Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2002 korraldus number 1719
Jõustumine:12.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2002 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

12. juuni 2002 nr 1719-k

 

Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 10 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

1. Algatada Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 3,6 ha. Detailplaneeringu eesmärk on jalgpalliväljaku ja spordihoone rajamine noortele ning seoses sellega vastavate kruntide piiride ja sihtotstarvete muutmine ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine.

2. Kinnitada Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteülesanne nr 746 vastavalt lisale.

3. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
12. juuni 2002
korraldusega nr 1719-k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 746

 

Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja: Pinokar OÜ

 

Detailplaneeringu ala suurus: 3,6 ha

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused

 

1.1 Pinokar OÜ taotlus 26.06.2001

1.2 Asendiplaan

1.3 Planeerimis- ja ehitusseadus

1.4 Tallinna linna ehitusmäärus

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk.

 

2.1 Linnu tee, Käo ja Kajaka tn vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamine seoses kruntide sihtotstarvete ja piiride muutmisega. Territooriumile soovitakse rajada jalgpalliväljak ja spordihoone noortele. Heakorrastuse, haljastuse lahendamine, juurdepääsude ning tehnovõrkude lahenduse koostamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid

 

3.1 Tallinna üldplaneering 2010

3.2 Spordikompleksi eskiisprojekt, Linnu tee 9 (Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti arhiiv)

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010

3.4 Planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused

3.5 Planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitus-geoloogilised uurimistööd

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus.

 

4.1 Planeeritav territoorium asub Linnu tee, Käo ja Kajaka tänava vahelises kvartalis. Suurem osa planeeritavast alast on hoonestamata. Kajaka tänava ääres on väikeelamud. Kõrghaljastust ei ole. Reljeef on suhteliselt tasane.

 

5. Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile (tuba 219).

5.1.3 Detailplaneeringu alal asub riikliku kaitse all olev geodeetiline märk 357.

5.2 Linnaruum

5.2.1 Ehitusjoon Linnu tee poolt asub Linnu tee 1 ja 3 elamute fassaadi pikenduse joonel.

5.2.2 Hoonestuslaadi osas teha ettepanekud projekteerijal.

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Koostada planeeritava ala dendroloogiline hinnang, tugiplaanil näidata väärtusliku kõrghaljastuse alad ning näha ette nende säilitamine tervikuna, anda rajatava haljastuse lahendus.

5.3.2 Heitvee (sh liig- ja sajuvee) ärajuhtimine lahendada lahkvoolselt, parklate ja platside reostusohtlikud sajuveed puhastada enne ühisvõrku suunamist lokaalses puhastusseadmes.

5.3.3 Tugiplaanile kanda olemasolevad liigvee kraavid ja drenaaživõrgud, salvkaevud ja heitvee kogumiskaevud, näha ette viimaste likvideerimine ühiskanalisatsiooni väljaehitamise järel.

5.3.4 Soojavarustuse planeerimisel arvestada Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010 esitatud kütuste pingereaga (punkt 9.8). Soojavarustuse lahendusele lisada hinnang valitud kütuseliigi mõjust lähiümbruse keskkonnale, vajadusel teha lokaalkatlamaja saastearvutused. Soojakoormused esitada kinnistute kaupa.

5.3.5 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja jäätmete käitlemise ettepanekud, jäätmete sorteeritud kogumine lahendada kas hoone mahus või jäätmemajas.

5.3.6 Koostada planeeritava ala keskkonnaseisundi hinnang, vajadusel teha pinnase ja põhjavee ülemiste kihtide reostusuuringud, aruanne lisada planeeringule. Tugiplaanile kanda ülenormatiivselt reostunud alad ning esitada nende saneerimise kava.

5.3.7 Detailplaneeringu koosseisu kuuluva keskkonnamõjude hindamise programm kooskõlastada Harju Keskkonnateenistusega (Viljandi mnt 16).

5.4 Transport

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek koos parkimise lahendusega oma kruntidel.

5.4.2 Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest.

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sade- ja drenaažvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vete valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Vajadusel lahendada transiitvete ärajuhtimine

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

 

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande lisale “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneering esitada eskiis-staadiumis (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, haljastuse hinnang, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist viies eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

5.7.4 Detailplaneeringule lisada eraldi lehena kirjanurgaga põhijoonis ning kahes eksemplaris põhijoonise tabeliteta vähendus ja situatsiooniskeem formaadis A4.

5.7.5 Tallinna Linnavalitsusel on õigus nõuda detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšetil jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

 

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu

 

6.1 Kristiine Linnaosa Valitsus

6.2 Kristiine Linnaosa Halduskogu

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet

6.5 Tallinna Kommunaalamet

6.6 Tallinna Maa-amet

6.7 Harjumaa Keskkonnateenistus

6.8 Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad

6.9 Planeeringualasse jäävate hoonete ja vara omanikud

 

7. Lisad

 

7.1 Situatsiooniskeem

7.2 Planeeritava ala skeem M 1:2000

7.3 “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“ seitsmel lehel (ainult projekteerija eksemplaris)

7.4 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

7.5 Asendiplaan

7.6 Lähteülesande kooskõlastajate kirjad

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär