Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.03.2002 määrus number 30
Jõustumine:18.03.2002
Kehtetuks tunnistamine:21.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:18.03.2002 - 21.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 14.03.2011 nr 25, jõustumine 21.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

13. märts 2002 nr 30

 

Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine

 

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määruse nr 14,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 75, 6. oktoobri 1999 määrusega nr 82, 13. oktoobri 1999 määrusega nr 87, 24. novembri 1999 määrustega nr 102, 103 ja 105, 8. detsembri 1999 määrustega nr 109 ja 110, 19. aprilli 2000 määrusega nr 25, 5. juuli 2000 määrusega nr 45, 7. veebruari 2001 määrusega nr 28, 21. veebruari 2001 määrusega nr 35, 28. veebruari 2001 määrusega nr 46 kinnitatud munitsipaalkoolide põhimäärustes järgmised muudatused:

1.1 asendada punkti 5.1, välja arvatud Tallinna 1. Internaatkooli, Õismäe Kooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli, Tallinna Kurtide Kooli põhimääruses, esimeses lauses sõnad „põhi- ja üldkeskhariduse riiklikku õppekava“ sõnadega „põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava“;

1.2 asendada Tallinna 1. Internaatkooli ja Õismäe Kooli põhimääruse punkti 5.1 esimeses lauses sõna „põhihariduse“ sõnaga „põhikooli“;

1.3 muuta Tallinna Laagna Lasteaed-Algkooli põhimääruse punktis 5.1 esimene lause ja sõnastada see alljärgnevalt: „Lasteaed-algkool järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt põhikoolile kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava ja haridusministri määrusega kehtestatud põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava (abiõppe õppekava).“;

1.4 muuta Tallinna Kurtide Kooli põhimääruse punktis 5.1 esimene lause ja sõnastada see alljärgnevalt: „Kool järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt gümnaasiumile kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava ning haridusministri määrusega kehtestatud põhikooli lihtsustatud riiklikku õppekava (abiõppe õppekava).“;

1.5 muuta punkti 8.4 kolmas lause ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridusminister määrusega.“;

1.6 muuta punkti 10 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

10.1 Kooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab kõrgemalseisva organi ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ettenähtud korras.

10.2 Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

10.3 Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.“.

 

2. Määrus jõustub 18. märtsil 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär