Tänavanimede määramine ja tühistamine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 12.12.2001 määrus number 131
jõustumine 17.12.2001

Redaktsiooni kehtivus 02.10.2006 - ...

REDAKTSIOON:

Tlv m 27.09.2006 nr 79 jõust. 02.10.2006

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

12. detsember 2001 nr 131

 

Tänavanimede määramine ja tühistamine Kesklinnas

 

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 10 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kesklinna Halduskogu ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

1. Määrata Kadrioru asumis olemasolevale, seni nimeta tänavaosale ning Pirita tee 32 ja 32a kruntide detailplaneeringuga ettenähtud tänava uuele harule vastavalt määruse lisale 1 nimi Maarjamäe tänav.

2. Määrata Sadama asumis olemasolevatele ja seni nimeta tänavatele vastavalt määruse lisale 2 nimed järgmiselt:

2.1 Laeva tänav;

2.2 Kuunari tänav.

3. (Kehtetu - Tlv m 27.09.2006 nr 79 jõust. 02.10.2006)

4. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata planeeritud uue tänava haru äärsed aadressid ning muuta tänava olemasoleva osa äärsete Pirita tee 40, 34, 30, 38 ja 38a kuni 38f aadressid Maarjamäe tänava nime alusel 18. jaanuariks 2002.

5. Kesklinna Valitsusel kindlustada:

5.1 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine Maarjamäe tänava olemasoleva osa ääres ning hoonete omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine 28. märtsiks 2002;

5.2 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine planeeritud Maarjamäe tänava uue haru ääres ning omanike poolt numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt tänava osa ja hoonestuse valmimise ajaks;

5.3 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine Laeva ja Kuunari tänava alguses ja lõpus 28. märtsiks 2002.

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

7. Määrus jõustub 17. detsembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2