Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas

Tallinna Linnavolikogu 21.03.2002 otsus number 130
jõustumine 21.03.2002

Redaktsiooni kehtivus 21.03.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

21. märts 2002 nr 130

Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas vastavalt K-Projekt Aktsiaselts tööle nr 00174, detailplaneeringu eesmärk on A. Weizenbergi tn 34/Lasnamäe tn 23 kinnistule kunstimuuseumi ehitamine ja külgnevate kruntide ehitusõiguse ulatuse määramine, planeeritud ala suurus on 5,8 ha.

 

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 18. veebruaril 2002 sõlmitud lepingule nr 42.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees