Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 24.01.2002 määrus number 6
Jõustumine:30.01.2002
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ... [RT IV, 14.02.2014, 10]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 19.02.2009 nr 4 jõust. 27.02.2009
Tvk m 27.01.2005 nr 10 jõust. 03.02.2005
Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

24. jaanuar 2002 nr 6

 

Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 37
(Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012)

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud "Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord".

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 1997 määrus nr 55 "Linna eelarve reservfondi kasutamise kord".

 

3. Määrus jõustub 30. jaanuaril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
24. jaanuari 2002
määrusega nr 6

 

Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Tallinna linna reservfondi moodustamine.

Tallinna linna reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse iga-aastaselt linna eelarve kulude koosseisus.

2. Reservfondi jagunemine:

2.1 linnaeelarve koosseisus moodustatav reservfond jaguneb linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondideks;

2.2 reservfondi jaotus linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste vahel määratakse linna eelarves;

2.3 linnaosade valitsuste reservfondi suuruse kavandamisel võtab linnavalitsus arvesse linnaosade valitsuste põhjendatud taotlused.

 

II ERALDISED RESERVFONDIST

 

3. Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondidest tehtavad eraldised on sihtotstarbelised.

4. Eraldised linnavalitsuse reservfondist.

4.1 Linnavalitsuse reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

4.1.1 ülelinnalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülelinnalise tähtsusega ürituste toetamiseks;

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

4.1.2 arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja Tallinna õigusaktidest;

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

4.1.3 välisabist või laenulepingust linnale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude; samuti kulude, mida ei arvestatud eelarve koostamisel, katmiseks;

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

4.1.4 palgalisel ametikohal töötava linnavolikogu esimehe või aseesimehe, linnapea ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikme, samuti linnaosa vanema ametist vabastamisel ning linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea ja abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori ja tema asetäitja, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel hüvituse maksmiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud tingimustel ja korras.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

4.1.5 üleriigilise tähtsusega erakorralisteks kuludeks ja koostööks teiste omavalitsusüksustega, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

(Tvk m 19.02.2009 nr 4 jõust. 27.02.2009)

4.2 Reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi linna ametiasutuste linna eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatavate arvu ning kui ametiasutuse haldusala eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

41 Eelarveaasta kestel linnavolikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks võib volikogu lubada linnavalitsusel katta vastavad kulud reservfondist.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

5. Eraldised linnaosa valitsuse reservfondist.

5.1 Linnaosa valitsuse reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:

5.1.1 erakorralisteks piirkondliku tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida;

5.1.2 ühekordsete toetuste maksmiseks tegutsevatele mittetulunduslikele organisatsioonidele, kelle tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele (sh kultuuri-, spordi- ja huvialategevuseks, piirkondliku tähtsusega ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks) linnaosa haldusterritooriumil.

5.2 Linnaosa valitsuse reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi linnaosa valitsuse linna eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatavate arvu ning kui linnaosa valitsuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

5.3 Linnaosa valitsuse reservfondi vahenditest ei ole lubatud teha eraldisi teistele linna ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele.

 

III RESERVFONDIST RAHA ERALDAMISE TAOTLEMINE

 

6. Taotluse esitamine ja linnavalitsuse korralduse (edaspidi korraldus) eelnõu koostamine raha eraldamiseks linnavalitsuse reservfondist.

6.1 Taotluse linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks esitab taotleja vastava valdkonna eest vastutavale linnavalitsuse ametile, v.a linnavolikogu kantselei, kes esitab taotluse Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei). Taotluse esitaja lisab taotlusele seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

6.2 Ametiasutus, kes taotleb või kellele esitati taotlus linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks vormistab taotluse alusel korralduse eelnõu ja seletuskirja vastavalt Tallinna Linnavalitsuse reglemendis (edaspidi reglement) sätestatud nõuetele.

(Tvk m 27.01.2005 nr 10 jõust. 03.02.2005)

6.3 Taotluse ja korralduse eelnõu raha eraldamiseks käesoleva korra punktis 4.1.2, 4.1.3 nimetatud kuludeks koostab linnakantselei kui on selgunud, et nende kulude ületamist ei ole võimalik katta linna eelarve tulude ülelaekumisest.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

6.4 Korralduse eelnõus tuleb märkida:

6.4.1 linna ametiasutus, kellele raha eraldatakse;

6.4.2 juhul kui raha eraldatakse ametiasutuse kaudu muule raha taotlejale, tuleb märkida ka eraldise tegelik saaja;

6.4.3 eraldise summa;

6.4.4 raha eraldamise sihtotstarve;

6.4.5 eraldise klassifikatsioon, sh osa, peatükk, artikkel ja tegevusala.

6.5 Taotlus ning selle juurde lisatud materjal säilitatakse koos korralduse eelnõu originaaliga.

7. Korralduse eelnõu esitamine ja menetlemine linnakantseleis toimub linnavalitsuse reglemendis sätestatud korras.

(Tvk m 30.10.2003 nr 52 jõust. 06.11.2003)

7.1 Ametiasutus esitab korralduse eelnõu, seletuskirja ning korralduse aluseks oleva taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid linnakantselei finantsteenistusele (edaspidi finantsteenistus) läbivaatamiseks mitte hiljem kui linnavalitsuse istungile eelneva nädala esmaspäevaks.

7.2 Finantsteenistus vaatab korralduse eelnõu, seletuskirja ning korralduse aluseks oleva taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid läbi, hinnates taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele. Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud, tagastab finantsteenistus materjalid taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks. Kui esitatud materjalid vastavad käesolevas korras sätestatud nõuetele, koostab finantsteenistus omapoolse kirjaliku seisukoha korralduse eelnõu kooskõlastamise või mittekooskõlastamise kohta.

7.3 Juhul kui taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid esitatakse finantsteenistusele punktis 7.1 sätestatud tähtajast hiljem esitab linnakantselei korralduse eelnõu linnavalitsuse istungile nädal aega hiljem.

7.4 Finantsteenistuse ja juriidilise osakonna kirjaliku seisukohata ei ole lubatud korralduse eelnõu esitada linnavalitsuse istungile.

7.5 Korralduse eelnõu raha eraldamiseks menetletakse linnavalitsuse istungil vastavalt linnavalitsuse reglemendile.

7.6 Juhul, kui korralduse eelnõu ei vasta punktides 4.1, 6.1 ja 6.4 sätestatud nõuetele, ei saa eelnõu panna linnavalitsuse istungi päevakorda.

8. Taotluste esitamine raha eraldamiseks linnaosa valitsuse reservfondist.

8.1 Taotlused linnaosa valitsuse reservfondist raha eraldamiseks esitab raha taotleja vastavale linnaosa valitsusele, kelle haldusalasse taotluse esitanud asutus kuulub, kelle territooriumil taotluse esitaja igapäevaselt tegutseb või kelle territooriumil soovitakse piirkondlikku üritust või tähtpäeva tähistamist korraldada. Taotlusele tuleb lisada üksikasjalik arvestus taotletava summa kohta ning põhjendused raha kasutamise kohta.

8.2 Linnaosa vanem hindab linnaosa valitsuse reservfondist taotletava eraldise põhjendatust ja esitatud taotluse vastavust punktis 5 sätestatud nõuetele.

8.3 Põhjendatud taotluse korral vormistab linnaosa vanem korralduse vastavalt linnaosa valitsuse põhimäärusele ja lisab sellele seletuskirja raha eraldamise kohta. Juhul kui linnaosa vanem ei toeta raha eraldamiseks esitatud taotlust, tuleb raha taotlejale ühe nädala jooksul taotluse laekumise päevast arvates kirjalikult teatada taotluse tagasilükkamise põhjustest.

8.4 Korralduses tuleb märkida:

8.4.1 kellele raha eraldatakse;

8.4.2 eraldise summa;

8.4.3 raha eraldamise sihtotstarve;

8.4.4 eraldise klassifikatsioon, sh osa, peatükk, artikkel ja tegevusala.

8.5 Linnaosa vanem esitab vastu võetud korralduse linnaosa valitsuse reservfondist raha eraldamiseks linnaosa halduskogule teadmiseks halduskogu järgmisele korralisele koosolekule.

 

IV RAHA ERALDAMINE, ARVESTUS, ARUANDLUS JA KONTROLL

 

9. Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine.

9.1 Raha linnavalitsuse reservfondist eraldab linnavalitsus oma korraldusega vastavalt reglemendis ja käesolevas korras kehtestatud korrale.

9.2 Pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist esitatakse korralduse koopia linnakantselei finantsteenistusele ja eraldise saajale.

9.3 Raha linnaosa valitsuse reservfondist eraldab linnaosa vanem oma korraldusega vastavalt linnaosa valitsuse põhimääruses ja käeolevas korras kehtestatud korrale.

9.4 Pärast linnaosa vanema korralduse vastuvõtmist esitab linnaosa valitsus korralduse koos taotluse ja selle juurde kuuluvate materjalidega finantsteenistusele ja saadab korralduse koopia eraldise saajale.

9.5 Reservfondist eraldise saaja võib reservist eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast linnavalitsuse või linnaosa vanema vastava korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada otstarbekohaselt ja säästlikult.

10. Arvestus ja aruandlus

10.1 Finantsteenistus avab ametiasutusele, kellele reservfondist raha eraldati, täiendava limiidi ühe nädala jooksul pärast linnavalitsuse või linnaosa vanema korralduse jõustumist ja korralduse koopia kättesaamisest arvates.

10.2 Täiendav limiit avatakse korraldusel näidatud klassifikatsiooni alusel.

10.3 Ametiasutused kajastavad reservfondi eraldiste kasutamist oma raamatupidamises vastavalt linnasekretäri poolt kinnitatud juhendile.

10.4 Linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondi eraldiste ja väljamaksete kohta peab arvestust linnakantselei.

10.5 Linnakantselei korraldab avaliku andmebaasi loomise ning pidamise linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondide eraldiste kohta kuude lõikes, mis võimaldab kontrollida ning vältida samale taotlejale ja/või üheks otstarbeks mitme eraldise andmise linnavalitsuse ja/või linnaosade valitsuste reservfondidest.

10.6 Linnakantselei esitab linnavalitsusele kaks korda aastas esimese ja teise poolaasta kohta ülevaate linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondide kasutamisest.

10.7 Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate linnavalitsuse ja linnaosade valitsuste reservfondide kasutamise kohta koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.

11. Kontrolli teostamine reservfondi vahendite kasutamise kohta.

11.1 Ametiasutused tagavad reservist eraldatud vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes. Juhul kui vahendid eraldatakse ametiasutuse kaudu eraõiguslikele juriidilistele isikutele sõlmib ametiasutus nendega eelnevalt lepingu eraldise kasutamise ja aruande esitamise kohta, võttes aluseks linnasekretäri poolt kinnitatud näidislepingu.

11.2 Linnakantseleil on õigus teostada kohapealset kontrolli linna asutustes reservfondi eralduste ja raha kasutamise üle.

11.3 Kui kontrolli käigus tuvastatakse, et asutus on reservfondi vahendeid kasutanud ebasihipäraselt, rakendab linnakantselei asutusele eelarvega ettenähtud kulude rahastamisel piiranguid, teavitades sellest eelnevalt vastavat asutust ja linnavalitsust, linnavolikogu kantselei puhul linnavolikogu esimeest. Juhul kui tuvastatakse, et linnaosa valitsus on oma reservfondi kasutanud mitteotstarbekohaselt, vähendatakse sellele linnaosa valitsuse järgneva eelarveaasta reservfondi suurust mitteotstarbekohaselt kasutatud summa võrra.