Tallinna Botaanikaaia ümberkorraldamine

Tallinna Linnavolikogu 02.05.2002 otsus number 195
jõustumine 02.05.2002

Redaktsiooni kehtivus 02.05.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

2. mai 2002 nr 195

 

Tallinna Botaanikaaia ümberkorraldamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Tallinna põhimääruse § 52 lg 1 ja lg 7 ja Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 5 lg 1 ja § 6 lg 1,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Korraldada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti hallatav asutus Tallinna Botaanikaaed ümber teadus- ja arendusasutuseks.

2. Tallinna Linnavalitsusel kinnitada teadus- ja arendusasutuse Tallinna Botaanikaaed põhimäärus.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees