Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 23.01.2002 määrus number 11
Jõustumine:28.01.2002
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2007 - ... [RT IV, 29.11.2013, 13]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 24.01.2007 nr 10 jõust. 29.01.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

23. jaanuar 2002 nr 11

 

Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise korra kinnitamine

 

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 2, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 19 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punktist 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. mai 2001 määrusega nr 19 kinnitatud "Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra" punktist 5.7,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise kord.

 

2. Määrus jõustub 28. jaanuaril 2002.

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
23. jaanuari 2002
määrusega nr 11

 

ÜLEKANTAVATE KULUDE JÄRGMISSE EELARVEAASTASSE KANDMISE KORD

 

1. Käesolev kord reguleerib kulude järgmisse eelarveaastasse ülekandmise protseduuri.

 

2. Järgmisse eelarveaastasse võib üle kanda investeeringuteks ettenähtud kulusid, hanke-, välisabi- või välislaenulepingu alusel väljamaksmisele kuuluvaid kulusid ja muid kulusid tingimusel, et need on linnaeelarves ülekantavaks määratud.

 

3. Ülekantavate kulude eelarves ettenähtud sihtotstarvet ei ole lubatud muuta.

 

4. Kulude ülekandmine järgmisse eelarveaastasse toimub ainult taotluse alusel.

 

5. Taotluse esitab Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) ametiasutus, kelle haldusala eelarves vastav kulu oli ette nähtud, hiljemalt järgneva eelarveaasta 31. jaanuariks.
(Tlv m 24.01.2007 nr 10 jõust. 29.01.2007)

 

6. Taotlus peab sisaldama ülekantava kulu summa Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud eelarvepositsioonide lõikes ja ülekandmise vajalikkuse põhjenduse. Kui eelarveaasta lõpuks kulutamata assigneeringu summa erineb taotluses märgitust esitab ametiasutus linnakantseleile täpsustatud andmed.

 

7. (Kehtetu - Tlv m 24.01.2007 nr 10 jõust. 29.01.2007)

 

8. Linnakantselei kontrollib taotluse vastavust käesolevas korras esitatud tingimustele ja esitab need Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) otsustamiseks.

 

9. Linnavalitsuse otsustuse alusel suurendab linnakantselei vastavat asutuse eelarvepositsiooni järgmiseks eelarveaastaks taotletava summa võrra ning teavitab sellest ametiasutust hiljemalt ühe nädala jooksul.

 

10. Linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvet kulude ülekandmine ei muuda.

 

11. Ametiasutuse poolt Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kohaselt linnakantseleile esitatav haldusala eelarve peab sisaldama käesoleva korra punktis 9 nimetatud summat.

 

12. Juhul kui ametiasutus peab vajalikuks kasutada ülekantavaid kulusid ajal kui eelarve on linnavolikogu poolt vastu võtmata ning rahastamine toimub Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kohaselt igal kuul kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta eelarves ettenähtud vastavast kulust, lisab ametiasutus taotlusele kulude ajalise jaotuskava kuude lõikes.

 

13. Käesoleva korra punktis 12 nimetatud teatist käsitleb linnakantselei ametiasutuse poolt esitatava broneeringuna.

 

14. Eelarvest väljamaksete järgnevad broneeringud toimuvad Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise ja aruandluse korra kohaselt.

 

15. Eelarvest väljamakse tegemisel märgib asutus maksekorralduse kulukoodis eelarveaastaks aasta, millal makse sooritatakse.

 

16. Ülekantud kulude kohta arvestuse pidamist korraldab linnakantselei.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär