk m 06.05.1999 nr 14
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 09.10.2013 nr 163
Aktile viitab
 
Tlv k 24.08.2011 nr 1321
 
Tlv k 20.04.2005 nr 715
Akti muudavad
 
Tlv m 02.09.2009 nr 68
 
Tlv m 20.04.2005 nr 42
 
Tlv m 12.01.2005 nr 7
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2002 määrus number 70
Jõustumine:24.06.2002
Kehtetuks tunnistamine:21.10.2013
Redaktsiooni kehtivus:24.06.2002 - 16.01.2005

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. juuni 2002 nr 70

 

Tallinna Botaanikaaia põhimääruse kinnitamine

 

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lg 1, § 7, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määrusest nr 14 ja 2. mai 2002 otsusest nr 195,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Botaanikaaia põhimäärus.

 

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1995 määrus nr 39 “Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja kinnitamine“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2001 määrus nr 51 “Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine“.

 

3. Määrus jõustub 24. juunil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
19. juuni 2002
määrusega nr 70

 

Tallinna Botaanikaaia põhimäärus

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Botaanikaaed (edaspidi asutus) on Pirita jõeoru maastikukaitsealal paiknev taimeriigi mitmekesisust tutvustavate kollektsioonidega botaanilist informatsiooni koguv, töötlev ning jagav teadus- ja arendusasutus.

1.2 Asutuse ametlik nimetus on:

eesti keeles Tallinna Botaanikaaed;

ladina keeles Hortus Botanicus Tallinnensis;

inglise keeles Tallinn Botanic Garden.

1.3 Asutuse asukoht on Eesti Vabariik, 11913 Tallinn ja aadress on Kloostrimetsa tee 52.

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5 Asutus on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.

1.6 Asutuse aastaeelarve kinnitab kõrgemalseisev organ, arengukava ja investeeringute plaani Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.7 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi korraldustest ja käesolevast põhimäärusest.

1.8 Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi ja täiendusi linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.9 Asutus on Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaia ja Munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed õigusjärglane.

 

2. Põhiülesanded

2.1 Asutuse põhiülesanded on

2.1.1 taime- ja seeneriigi uurimine ning arusaama kujundamine nende olulisest rollist elu säilimisel;

2.1.2 asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise kompleksi eksponeerimine, nende arendamine, täiendamine ja kaitsmine loodus- ja kultuuriväärtusena;

2.1.3 taimse paljundusmaterjali vahetuse korraldamine teiste asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega kodu- ja välismaal;

2.1.4 ekspeditsioonide korraldamine taimmaterjali hankimiseks;

2.1.5 haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide ja nende genofondi säilitamine ja kaitsmine koostöös riigiasutustega;

2.1.6 asutuse bilansis olevate hoonete ja muu vara korrashoidmine ja täiendamine, maa-ala hooldamine;

2.1.7 linna esindusfunktsioonide täitmine;

2.1.8 rakenduslike ja teoreetiliste konverentside, seminaride ja nõupidamiste, kursuste, praktikumide ja suvekoolide korraldamine;

2.1.9 lepingute ja ühisprojektide alusel koostöö arendamine teiste kodu- ja välismaiste asutuste ja organisatsioonidega, kaasa arvatud töötajate vahetus ja koolitus;

2.1.10 tegevuseesmärkidele vastavate trükiste avaldamine.

2.2 Lisaks põhiülesannetele osutab asutus alljärgnevaid teenuseid:

2.2.1 täiendõppe korraldamine kestvusega kuni 6 kuud;

2.2.2 kaubandus, sealhulgas taimmaterjali ostmine ja müümine;

2.2.3 teenused põhitegevusaladel, sh projektide ja hoolduskavade koostamine;

2.2.4 üüriteenused ja konsultatsioonid;

2.2.5 taimeseadete valmistamine ning paigaldamine.

 

3. Vara ja vahendid. Majandustegevus

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna eelarvelistest vahenditest linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, sealhulgas asutuse poolt tasuliste teenuste osutamisest ja kaupade müügist saadud tulust;

3.3.2 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.3 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab kõrgemalseisev organ kooskõlastatult Tallinna Ettevõtlusametiga.

3.5 Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

3.6 Asutus koostab aastaeelarve ja majandustegevuse plaani kvartalite lõikes igaks majandusaastaks lähtudes asutuse tegevuseesmärkidest ja tegevusaladest, arengukavast ja investeeringute plaanist, kõrgemalseisva organi poolt antud ülesannetest ning käesolevast põhimäärusest

3.7 Asutusest sõltumatu eelarvevahendite puudumise või asutuse varale vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju hüvitamise otsustab linnavalitsus kõrgemalseisva organi ettepanekul.

 

4. Juhtimine

4.1 Asutust juhib peadirektor, kelle kinnitab 5 aastaks Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Asutuse peadirektoriga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu linnapea.

4.2 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse peadirektor riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

4.2.1 korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.2.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.4 avab pankades arveid;

4.2.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga asutuse struktuuri, koosseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.2.6 tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.2.7 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid esindama asutust riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.8 annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.9 koostab asutuse eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;

4.2.10 korraldab asutuse ja asutuse juures asuvate fondide, sihtasutuste ning mittetulundusühingute vahelist koostööd;

4.2.11 kehtestab asutuse töösisekorraeeskirja;

4.2.12 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.13 korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

4.3 Teadusnõukogu

4.3.1 Teadusnõukogu on asutuse kollegiaalne otsustuskogu, mis koosneb 8 liikmest.

4.3.2 Teadusnõukogu liikmed kinnitab peadirektori ettepanekul 5 aastaks Tallinna linnapea.

4.3.2.1 Teadusnõukogu esimeheks on peadirektor, kes kuulub teadusnõukogu koosseisu ametikoha järgselt.

4.3.2.2 Teadusnõukogu liikmed valivad nõukogu aseesimehe.

4.3.2.3 Teadusnõukogu liikme volitused lõpevad tähtaja lõppemise, tagasiastumise või surma tõttu väljalangemise korral. Teadusnõukogu liikme vakantse koha täitmine toimub valimiste teel. Valituks osutuvad salajasel hääletusel kõige enam hääli saanud kandidaadid. Teadusnõukogusse liikmekandidaadi esitamise õigus on igal teadusnõukogu liikmel ja teadusasutustel, mis on registreeritud haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registris.

4.3.3 Teadusnõukogu pädevus:

4.3.3.1 esitab peadirektorile kinnitamiseks asutuse tegevuse põhisuunad, arengukava ja investeeringute plaani projekti, teostab järelevalvet nende täitmise üle;

4.3.3.2 kinnitab asutuse teadus- ja arendustegevuse aruanded;

4.3.3.3 valib asutuse korralised teadustöötajad ja teeb peadirektorile ettepaneku nendega töölepingu sõlmimiseks;

4.3.3.4 esitab silmapaistvamad uurimused preemiate taotlemiseks.

4.3.4 Teadusnõukogu töökord

4.3.4.1 Teadusnõukogu töövorm on istung.

4.3.4.2 Teadusnõukogu töökeelteks on eesti ja inglise keel.

4.3.4.3 Teadusnõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. Istungi kutsub kokku teadusnõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Teadusnõukogu istungi päevakord tehakse teadusnõukogu liikmetele kirjalikult teatavaks vähemalt kümme päeva enne istungi toimumist.

4.3.4.4 Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt kuus teadusnõukogu liiget, sealhulgas esimees või aseesimees.

4.3.3.5 Teadusnõukogu võtab otsuseid vastu esindatud liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või teda asendava aseesimehe hääl. Otsusele kirjutab alla esimees, tema äraolekul aseesimees.

 

5. Aruandlus ja kontroll

5.1 Asutuse raamatupidamine ning aruandlus toimub riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri osakond, linnale auditeerimisteenust osutav audiitor või kõrgemalseisva organi poolt nimetatav audiitor.

 

6. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

6.1 Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär