Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
21.03.2002- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2002 otsus number 130
Jõustumine:21.03.2002
Redaktsiooni kehtivus:21.03.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

21. märts 2002 nr 130

Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Mäekalda tn, A. Weizenbergi tn ja Laagna tee vahelise ala detailplaneering Lasnamäe linnaosas ja Kesklinnas vastavalt K-Projekt Aktsiaselts tööle nr 00174, detailplaneeringu eesmärk on A. Weizenbergi tn 34/Lasnamäe tn 23 kinnistule kunstimuuseumi ehitamine ja külgnevate kruntide ehitusõiguse ulatuse määramine, planeeritud ala suurus on 5,8 ha.

 

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 18. veebruaril 2002 sõlmitud lepingule nr 42.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees