Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine ja tühistamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 12.12.2001 määrus number 131
Jõustumine:17.12.2001
Redaktsiooni kehtivus:17.12.2001 - 01.10.2006

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

12. detsember 2001 nr 131

Tänavanimede määramine ja tühistamine Kesklinnas

 

Lähtudes Kohanimeseaduse § 10 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Kesklinna Halduskogu ettepanekud,

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Määrata Kadrioru asumis olemasolevale, seni nimeta tänavaosale ning Pirita tee 32 ja 32a kruntide detailplaneeringuga ettenähtud tänava uuele harule vastavalt määruse lisale 1 nimi Maarjamäe tänav.

 

2. Määrata Sadama asumis olemasolevatele ja seni nimeta tänavatele vastavalt määruse lisale 2 nimed järgmiselt:

2.1 Laeva tänav;

2.2 Kuunari tänav.

 

3. Tühistada vastavalt määruse lisale 3 Tallinna tänavate nimistust ja aadresse sisaldavatest registritest Maakri asumisse kuulunud Väike-Pääsukese tänava nimi seoses tänava kaotamisega Rävala puiestee ehituse käigus.

 

4. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil määrata planeeritud uue tänava haru äärsed aadressid ning muuta tänava olemasoleva osa äärsete Pirita tee 40, 34, 30, 38 ja 38a kuni 38f aadressid Maarjamäe tänava nime alusel 18. jaanuariks 2002.

 

5. Kesklinna Valitsusel kindlustada:

5.1 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine Maarjamäe tänava olemasoleva osa ääres ning hoonete omanike poolt uute numbrimärkide paigaldamine 28. märtsiks 2002;

5.2 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine planeeritud Maarjamäe tänava uue haru ääres ning omanike poolt numbrimärkide paigaldamine hoonetele vastavalt tänava osa ja hoonestuse valmimise ajaks;

5.3 uute tänavasiltide või tänavanimega suunaviitade paigaldamine Laeva ja Kuunari tänava alguses ja lõpus 28. märtsiks 2002.

 

6. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

 

7. Määrus jõustub 17. detsembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3 (Kehtetu - Tlv m 27.09.2006 nr 79 jõust. 02.10.2006)