Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2001 määrus number 118
Jõustumine:12.11.2001
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2001 - 19.07.2006

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

7. november 2001 nr 118

Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 25 lg 3, Tee seisundinõuded, Teehoiutööde tehnoloogianõuded, Tallinna linna heakorra eeskirja, Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punkti 5 ja § 49 lg 1 punkti 3, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punkti 2.1.1, Tallinna Linnavolikogu 21.detsembri 2000 määrusega nr 62 vastuvõetud Tallinna arengukava 2001 - 2005,

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivid.

 

2. Tallinna Kommunaalametil ja linnaosade valitsustel juhinduda oma tegevuse planeerimisel Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiividest.

 

3. Määrus jõustub 12. novembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
7. novembri 2001
määrusega nr 118

 

TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID

 

1. Üldsätted

 

1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna tänavate hooldetööde mahu määramiseks. Tänavate eripära arvestades ühtlustatakse tänavad võrdlustegurite abil, mille tulemusena saadakse võrreldavad tänava pinnad hooldusremondile ning suvistele ning talvistele linnapuhastustöödele.

 

2. Tänavakatte hooldusremondi normatiivid.

 

2.1 Tänavakatte hooldusremont on pidev hooldus sõidu- ja kõnniteel, sealhulgas aukude lappimine, pragude parandamine, ebatasasuste ja vagude kõrvaldamine, äärekivide korrastamine ning tehnovõrkude kaevupeade tasandamine sõidu- ja kõnniteel.

2.2 Hooldusremondi kulu väljendub valemiga üheliigilistele tänavatele:

 

Kk = pk × tL × ka × mp ,

 

kus

Kk - hooldusremondi kulu (kr)

pk - tänava asfaltkatte pind (m²)

 

tL - tänavaliigi võrdlustegur (tabel 1)

 

ka - normatiivne hooldusremondi maht %-des korrastatavast pinnast (tabel 2)

 

mp - ühe m² paranduspinna maksumus (kr/m²)

 

2.3 Võrdlustegurid tänava liikide järgi tänava hooldusremondil (tL)

 

 

Tabel 1

 

Tänava liik

Tänava iseloomustus

Võrdlustegur tL

1.2

Põhitänavad

 

1.2.1

Vähemalt 4-rajaline, trammitee sõiduteel

1,9

1.2.2

Vähemalt 4-rajaline, ilma vaheriba ja trammiteeta

1,8

1.2.3

Vähemalt 4-rajaline, vaheribaga

1,8

1.3

Jaotustänavad

 

1.3.1

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee vahetult sõidutee servas

1,7

1.3.2

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee ei ole sõidutee ääres või puudub

1,7

1.3.3

Vähemalt 2-rajaline, ühistransport puudub

1,6

2.1

Kõrvaltänavad

 

2.1.1

Üle 5m laiune sõidutee, asub ühistransport

1,5

2.1.2

Üle 5m laiune sõidutee, ühistransport puudub, kahepoolne kõnnitee

1,4

2.1.3

Üle 5m laiune sõidutee, ühepoolne kõnnitee

1,3

2.1.4

Üle 5m laiune sõidutee, puudub kõnnitee

1,0

2.1.5

Kuni 5m laiune sõidutee, ääres asuvad kõnniteed

1,3

2.1.6

Kuni 5m laiune sõidutee, kõnniteed puuduvad

1,0

2.2

Veotänavad

 

2.2.1

Tänaval on ühistransport

1,5

2.2.2

Tänaval ei ole ühistransporti

1,3

2.3

 

 

2.3.1

Sisekvartaalsed teed

1,0

PARKLAD

Parklad

1,0

MUUD RAJATISED

Tänavad muu pind - sillutis, teepeenar, laiend, mahasõit.

1,0

 

2.4 Normatiivse hooldusremondi maht %-des tänavakatte pinnast (ka)

 

 

Tabel 2

 

Asfaltkatte vanus

Normatiivne tööde maht %- des

1

0,6

2

1,4

3

2,2

4

3,0

5

3,8

6

4,6

7

5,4

8

6,2

9

7,0

10

7,8

>10

10,0

 

3. Tänavate suvise puhastuse normatiivid

 

3.1 Aastane suvise puhastuse kulu eri liiki tänavatele on:

 

Ks = pt × ks × ma ,

 

kus

Ks - tänava suvise puhastuse kulu aastas (kr)

 

pt - puhastatava tänava pind (m²)

 

ks - võrdlustegur tänava liikide järgi suvise puhastuse töödele

 

ma - ühe m² maksumus (kr/m²)

 

3.2 Võrdlustegurid tänavate liikide järgi tänavate suvise puhastuse töödel (ks)

 

 

Tabel 3

 

Tänava liik

Tänava iseloomustus

Võrdlustegur ks

1.2.

Põhitänavad

 

1.2.1.

Vähemalt 4-rajaline, trammitee sõiduteel

12,2

1.2.2.

Vähemalt 4-rajaline, ilma vaheriba ja trammiteeta

9,2

1.2.3.

Vähemalt 4-rajaline, vaheribaga

8,0

1.3.

Jaotustänavad

 

1.3.1.

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee vahetult sõidutee servas

7,4

1.3.2.

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee ei ole sõidutee ääres või puudub

5,7

1.3.3.

Vähemalt 2-rajaline, ühistransport puudub

2,7

2.1.

Kõrvaltänavad

 

2.1.1.

Üle 5m laiune sõidutee, asub ühistransport

5,4

2.1.2.

Üle 5m laiune sõidutee, ühistransport puudub, kahepoolne kõnnitee

2,3

2.1.3.

Üle 5m laiune sõidutee, ühepoolne kõnnitee

2,6

2.1.4.

Üle 5m laiune sõidutee, puudub kõnnitee

0,4

2.1.5.

Kuni 5m laiune sõidutee, ääres asuvad kõnniteed

1,1

2.1.6.

Kuni 5m laiune sõidutee, kõnniteed puuduvad

0,4

2.1.7.

Vanalinna tänavad

6,0

2.2.

Veotänavad

 

2.2.1.

Tänaval on ühistransport

4,0

2.2.2.

Tänaval ei ole ühistransporti

0,6

2.3

Sisekvartaalsed teed

 

2.3.1

Sisekvartaalsed teed

0,7

PARKLAD

Parklad

0,4

 

4. Tänavate talvise puhastuse normatiivid

 

4.1 Aastane talvise puhastuse kulu eri liiki tänavatele on:

 

Kt = pt × kt × ma ,

 

kus

Kt - tänava talvise puhastuse kulu aastas (kr)

 

pt - puhastatava tänava pind (m²)

 

kt - võrdlustegur tänava liikide järgi talvise puhatuse töödele

 

ma -ühe m² maksumus (kr/m²)

 

4.2 Võrdlustegurid tänavate liikide järgi tänavate talvise puhastuse töödel (kt)

 

 

Tabel 4

 

Tänava liik

Tänava iseloomustus

Võrdlustegur Kt

1.2

Põhitänavad

 

1.2.1

Vähemalt 4-rajaline, trammitee sõiduteel

14,9

1.2.2

Vähemalt 4-rajaline, ilma vaheriba ja trammiteeta

12,0

1.2.3

Vähemalt 4-rajaline, vaheribaga

10,5

1.3

Jaotustänavad

 

1.3.1

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee vahetult sõidutee servas

8,6

1.3.2

Vähemalt 2-rajaline, asub ühistransport, kõnnitee ei ole sõidutee ääres või puudub

7,0

1.3.3

Vähemalt 2-rajaline, ühistransport puudub

5,2

2.1

Kõrvaltänavad

 

2.1.1

Üle 5m laiune sõidutee, asub ühistransport

7,0

2.1.2

Üle 5m laiune sõidutee, ühistransport puudub, kahepoolne kõnnitee

3,0

2.1.3

Üle 5m laiune sõidutee, ühepoolne kõnnitee

2,6

2.1.4

Üle 5m laiune sõidutee, puudub kõnnitee

0,6

2.1.5

Kuni 5m laiune sõidutee, ääres asuvad kõnniteed

2,4

2.1.6

Kuni 5m laiune sõidutee, kõnniteed puuduvad

0,7

2.1.7

Vanalinna tänavad

8,3

2.2

Veotänavad

 

2.2.1

Tänaval on ühistransport

6,1

2.2.2

Tänaval ei ole ühistransporti

0,9

2.3

Sisekvartaalsed teed

 

2.3.1

Sisekvartaalsed teed

1,0

PARKLAD

Parklad

0,6

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär