Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes
Tallinna Linnavolikogu 07.02.2002 määrus number 12
Jõustumine:15.02.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 01.07.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 13.06.2013 nr 41 [RT IV, 25.06.2013, 38 - jõust. 01.07.2013]

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 06.03.2008 nr 10 jõust. 13.03.2008
Tvk m 22.06.2006 nr 43 jõust. 29.06.2006
Tvk m 05.05.2005 nr 23 jõust. 12.05.2005
Tvk m 02.09.2004 nr 31 jõust. 09.09.2004
Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

7. veebruar 2002 nr 12

 

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes

(Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003)

 

 

Juhindudes Sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5 ja 6,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2002 toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes vastavalt lisale.

(Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003)

 

2. Määrus jõustub 15. veebruaril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA
Tallinna Linnavolikogu
7. veebruari 2002
määrusega nr 12

 

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes

(Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003)

 

1. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:

(Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003)

1.1 tegelik korteriüür või omandiõiguse alusel kasutatava eluruumi majandamiskulud, kuid mitte üle 6,39 euro eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

1.2 kütteks tarbitud soojusenergia maksumus;

1.3 turbabrikett 13 kg eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 30. aprillini või mitte üle nimetatud turbabriketikoguse 1,2-kordse maksumuse olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist. Turbabriketi piirhinna kütuseliigi alalise kulu arvutamiseks kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja oma käskkirjaga;
(Tvk m 22.06.2006 nr 43 jõust. 29.06.2006)

1.4 soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 105 liitri vee soojendamiseks ühe elaniku kohta ööpäevas;

1.5 tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 300 liitrit ühe elaniku kohta ööpäevas;

1.6 tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 25,0 kuupmeetrit ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 15,0 kuupmeetrit kuus;

1.7 tarbitud elektrienergia maksumus statsionaarse elektripliidi puhul:

1.7.1 tsentraalse soojaveevarustuse korral kuni 80 kWh ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 15 kWh kuus;

1.7.2 tsentraalse soojaveevarustamise puudumisel kuni 90 kWh ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 25 kWh kuus;

1.8 eluruumis (korteris vms) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 200 kWh perekonna kohta (statsionaarse elektripliidiga korteri puhul tuleb rakendada lisaks käesoleva korra punkti 1.7);

(Tvk m 02.09.2004 nr 31 jõust. 09.09.2004)

1.9 tegelik maamaksukulu, kuid mitte üle kolmekordse elamualuse pinna;

1.10 hoonekindlustuse kulud kuni 0,03 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

1.11 tegelik olmejäätmete veotasu, kuid mitte üle 0,13 euro eluruumi ruutmeetri kohta kuus;

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

1.12 tegelik üldelektrikulu, kuid mitte üle 0,10 euro eluruumi ruutmeetri kohta kuus.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

 

2. Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

(Tvk m 30.10.2003 nr 53 jõust 06.11.2003)

 

3. Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna ettepanekul on linnaosa vanemal õigus oma korraldusega anda luba rakendada punktides 1.5 ja 1.7 kahekordset piirmäära juhul, kui tegeliku tarbimise mõõtmiseks puuduvad tehnilise võimalused.