Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2002 otsus number 134
Jõustumine:21.03.2002
Redaktsiooni kehtivus:28.01.2021 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 28.01.2021 nr 10, vastuvõetud 28.01.2021 

Tvk o 05.02.2015 nr 21, vastuvõetud 05.02.2015
Tvk o 19.06.2008 nr 141

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

 

21. märts 2002 nr 134

 

Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneering Haabersti linnaosas vastavalt tulundusühistu Arhitektuuribüroo Alis tööle nr 09-2000, millega on kavandatud Kakumäe tee 96 üldmaa kinnistu jagamine üheteistkümneks väikeelamu krundiks, üheks tootmismaa krundiks, üheks metsamaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, Kakumäe tee 100 maatulundusmaa kinnistu jagamine üheteistkümneks väikeelamu krundiks, kaheks tootmismaa krundiks, üheks üldmaa krundiks, üheks metsamaa krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks ning on määratud kruntide ehitusõiguse ulatus, planeeritud ala suurus on 11,8 ha.

(Kehtetu osaliselt - Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneering Havi tn 5 (pos 13) ja Havi tn 7 (pos 14) kruntide ehitusõiguse osas - Tvk o 19.06.2008 nr 141;

Kehtetu osaliselt - katusekalde piirangu osas - Tvk o 05.02.2015 nr 21, vastuvõetud 05.02.2015;
Kehtetu osaliselt - Havi tn 20 kinnistu ja Havi tn 12 kinnistu osa osas, Tvk o 10.03.2016 nr 38, vastuvõetud 10.03.2016;
kehtetu osaliselt - Havi tn 16 kinnistu osas, Tvk o 28.01.2021 nr 10, vastuvõetud 28.01.2021) 

 

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 19. veebruaril 2002 sõlmitud lepingule nr 43 ja 44.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees