Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 24 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2002 määrus number 7
Jõustumine:01.02.2002
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

24. jaanuar 2002 nr 7

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 24 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine" muutmine

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja linnavolikogu 10. jaanuari 2002 määrusest nr 2 "Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 "Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel" muutmine",

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja vastavalt lisale.

 

2. Tallinna Linnavalitsusel nõuda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu hüvitamise otsustamiseks ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooni omanikult või valdajalt igat liiki veega varustamise ning heitvee ärajuhtimise teenuse osutamiseks ehitise rajamisega seotud vajalike kulutuste üksikasjalik kalkulatsioon.

 

3. Määrus jõustub 1. veebruaril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA
Tallinna Linnavolikogu
24. jaanuari 2002
määrusele nr 7

 

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine

 

1 Muuta Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja järgmiselt:

1.1 punkt 1.2 sõnastada: "Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa või krundi suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.";

1.2 punkti 3.1 pärast teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3.1.1 Vee-ettevõtja peab avalikustama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise alguse kuu aega enne ehitustegevuse algust tänavate lõikes.

3.1.2. Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandustegevuse vahel.

3.1.3 Enne ehitusloa väljastamist Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt arendajale kui ehitatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale, on arendaja kohustatud esitama Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile veeteenuse, reovee ja sademete-, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise tagamise lepingu antud piirkonna vee-ettevõtjaga ehitatavate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ühendamiseks olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.";

1.3 punkt 3.8 jäetakse välja;

1.4 punktis 5.7 asendada sõnad "Tallinna ajutise ehitusmääruse" sõnadega "Tallinna linna ehitusmääruse";

1.5 punktis 5.11 asendada viide punktile 5.9 viitega punktile 5.7;

1.6 punktis 6.2 jäetakse välja sõnad "ja ümberehitamisega";

1.7 punktis 6.3 jäetakse välja sõnad "ning need ei ole ostu teel peale nimetatud tähtaega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku poolt omandatud";

1.8 punkti 6.5.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6.5.2 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava ja planeeringute kohaselt ala vajaduseks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehituste kuludest arvutatud liitumistasu määrad pinnaühikule";

1.9 punkt 6.6 jäetakse välja;

1.10 punktid 6.8 ja 6.9 jäetakse välja;

1.11 punkti 6.11.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6.11.2 Elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud kruntidel pinnaga kuni 1500 m2 võetakse liitumistasu käesoleva eeskirja kohaselt. Pinnaga üle 1500 m2 vähendatakse ületava pinna eest võetavat liitumistasu 75 % võrra.";

1.12 punkti 6.11.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6.11.3 tänava, pargi, surnuaia ja transpordimaal asuva veevõtupunkti või purskkaevu ning jäätmehoidlamaal ja/või sotsiaalmaal olevate ehitiste liitumistasu võtmise aluseks on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamisega seotud kulud. Liitumispunkt määratakse kinnistu piiri puudumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu (krundi) omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel";

1.13 punktis 7.2 jäetakse välja sõnad "ja ümberehitamisega";

1.14 punkti 7.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"7.3 Liitumistasu arvutatakse iga liiki teenusega (veevarustus, reovee kanalisatsioon, sademete- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kanalisatsioon) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse";

1.15 punkti 7.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"7.5 Liitumistasu arvutus ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal.

7.5.1 Kinnistu liitmistasu suurus (kr) arvutatakse järgmiselt:

 

(1)

 

kus:

- kinnistu tarbeks ehitatava ühendustoru ja liitumispunkti tegelik maksumus (kr);

1.16 punkti 7.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"7.6 Liitumistasu arvutus ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal.

7.6.1 Ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita ala liitumistasu määr (kr/m2) arvutatakse järgmiselt:

 

(2)

 

kus:

- ala ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustike, liitumispunktide ning muude ehitiste maksumus (kr);

- ala i-kinnistu (krundi) pind liitumistasu arvutamiseks (m2), i = 1, ..., n;

- ala i-kinnistu (krundi) ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopind (m2), i = 1, ..., n;

- hoonealune pind (m2).

7.6.2 Ala liitumistasu määra korrigeeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt ala vajadusteks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise töövõtulepingute sõlmimise järgselt ning arvutuste aluseks olevate ala lähteandmete muutumisel, kuid mitte sagedamini kui kord kvartalis ja mis ei ületa liitumistasu ülempiiri.

7.6.2.1 Liitumistasu määra korrigeerimisel lahutatakse valemi 2 lugejast nende kinnistute liitumistasud, mille kohta on korrektuurini liitumislepingud sõlmitud ja nimetajast nende kinnistute pindade summad.

7.6.3 Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringute kohaselt kasutatakse mingit ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse kulud ehitisele nende alade vahel proportsionaalselt alade kinnistute pinna ja kinnistute ehitusõiguse kohase hoonestuse, varem hoonestatud planeeringuta alal seal paikneva hoonestuse, suletud brutopinna summale. Mitmele alale ühiste ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitiste kulude jaotamisel võetakse arvesse vastavaid kulusid ja nende jaotust.

7.6.4 Kinnistu liitumistasu suurus (kr) arvutatakse iga liiki teenusega liitumise kohta järgmiselt:

 

(3)

 

7.6.5 Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise kulude võrra.

7.6.6 Suuremate kui 1500 m2 pinnaga elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistute, hoonestusõiguse alusel kasutatavate kinnistute või hoone kui vallasasja juurde määratud kruntide puhul leitakse liitumistasu arvutamiseks kasutatav kinnistu pind järgmiselt:

 

(4)

 

kus:

- kinnistu (krundi) pind (m2).";

1.17 punkti 7.9 muuta ja sõnastada järgmiselt:

"7.9 Käesoleva eeskirja punktide 7.5 ja 7.6 kohaselt arvutatud liitumistasu ülempiir ühis-kanalisatsiooniga liitumisel on 40 krooni (sisaldab käibemaksu) liituva kinnistu või krundi ruutmeetri kohta ning ühisveevärgiga liitumisel 40 krooni (sisaldab käibemaksu) kinnistu või krundi ruutmeetri kohta.";

1.18 punkti 8.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"8.5 Tallinna linnavalitsus hüvitab täielikult või osaliselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonita alal enne 16. juunit 1995 välja antud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil".