Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.06.2002 määrus number 40
Jõustumine:20.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:20.06.2002 - 31.03.2009

 Redaktsioonid

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

13. juuni 2002 nr 40

 

Tallinna maamaksu registri põhimääruse ja Tallinna linnamaa registri põhimääruse kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 ja 21. detsembri 2000 määruse nr 63 muutmine

 

 

Juhindudes Andmekogude seaduse § 44, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1, linnavolikogu 4. aprilli 2002 otsustest nr 148 ja nr 149 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada Tallinna maamaksu registri põhimäärus vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tallinna linnamaa registri põhimäärus vastavalt lisale 2.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud “Tallinna Maa-ameti põhimääruse“ punkti 2.1.1 ja sõnastada see järgmiselt: “Tallinna maamaksu registri ja Tallinna linnamaa registri pidamine ning osalemine Tallinna maaregistri pidamisel;“.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2000 määruse nr 63 “Maamaksu määra kehtestamine ja maatüki maksustamishinna arvutamise ning ajutise maksuvabastuse andmise kord“ punkti 10 ja asendada sõna “maaregistris“ sõnadega “maamaksu registris“.

5. Määrus jõustub 20. juunil 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002
määrusega nr 40
LISA 1

 

Tallinna maamaksu registri põhimäärus

1. Üldsätted

1.1 Reguleerimisala

1.1.1 Käesolevas põhimääruses (edaspidi põhimäärus) on sätestatud Tallinna maamaksu registri (edaspidi register) asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk, registri ametlik nimi, pidamise organisatsioon ja põhimõtted, ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim ning andmete registrisse üleandmise kord, registriandmete esitajad, andmete registrist väljastamise, pidamise üle järelevalve teostamise, finantseerimise ja likvideerimise kord.

1.2 Registri nimi ja andmekogu liik

1.2.1 Registri ametlik nimi on Tallinna maamaksu register, lühendatult TMMR.

1.2.2 Registri andmekogu liik on kohaliku omavalitsuse register.

1.3 Registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk

1.3.1 Registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk on:

1.3.1.1 arvestuse pidamine maamaksuga maksustatava maa maaüksuste kohta;

1.3.1.2 arvestuse pidamine maksuvaba maa ning maksusoodustustega maa maaüksuste kohta;

1.3.1.3 arvestuse pidamine maksukohustusega maakasutajate kasutuses oleva maa maaüksuste kohta;

1.3.1.4 arvestuse pidamine maatüki maksustamishinna arvutamiseks vajalike andmete üle;

1.3.1.5 arvestuse pidamine maamaksu subjektide üle;

1.3.1.6 arvestuse pidamine maamaksu subjektide maksusoodustuse üle;

1.3.1.7 maa sihtotstarbelise kasutuse järelevalve teostamine;

1.3.1.8 linnavalitsuse ametiasutuste varustamine eelpoolnimetatud informatsiooniga;

1.3.1.9 Riigi Maksuameti varustamine eelpoolnimetatud informatsiooniga;

1.3.1.10 õigustatud isikutele maamaksu ja maksustamishinna kohta andmete esitamine;

1.3.1.11 maa hindamise ja maksustamise andmete avalikustamine.

2. Registri omanik ja organisatsioon

2.1 Omanik ja asutaja

2.1.1 Registri omanik on Tallinna linn.

2.1.2 Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

2.2 Vastutav töötleja

2.2.1 Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavalitsus.

2.2.2 Registri vastutava töötleja õiguste teostaja on Tallinna Maa-amet.

2.2.3 Vastutav töötleja registri pidamisel:

2.2.3.1 vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

2.2.3.2 korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;

2.2.3.3 korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;

2.2.3.4 korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;

2.2.3.5 volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;

2.2.3.6 tellib volitatud töötlejalt andmekogu pidamise;

2.2.3.7 haldab registris kasutatavaid klassifikaatoreid;

2.2.3.8 lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;

2.2.3.9 teostab registri pidamise üle järelevalvet.

2.3 Volitatud töötleja

2.3.1 Registri volitatud töötleja on Tallinna Maa-amet.

2.3.2 Volitatud töötleja registri pidamisel:

2.3.2.1 osaleb registri arendustöödel ja kasutuselevõtul;

2.3.2.2 täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;

2.3.2.3 volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;

2.3.2.4 töötleb andmeid;

2.3.2.5 vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;

2.3.2.6 teavitab koheselt vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest.

3. Registri ülesehitus

Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Registri andmeid töödeldakse ning kasutatakse registri pidamiseks väljatöötatava tarkvaraga, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärki ja tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

3.1 Maamaksu registri registriosad

3.1.1 I registriosa – maamaksuga maksustatava, maksuvaba ja maksusoodustustega maa maaüksuste andmed ja maksustamise alus;

3.1.2 II registriosa – maatüki maksustamishinna andmed;

3.1.3 III registriosa – maaüksuste omanike ja/või maamaksu tasumise kohustust omavate isikute ning nende esindajate andmed

3.1.4 IV registriosa – arhiiv.

3.2 Registriosade sisemine struktuur

3.2.1 Registriosade I kuni IV sisemine struktuur jaguneb kaheks:

3.2.1.1 aktuaalsed andmed;

3.2.1.2 mitteaktuaalsed andmed ehk andmed varem määratud maamaksu ja maksustamise aluste ning andmed andmete muudatuste kohta.

3.2.2 Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete andmekoosseis on samasugune.

4. Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

4.1 Registrisse kantavad andmed

4.1.1 I registriossa:

4.1.1.1 maaüksuse aadress;

4.1.1.2 maaüksuse kuuluvus asumis;

4.1.1.3 maaüksuse asukoht linnaosas (linnaosades);

4.1.1.4 maaüksuse keskpunkti X koordinaat;

4.1.1.5 maaüksuse keskpunkti Y koordinaat;

4.1.1.6 maaüksuse registrikood Tallinna maaregistris;

4.1.1.7 maaüksuse katastritunnus maakatastris;

4.1.1.8 maaüksuse maakatastris registreerimise kuupäev;

4.1.1.9 kinnistusraamatu registriosa number;

4.1.1.10 kinnistusraamatusse kande tegemise kuupäev;

4.1.1.11 maaüksuse pindala;

4.1.1.12 maaüksuse maksustatav pindala;

4.1.1.13 pindala mõõtühik;

4.1.1.14 maaüksuse sihtotstarve;

4.1.1.15 maaomandi liik;

4.1.1.16 märge hoonestusõiguse ja kasutusvalduse kohta;

4.1.1.17 hoonestusõiguse või kasutusvalduse seadmise algus;

4.1.1.18 hoonestusõiguse või kasutusvalduse seadmise lõpp;

4.1.1.19 hoonestusõiguse number;

4.1.1.20 hoonestusõiguse või kasutusvalduse kehtivuse pikkus;

4.1.1.21 ehitusõiguse ruutmeetrite arv;

4.1.1.22 detailplaneeringuga lubatud maksimaalne korruselisus;

4.1.1.23 lubatud maksimaalne täisehitatuse protsent;

4.1.1.24 selgitus.

4.1.2 II registriossa:

4.1.2.1 maaüksuse maa väärtus või väärtused (kr/m²) vastavalt maaüksuse sihtotstarbele;

4.1.2.2 muudetud maksumäär;

4.1.2.3 maaüksuse hinnatsooni number;

4.1.2.4 maaüksuse maksustamishinna arvutamise valem;

4.1.2.5 maaüksuse maksustamishinna arvestamisel kasutatavad parandustegurid;

4.1.2.6 maaüksuse maksustamishind;

4.1.2.7 maksumäärale vastav maksustatav pindala;

4.1.2.8 maksumäärale vastav maksustamishind;

4.1.2.9 haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustatav pindala;

4.1.2.10 haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustamishind;

4.1.2.11 maamaksu määr hinnatsooni või sihtotstarbe järgi;

4.1.2.12 maatüki maksustamishinna arvutamise aluseks oleva linnavalitsuse haldusakti kuupäev ja number;

4.1.2.13 selgitus.

4.1.3 III registriossa:

4.1.3.1 maaomaniku või maksukohustusliku maakasutaja (-te) isikukood (-id) (sünniaeg) või registrikood (-koodid);

4.1.3.2 maaomaniku või maksukohustusliku maakasutaja (-te) nimi/nimetus (nimed/nimetused);

4.1.3.3 maaomaniku või maksukohustusliku maakasutaja (-te) aadressandmed;

4.1.3.4 maaomaniku või maksukohustusliku maakasutaja esindaja (-te) aadressandmed;

4.1.3.5 maaüksuse omandamise või maksukohusluse tekkimise kuupäev ja aasta;

4.1.3.6 maaüksuse võõrandamise või maksukohusluse lõppemise kuupäev ja aasta;

4.1.3.7 omandiosa suurus;

4.1.3.8 andmed maksuvabastuse või maksusoodustuse kohta;

4.1.3.9 andmed maksuvabastuse või maksusoodustuse taotlemise kohta (kuupäev);

4.1.3.10 selgitus [vaba tekst].

4.1.4 IV registriossa kantakse andmekogu osadest I kuni III välja arvatud arhiveeritavad andmed.

4.2 Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

4.2.1 I, III ja IV registriosa andmed on informatiivsed.

4.2.2 II registriosa andmed on õiguslikuks aluseks maamaksu määramiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel.

4.3 Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed

4.3.1 Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on

4.3.1.1 andmete registri volitatud töötlejale üleandmise aeg;

4.3.1.2 andmete registri volitatud töötlejale esitaja;

4.3.1.3 andmete lisaja kasutajatunnus registris;

4.3.1.4 andmete lisamise aeg;

4.3.1.5 andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus registris;

4.3.1.6 andmete viimase muudatuse tegemise aeg;

4.3.1.7 juurdepääsuõigustega kasutajate kasutajatunnus, sisenemise ja väljumise aeg, andmed arvuti tuvastamiseks ja saadud väljavõtete loend;

4.3.1.8 juurdepääsuõigusteta kasutajate sisenemise ja väljumise aeg ja saadud väljavõtete loend.

4.3.2 Vastutaval töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

4.4 Piiratud kättesaadavusega andmed

4.4.1 Piiratud kättesaadavusega andmed on:

4.4.1.1 punktides 4.1.1.24; 4.1.2.13; 4.1.3.10 nimetatud volitatud töötleja ülesannete täitmiseks ettenähtud andmed;

4.4.1.2 punktis 4.3 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

5. Registri pidamise põhimõtted

5.1 Pidamise põhimõtted

5.1.1 Registrit peetakse kooskõlas Andmekogude seaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, muude seaduste, riigi õigusaktide, Tallinna õigusaktide ja põhimäärusega.

5.1.2 Register on oma tegevuses seotud teiste riigi ja Tallinna andmekogudega. Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele, Tallinna ja teistele tunnustatud klassifikaatoritele ning standarditele.

5.1.3 Registri pidamine on andmete töötlemine, andmete töötlemise kohta arvestuse pidamine, andmete kaitsmine ja nimetatud tegevuste korraldamine.

5.1.4 Andmete töötlemine on andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, nende kohta väljavõtete (päringute) tegemine, andmete kasutamine, üleandmine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

5.1.5 Registri pidamisel on lubatud registri andmete ristkasutus Tallinna registrite ja muude andmekogudega ning riiklike andmekogudega. Registri andmete ristkasutus toimub tuginedes õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

6. Registri pidamise kord

6.1 Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

6.1.1 Andmed registreeritakse registrisse volitatud töötlejale esitatud dokumentidelt ja andmetelt kümne tööpäeva jooksul arvates dokumendi või andmete saamisest.

6.1.2 Andmed kannab registrisse volitatud töötleja poolt volitatud ametnik.

6.1.3 Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid või andmed säilitab ning arhiveerib registri volitatud töötleja.

6.1.4 Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

6.2 Kannete tegemise alused

6.2.1 I registriosas on kande tegemise aluseks linnavalitsuse korraldus, maakatastri õiend, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu väljavõte, kinnistusraamatu ja maakatastri muu informatsioon;

6.2.2 II registriosas on kande tegemise aluseks linnavalitsuse eelhaldusakt maamaksu teate väljastamisele, linnvalitsuse korraldus, maa korralise hindamise tulemused, isiku kirjalik avaldus kasutatava maatüki suuruse ja/või sihtotstarbe kohta;

6.2.3 III registriosas on kande tegemise aluseks linnavalitsuse korraldus, kinnistamisotsus, maakatastri õiend, kinnistu või vallasasja võõrandamise leping, linnavalitsuse korraldus ajutise maksuvabastuse andmiseks, kinnistusraamatu või maakatastri muu informatsioon.

6.3 Registrist andmete väljastamise kord

6.3.1 Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.

6.3.2 Avalikkusele andmete väljastamine toimub kolmel viisil:

6.3.2.1 registri andmetele juurdepääsuga linna kodulehelt;

6.3.2.2 avalike väljavõtete saamisega linna kodulehelt;

6.3.2.3 teabenõude täitmisega andmete ja väljavõtete osas, mis pole linna kodulehel.

6.3.3 Avalik väljavõte on registri rakenduse poolt automaatselt loodav väljavõte üksiku maaüksuse kohta. Avalikus väljavõttes ei esitata isikuandmeid, piiratud kättesaadavusega ega arhiveeritud andmeid.

6.3.4 Avalikule väljavõttele lisatakse väljavõtte taotleja soovil maaüksuse plaan Tallinna digitaalkaardi alusel.

6.3.5 Linnapeale, abilinnapeadele ja linna ametnikele toimub andmete väljastamine:

6.3.5.1 punktis 6.3.2 loetletud viisidel;

6.3.5.2 ametialaste väljavõtete saamisega registrist.

6.3.6 Avalike ja ametialaste väljavõtete loetelu ja sisu kehtestab vastutav töötleja.

6.4 Piiratud kättesaadavusega andmetega tutvumise kord

6.4.1 Punktis 4.4.1.1 nimetatud andmetega tutvumine toimub avaliku teabe seaduses ettenähtud korras teabenõude alusel.

6.4.2 Punktis 4.4.1.2 nimetatud andmetega saavad tutvuda ainult vastutav ja volitatud töötleja registri tarkvara abil.

6.5 Isiku õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega

6.5.1 Igal isikul on õigus tutvuda tema kohta registrisse kogutud andmetega, kui seda õigust ei ole piiratud seadusega

6.6 Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord

6.6.1 Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil punktis 4.3.1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega volitatud töötleja poolt ja nende regulaarse läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.

6.7 Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord

6.7.1 Punktis 6.3.5 nimetatud registri kasutajad on koheselt kohustatud teatama vastutavale töötlejale avastatud ebaõigetest andmetest.

6.7.2 Vastutav töötleja selgitab välja volitatud töötleja, kelle töötlemisel vastavad andmed on ja teeb talle ettekirjutuse andmete kontrollimiseks ja parandamiseks etteantud tähtajaks. Ettekirjutuse täitmiseks peab jääma vähemalt viis tööpäeva.

6.7.3 Volitatud töötleja on kohustatud võtma tarvitusele vajalikud meetmed talle teatavaks saanud tema töötlemisel olevate ebaõigete andmete kontrollimiseks ja parandamiseks vastutava töötleja poolt määratud tähtajaks.

6.7.4 Kannete muutmise tulemusena aktuaalsuse kaotanud andmed arvatakse volitatud töötleja poolt aktuaalsete andmete hulgast välja ning arhiveeritakse.

6.7.5 Teated ebaõigetest andmetest säilitatakse alaliselt vastutava töötleja juures.

6.8 Juurdepääsu võimaldamise ja sulgemise kord

6.8.1 Andmetele juurepääsu haldamine on vastutava töötleja ülesanne.

6.8.2 Volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule juurdepääsuõiguse saamiseks esitab volitatud töötleja taotluse, milles näitab ära volitatava ametniku ees- ja perekonnanime, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse aja. Juurdepääsuõiguse kehtivuse aeg võib olla tähtajatu. Vastutav töötleja avab kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud ametnikku.

6.8.3 Volitatud töötleja poolt volitatud ametniku juurdepääsuõiguse sulgemiseks enne kehtivuse aja lõppemist esitab volitatud töötleja taotluse, milles näitab ära volitatud ametniku ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise aja ning põhjuse. Vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

6.8.4 Linna ametnikele avatakse ja suletakse juurdepääs registrisse ametialaste väljavõtete tegemiseks taotluse alusel. Taotluse juurdepääsu avamiseks ja sulgemiseks esitab vastava linnavalitsuse ametiasutuse juht vastutavale töötlejale. Taotlused juurdepääsu avamiseks ja sulgemiseks arhiveeritakse vastutava töötleja juures.

6.8.5 Linnapea ja abilinnapeade juurdepääsu ametialaste väljavõtete tegemiseks avab vastutav töötleja kolme tööpäeva jooksul alates nende tööle nimetamise päevast ja sulgeb järgmisel tööpäeval nende ametikohustuste lõppemisel.

6.8.6 Vastutav töötleja võib andmetele juurdepääsu sulgeda koheselt järgmistel põhjustel:

6.8.6.1 volitatud töötleja poolt volitatud ametnik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;

6.8.6.2 juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

6.9 Andmete säilitamise ja kaitsmise kord

6.9.1 Registri andmete säilimise tagamiseks korraldab vastutav töötleja registriandmete turva- ja arhiivikoopiate tegemise.

6.9.2 Registri tehakse perioodiliselt üks kord nädalas turvakoopia, mis salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale. Turvakoopiat säilitatakse üks kuu.

6.9.3 Registrist tehakse arhiivikoopia üks kord aastas seisuga 1. jaanuar. Arhiivikoopia kuulub alalisele säilitamisele.

6.9.4 Turva- ja arhiivikoopia tegemine fikseeritakse turvapäevikus. Turvapäeviku pidamise korraldab vastutav töötleja.

6.9.5 Vastutav töötleja koostab andmete kaitse tehniliste ja organisatsiooniliste abinõude kava, millega tagatakse registri kaitsmise abinõud selliselt, et oleks välditud:

6.9.5.1 kõrvaliste isikute juurdepääs andmete töötlemiseks kastutatavatele seadmetele;

6.9.5.2 andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine või kustutamine;

6.9.5.3 andmete omavoliline salvestamine ja nende muutmine või kustutamine;

6.9.5.4 andmetöötlussüsteemi omavoliline kasutamine andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;

6.9.5.5 andmesaajate juurdepääs piiratud kättesaadavusega andmetele;

6.9.5.6 andmete mittesihipärane töötlemine;

6.9.5.7 andmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel andmete omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine ning kustutamine;

6.9.5.8 kõrvaliste isikute juurdepääs turva- ja arhiivikoopiatele.

7. Lõppsätted

7.1 Registri järelevalve teostamise kord

7.1.1 Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik Andmekogude seaduse järgimise osas ja vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise põhimääruse ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.

7.1.2 Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest.

7.2 Registri pidamise finantseerimise kord

7.2.1 Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse Tallinna linna eelarvest vastutava töötleja õiguste teostajale ja volitatud töötlejale nimetatud otstarbeks eraldatud vahenditest.

7.3 Registri likvideerimise kord

7.3.1 Registri likvideerimise otsustab registri asutaja.

7.3.2 Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

7.3.3 Andmete üleandmine või hävitamine toimub vastutava töötleja poolt.

7.3.4 Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002
määrusega nr 40
LISA 2

Tallinna linnamaa registri põhimäärus

 

1 Üldsätted

1.1 Reguleerimisala

1.1.1 Käesolevas põhimääruses (edaspidi põhimäärus) on sätestatud Tallinna linnamaa registri (edaspidi register) asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk, registri ametlik nimi, pidamise organisatsioon ja põhimõtted, ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim ning andmete registrisse üleandmise kord, registriandmete esitajad, andmete registrist väljastamise, pidamise üle järelevalve teostamise, finantseerimise ja likvideerimise kord.

1.2 Registri nimi ja andmekogu liik

1.2.1 Registri ametlik nimi on Tallinna linnamaa register, lühendatult TLMR.

1.2.2 Registri andmekogu liik on kohaliku omavalitsuse register.

1.3 Registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk

1.3.1 Registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärk on linna maaomandi otstarbekohane ning parimal viisil käsutamine ja selleks:

1.3.1.1 arvestuse pidamine Tallinna linna maaomandi (kinnisasjade) ja piiratud asjaõiguste kui linna vara üle;

1.3.1.2 arvestuse pidamine linna maaomandi ja piiratud asjaõigustega seotud õiguste, kohustuste ja isikute üle;

1.3.1.3 arvestuse pidamine piiratud asjaõigusega või pikaajaliste ja/või määramata tähtajaga maarendilepinguga koormatud linnamaadelt laekuva tasu üle ja tasu maksmise kohustust omavate isikute üle;

1.3.1.4 maa ja piiratud asjaõiguste omandamise, valitsemise ja võõrandamisega seotud menetluste (protseduuride) juhtimiseks vajalike andmete haldamine;

1.3.1.5 arvestuse pidamine Tallinna kui kaasomaniku õiguste teostamisega seotud toimingute üle;

1.3.1.6 linnavalitsuse ametiasutuste varustamine eelpoolnimetatud informatsiooniga.

2 Registri omanik ja organisatsioon

2.1 Omanik ja asutaja

2.1.1 Registri omanik on Tallinna linn.

2.1.2 Registri asutaja on Tallinna Linnavolikogu.

2.2 Vastutav töötleja

2.2.1 Registri vastutav töötleja on Tallinna Linnavalitsus.

2.2.2 Registri vastutava töötleja õiguste teostaja on Tallinna Maa-amet.

2.2.3 Vastutav töötleja registri pidamisel:

2.2.3.1 vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;

2.2.3.2 korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike menetluskordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;

2.2.3.3 korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;

2.2.3.4 korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;

2.2.3.5 volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;

2.2.3.6 tellib volitatud töötlejalt andmekogu pidamise;

2.2.3.7 haldab registris kasutatavaid klassifikaatoreid;

2.2.3.8 lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;

2.2.3.9 teostab registri pidamise üle järelevalvet.

2.3 Volitatud töötleja

2.3.1 Registri volitatud töötleja on Tallinna Maa-amet

2.3.2 Volitatud töötleja registri pidamisel:

2.3.2.1 osaleb registri arendustöödel ja kasutuselevõtul;

2.3.2.2 täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;

2.3.2.3 volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;

2.3.2.4 töötleb andmeid;

2.3.2.5 vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;

2.3.2.6 teavitab koheselt vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest.

3 Registri ülesehitus

3.1 Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina. Registri andmeid töödeldakse ning kasutatakse registri pidamiseks väljatöötatava tarkvaraga, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärki ja tagada andmete töötlemine kaasaja nõuete kohaselt.

3.2 Linnamaa registri registriosad

3.2.1 I registriosa – Linna maaomandi (kinnistute) registriosa (edaspidi linnamaa registriosa);

3.2.2 II registriosa – Linnale kuuluvate piiratud asjaõiguste registriosa;

3.2.3 III registriosa - Linnamaa valitseja ja kasutaja registriosa (edaspidi isikute registriosa);

3.2.4 IV registriosa – Linna maaomandi (kinnisasjade)ja piiratud asjaõigustega seotud lepingute (omandamine, valitsemine, võõrandamine) registriosa (edaspidi lepingute registriosa);

3.2.5 V registriosa – Maa ja piiratud asjaõiguste omandamise, valitsemise ja võõrandamise toimingute registriosa (edaspidi menetluse registriosa);

3.2.6 VI registriosa – Arhiiv

3.3 Registriosade sisemine struktuur

3.3.1 Registriosade I kuni V sisemine struktuur jaguneb kaheks:

3.3.1.1 aktuaalsed andmed;

3.3.1.2 mitteaktuaalsed andmed ehk andmed endiste omanike, lepingupartnerite, lepingute, lõpuleviidud linnamaaga seotud toimingute kohta.

3.3.2 Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete andmekoosseis on samasugune

4 Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

4.1 Registrisse kantavad andmed

4.1.1 I registriossa:

4.1.1.1 linna omandis oleva maaüksuse (edaspidi maaüksuse) aadress;

4.1.1.2 maaüksuse keskpunkti X koordinaat;

4.1.1.3 maaüksuse keskpunkti Y koordinaat;

4.1.1.4 maaüksuse pindala;

4.1.1.5 maaüksuse sihtotstarve;

4.1.1.6 maaüksuse registrikood Tallinna maaregistris;

4.1.1.7 maaüksuse katastritunnus maakatastris;

4.1.1.8 maaüksuse maakatastris registreerimise kuupäev;

4.1.1.9 maaüksuse kinnistusraamatu registriosa number;

4.1.1.10 maaüksuse kinnistusraamatusse kande tegemise kuupäev;

4.1.1.11 maaüksuse kitsenduse ja servituudi kirjeldus ning olemasolu korral viide lisatud plaanile;

4.1.1.12 maaüksuse kasutusse andmise menetluse liik;

4.1.1.13 menetluse alustamise kuupäev;

4.1.1.14 lepingu sõlmimise kuupäev;

4.1.1.15 selgitus [vaba tekst].

4.1.2 II registriosa

4.1.2.1 lepingu nimetus (liik);

4.1.2.2 linna omandis oleva piiratud asjaõigusega koormatud maaüksuse aadress;

4.1.2.3 kinnistusregistri registriosa number;

4.1.2.4 lepingu aluseks oleva otsuse vastuvõtja nimetus, otsuse nimetus, kuupäev ja number;

4.1.2.5 lepingu sõlmimise kuupäev;

4.1.2.6 lepingu jõustumise kuupäev;

4.1.2.7 hoonestusõiguse kinnistusregistri registriosa number;

4.1.2.8 asjaõiguse tekkimise kuupäev;

4.1.2.9 lepingu lõppemise kuupäev;

4.1.2.10 piiratud asjaõiguse või kasutusõiguse tähtaeg;

4.1.2.11 lepingus sätestatud tasu määr;

4.1.2.12 maksetähtajad;

4.1.2.13 ehitise püstitamise tähtaeg;

4.1.2.14 lepingu eritingimused;

4.1.2.15 selgitus [vaba tekst].

4.1.3 III registriossa:

4.1.3.1 vara valitseja nimetus;

4.1.3.2 volitatud asutuse nimetus;

4.1.3.3 vara valitseja määramise linnavalitsuse korralduse kuupäev ja number;

4.1.3.4 vara valitsejale dokumentatsiooni üleandmise kuupäev ja kirja number;

4.1.3.5 vara üleandmise-vastuvõtmise akti kuupäev;

4.1.3.6 hoonestusõiguse või muu piiratud asjaõiguse omaniku või rentniku nimi või nimetus;

4.1.3.7 hoonestusõiguse või muu piiratud asjaõiguse omaniku või rentniku isikukood või sünniaeg või registrikood;

4.1.3.8 hoonestusõiguse või muu piiratud asjaõiguse omaniku või rentniku asukoht või elukoht (aadress);

4.1.3.9 hoonestusõiguse omaniku või muu piiratud asjaõiguse või rentniku esindajate kontaktandmed;

4.1.3.10 selgitus [vaba tekst].

4.1.4 IV registriossa:

4.1.4.1 lepingu nimetus (liik);

4.1.4.2 lepingu objektiks oleva maaüksuse aadress;

4.1.4.3 lepingu aluseks oleva otsuse vastuvõtja nimetus, otsuse nimetus, kuupäev ja number;

4.1.4.4 lepingu sõlmimise kuupäev;

4.1.4.5 lepingu jõustumise kuupäev;

4.1.4.6 hoonestusõiguse kinnistusregistri registriosa number;

4.1.4.7 asjaõiguse tekkimise kuupäev;

4.1.4.8 lepingu lõppemise kuupäev;

4.1.4.9 piiratud asjaõiguse või kasutusõiguse tähtaeg;

4.1.4.10 lepingus sätestatud tasu määr;

4.1.4.11 maksetähtajad;

4.1.4.12 ehitise püstitamise tähtaeg;

4.1.4.13 lepingu eritingimused;

4.1.4.14 selgitus [vaba tekst].

4.1.5 V registriossa kantakse järgmiste menetluste andmed:

4.1.5.1 maa munitsipaliseerimine;

4.1.5.2 riigivara tasuta omandamine;

4.1.5.3 vallasasjade omandamine;

4.1.5.4 kinnisasjade omandamine;

4.1.5.5 piiratud asjaõiguste omandamine;

4.1.5.6 kinnisasjade valitseja määramine ja valitsemisele üleandmine;

4.1.5.7 kinnisasjade kandmine kinnistusraamatusse;

4.1.5.8 kinnisasjade kohta avatud kinnistusraamatu registriosa sulgemine;

4.1.5.9 kinnisasja koormamine hoonestusõigusega;

4.1.5.10 kinnisasja koormamine piiratud asjaõigusega;

4.1.5.11 kinnisasja rendile andmine;

4.1.5.12 nõusolekute andmine kinnisasja koormamiseks asjaõigusega või piiratud asjaõiguste võõrandamiseks;

4.1.5.13 lepingute (hoonestusõiguse, kasutusõiguse, servituudi seadmise, kinnisasja omandamise, või muu) järelevalve;

 

4.1.5.14 linnamaale ehitiste asukohaettepanekute tegemine;

4.1.5.15 kinnisasjade kaasomanike vaheliste kokkulepete ettevalmistamine;

4.1.5.16 kinnisasjade võõrandamine;

4.1.5.17 kinnisasjade tasuta võõrandamine;

4.1.5.18 kinnisasjade jagamine, ühendamine või ümberplaneerimine (ümberkruntimine);

4.1.5.19 kinnisasja piiride parandamine;

4.1.5.20 haldusõiguserikkumiste protokolli koostamine ja asja arutamine.

4.2 Menetluse andmete täpne koosseis registris kehtestatakse tuginevalt kordadele vastutava töötleja õigusakti alusel.

4.2.1 VI registriossa kantakse andmekogu osadest I kuniV välja arvatud arhiveeritavad andmed

4.3 Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

4.3.1 Linnamaa registri andmed on informatiivsed

4.4 Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed

4.4.1 Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on:

4.4.1.1 andmete registri volitatud töötlejale üleandmise aeg;

4.4.1.2 andmete registri volitatud töötlejale esitaja;

4.4.1.3 andmete lisaja kasutajatunnus registris;

4.4.1.4 andmete lisamise aeg;

4.4.1.5 andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus registris;

4.4.1.6 andmete viimase muudatuse tegemise aeg;

4.4.1.7 juurdepääsuõigustega kasutajate kasutajatunnus, sisenemise ja väljumise aeg, andmed arvuti tuvastamiseks ja saadud väljavõtete loend;

4.4.1.8 juurdepääsuõigusteta kasutajate sisenemise ja väljumise aeg ja saadud väljavõtete loend.

4.4.2 Vastutaval töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

4.5 Piiratud kättesaadavusega andmed

4.5.1 Piiratud kättesaadavusega andmed on

4.5.1.1 punktis 4.1.3.7 toodud andmed;

4.5.1.2 punktides 4.1.1.15; 4.1.2.15; 4.1.3.10; 4.1.4.14 nimetatud volitatud töötleja ülesannete täitmiseks ettenähtud andmed.

4.5.1.3 punktis 4.3 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed.

5 Registri pidamise põhimõtted

5.1 Pidamise põhimõtted

5.1.1 Registrit peetakse kooskõlas Andmekogude seaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, muude seaduste, riigi õigusaktide, Tallinna õigusaktide ja põhimäärusega.

5.1.2 Register on oma tegevuses seotud teiste riigi ja Tallinna andmekogudega. Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele, Tallinna ja teistele tunnustatud klassifikaatoritele ning standarditele.

5.1.3 Registri pidamine on andmete töötlemine, andmete töötlemise kohta arvestuse pidamine, andmete kaitsmine ja nimetatud tegevuste korraldamine.

5.1.4 Andmete töötlemine on andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, nende kohta väljavõtete (päringute) tegemine, andmete kasutamine, üleandmine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

5.1.5 Registri pidamisel on lubatud registri andmete ristkasutus Tallinna registrite ja muude andmekogudega ning riiklike andmekogudega. Registri andmete ristkasutuse toimub Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras, kuni vastava korra väljatöötamiseni registri vastutava töötleja poolt kehtestatud korras.

6 Registri pidamise kord

6.1 Andmete registrisse üleandmise kord ja tähtajad

6.1.1 Tallinna linnamaa registri andmete esitajaks on Tallinna Maa-amet, Tallinna linnale kuuluvate maaüksuste valitsejad, Tallinna maaregister, Tallinna maamaksu register.

6.1.2 Andmed registreeritakse registrisse volitatud töötlejale esitatud dokumentidelt ja andmetelt viie tööpäeva jooksul arvates dokumendi või andmete saamisest.

 

6.1.3 Andmed kannab registrisse volitatud töötleja poolt volitatud ametnik.

6.1.4 Kannete tegemise aluseks olevad dokumendid või andmed säilitab ning arhiveerib registri volitatud töötleja.

6.1.5 Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

6.2 Kannete tegemise alused

6.2.1 I registriosas on kande tegemise aluseks linnavolikogu otsus, linnavalitsuse korraldus, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte, katastriõiend, leping, taotluskiri;

6.2.2 II registriosas on kande tegemise aluseks linnavolikogu otsus, linnavalitsuse korraldus, leping, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte;

6.2.3 III registriosas on kande tegemise aluseks linnavalitsuse korraldus, kaaskiri, akt, leping, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte, linnamaa rentniku või piiratud asjaõiguse omaniku avaldus, taotluskiri;

6.2.4 IV registriosas on kande tegemise aluseks linnavolikogu otsus, linnavalitsuse korraldus, leping, kinnistamisotsus või kinnistusraamatu registriosa väljavõte;

6.2.5 V registriosas on kande tegemise aluseks linnavolikogu otsus, linnavalitsuse korraldus, kaaskiri, akt, leping.

6.3 Registrist andmete väljastamise kord

6.3.1 Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.

6.3.2 Avalikkusele andmete väljastamine toimub kolmel viisil:

6.3.2.1 registri andmetele juurdepääsuga linna kodulehelt;

6.3.2.2 teabenõude täitmisega andmete osas, mis pole linna kodulehel.

6.3.3 Linnapeale, abilinnapeadele ja linna ametnikele toimub andmete väljastamine:

6.3.3.1 punktis 6.3.2 loetletud viisidel;

6.3.3.2 ametialaste väljavõtete saamisega registrist.

6.3.4 Ametialaste väljavõtete loetelu ja sisu kehtestab vastutav töötleja.

6.4 Piiratud kättesaadavusega andmetega tutvumise kord

6.4.1 Punktis 4.4.1.1 nimetatud andmetega tutvumine toimub avaliku teabe seaduses ettenähtud korras teabenõude alusel.

6.4.2 Punktis 4.4.1.2 nimetatud andmetega saavad tutvuda ainult vastutav ja volitatud töötleja registri tarkvara abil.

6.5 Isiku õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega

6.5.1 Igal isikul on õigus tutvuda tema kohta registrisse kogutud andmetega, kui seda õigust ei ole piiratud seadusega.

6.6 Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord

6.6.1 Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil punktis 4.3.1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavate andmete registreerimisega volitatud töötleja poolt ja nende regulaarse läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.

6.7 Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord

6.7.1 Punktis 6.3.3 nimetatud registri kasutajad on koheselt kohustatud teatama vastutavale töötlejale avastatud ebaõigetest andmetest.

6.7.2 Vastutav töötleja selgitab välja volitatud töötleja, kelle töötlemisel vastavad andmed on ja teeb talle ettekirjutuse andmete kontrollimiseks ja parandamiseks etteantud tähtajaks. Ettekirjutuse täitmiseks peab jääma vähemalt viis tööpäeva.

6.7.3 Volitatud töötleja on kohustatud võtma tarvitusele vajalikud meetmed talle teatavaks saanud tema töötlemisel olevate ebaõigete andmete kontrollimiseks ja parandamiseks vastutava töötleja poolt määratud tähtajaks.

6.7.4 Kannete muutmise tulemusena aktuaalsuse kaotanud andmed arvatakse volitatud töötleja poolt aktuaalsete andmete hulgast välja ning arhiveeritakse.

6.7.5 Teated ebaõigetest andmetest säilitatakse alaliselt vastutava töötleja juures.

6.8 Juurdepääsu võimaldamise ja sulgemise kord

6.8.1 Andmetele juurepääsu haldamine on vastutava töötleja ülesanne.

6.8.2 Volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule juurdepääsuõiguse saamiseks esitab volitatud töötleja taotluse, milles näitab ära volitatava ametniku ees- ja perekonnanime, tema poolt

6.8.3 täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse aja. Juurdepääsuõiguse kehtivuse aeg võib olla tähtajatu. Vastutav töötleja avab kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud ametnikku.

6.8.4 Volitatud töötleja poolt volitatud ametniku juurdepääsuõiguse sulgemiseks enne kehtivuse aja lõppemist esitab volitatud töötleja taotluse, milles näitab ära volitatud ametniku ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise aja ning põhjuse. Vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

6.8.5 Linna ametnikele avatakse ja suletakse juurdepääs registrisse ametialaste väljavõtete tegemiseks taotluse alusel. Taotluse juurdepääsu avamiseks ja sulgemiseks esitab vastava linnavalitsuse ametiasutuse juht vastutavale töötlejale. Taotlused juurdepääsu avamiseks ja sulgemiseks arhiveeritakse vastutava töötleja juures.

6.8.6 Linnapea ja abilinnapeade juurdepääsu ametialaste väljavõtete tegemiseks avab vastutav töötleja kolme tööpäeva jooksul alates nende tööle nimetamise päevast ja sulgeb järgmisel tööpäeval nende ametikohustuste lõppemisel.

6.8.7 Vastutav töötleja võib andmetele juurdepääsu sulgeda koheselt järgmistel põhjustel:

6.8.7.1 volitatud töötleja poolt volitatud ametnik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;

6.8.7.2 juurdepääsu omaja on võimaldanud oma juurdepääsõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.

6.9 Andmete säilitamise ja kaitsmise kord

6.9.1 Registri andmete säilimise tagamiseks korraldab vastutav töötleja registriandmete turva- ja arhiivikoopiate tegemise.

6.9.2 Registrist tehakse perioodiliselt üks kord nädalas turvakoopia, mis salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale. Turvakoopiat säilitatakse kolm kuud.

6.9.3 Registrist tehakse arhiivikoopia üks kord aastas seisuga 1. jaanuar. Arhiivikoopia kuulub alalisele säilitamisele.

6.9.4 Turva- ja arhiivikoopia tegemine fikseeritakse turvapäevikus. Turvapäeviku pidamise korraldab vastutav töötleja.

6.9.5 Vastutav töötleja koostab andmete kaitse tehniliste ja organisatsiooniliste abinõude kava, millega tagatakse registri kaitsmise abinõud selliselt, et oleks välditud:

6.9.5.1 kõrvaliste isikute juurdepääs andmete töötlemiseks kastutatavatele seadmetele;

6.9.5.2 andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine või kustutamine;

6.9.5.3 andmete omavoliline salvestamine ja nende muutmine või kustutamine;

6.9.5.4 andmetöötlussüsteemi omavoliline kasutamine andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;

6.9.5.5 andmesaajate juurdepääs piiratud kättesaadavusega andmetele;

6.9.5.6 andmete mittesihipärane töötlemine;

6.9.5.7 andmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel andmete omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine ning kustutamine;

6.9.5.8 kõrvaliste isikute juurdepääs turva- ja arhiivikoopiatele.

7 Lõppsätted

7.1 Registri järelevalve teostamise kord

7.1.1 Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik Andmekogude seaduse järgimise osas ja vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise põhimääruse ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.

7.1.2 Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest.

7.2 Registri pidamise finantseerimise kord

7.2.1 Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse Tallinna linna eelarvest vastutava töötleja õiguste teostajale ja volitatud töötlejale nimetatud otstarbeks eraldatud vahenditest.

7.3 Registri likvideerimise kord

7.3.1 Registri likvideerimise otsustab registri asutaja.

7.3.2 Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 

7.3.3 Andmete üleandmine või hävitamine toimub vastutava töötleja poolt.

7.3.4 Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.