Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sompa tee 1b ja Kloostrimetsa tee 41a kinnistute vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2002 otsus number 262
Jõustumine:13.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 25.02.2021 nr 27, vastuvõetud 25.02.2021

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

 

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

13. juuni 2002 nr 262

 

Sompa tee 1b ja Kloostrimetsa tee 41a kinnistute vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Sompa tee 1b ja Kloostrimetsa tee 41a kinnistute vahelise ala detailplaneering, planeeritud ala suurus on 4,2 ha, Pirita linnaosas vastavalt Osaühing Eeteprojekt tööle nr 00018 järgmiselt:

1.1. muuta Sompa tee 1b kinnistu sihtotstarve äri- ja tootmismaaks;

1.2 jagada Sompa tee 4a kinnistu neljaks elamumaa krundiks ja neljaks transpordimaa krundiks, Sompa tee 4 kinnistu neljaks elamumaa krundiks ja Kloostrimetsa tee 41a kinnistu kaheteistkümneks elamumaa krundiks, üheks üldmaa krundiks, kaheks tootmismaa krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks;

1.3 määrata Kloostrimetsa tee 39 hoonetele teenindusmaa ning planeeritud kruntide ehitusõiguse ulatus.
(Kehtetu - Karuslase tn 9 kinnistu osas, Tvk o 25.02.2021 nr 27, vastuvõetud 25.02.2021)

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 7. mail 2002 sõlmitud lepingule nr 78.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees