Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis
Tallinna Linnavalitsus 31.10.2001 määrus number 114
Jõustumine:05.11.2001
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2003 - 31.12.2010

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 07.04.2003 nr 30 jõust. 11.04.2003

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

31. oktoober 2001 nr 114

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis

 

Lähtudes Korteriühistuseaduse § 16 lg 1 ja 4, Korteriomandiseaduse § 8 ja § 20, Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 9 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 määruse nr 18 "Vara erastamisest omandireformi reservfondi laekuva raha kasutamise kord" punktist 3

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda (edaspidi kord) alljärgnevalt:

1.1 muuta korra punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.1 korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale korteriühistu asutamise eest;";

1.2 muuta korra punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.2 korteriühistule või ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele või korteriomanike ühisuse puhul valitsejale või juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ning linnaosa valitsusele elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise või üleandmise eest;";

1.3 muuta korra punkti 1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.3 korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks.";

1.4 täiendada korda uute punktidega 1.4, 1.5 ja 1.6 järgmises sõnastuses:

"1.4 punktis 1.1 nimetatud juriidiline isik peab olema enne korteriühistu asutamist kantud äriregistrisse ja füüsilisest isikust ettevõtja peab olema enne korteriühistu asutamist registreeritud maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana või kantud äriregistrisse;

1.5 punktis 1.2 nimetatud juriidiline isik peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist kantud äriregistrisse ja füüsiline isik peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist registreeritud maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana või kantud äriregistrisse;

1.6 punktis 1.2 nimetatud valitseja peab vastama punktis 1.5 sätestatud tingimustele ja omama Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt talle omistatud kinnisvara halduri või kinnisvara vanemhalduri kutsetunnistust.";

 

1.7 täiendada korra punkti 3 pärast sõna "eraldatakse" sõnadega "ühekordselt ja";

1.8 muuta korra punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt:

"5. Korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja poolt esitatav taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:";

1.9 muuta korra punkti 5.1 ja sõnastada see järgmiselt:

"5.1 korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja nimi, asukoht ja registrikood;";

1.10 muuta korra punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

"6. Korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt esitatavale taotlusele tuleb lisada:";

1.11 muuta korra punkti 6.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"6.4 füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku taotluse korral korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud volikiri;";

1.12 muuta korra punkti 6.5 ja sõnastada see järgmiselt:

"6.5 maksuameti kohaliku asutuse poolt väljaantud tõend korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise kohta füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku puhul koopia registrikaardist.";

1.13 muuta korra punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

"7. Korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või korteriühistu asutamist korraldavale füüsilisest isikust ettevõtjale makstava toetuse suurus on 2000 krooni elamu kohta, aga mitte vähem kui 30 krooni iga elamus asuva korteri kohta.";

1.14 muuta korra punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt:

"8. Elamumajandusamet kannab korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või korteriühistu asutamist korraldavale füüsilisest isikust ettevõtjale makstava toetuse eelnimetatud isiku poolt esitatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.";

1.15 jätta välja korra punktidest 9, 10 ja 11 sõna "rahalise";

1.16 asendada korra punktis 10 sõnad "korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud agent" sõnadega "korteriomanike ühisuse puhul valitseja või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud füüsilisest isikust ettevõtja või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud juriidiline isik";

1.17 muuta korra punkti 11.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"11.3 füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku taotluse korral korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud volikiri;";

1.18 täiendada korda uute punktidega 11.4 ja 11.5 järgmises sõnastuses:

"11.4 korteriomanike ühisuse puhul korteriomanike poolt valitsejale antud volitus, mis on vormistatud vastavalt Korteriomandiseaduse § 20 lg 4 nõuetele;

11.5 korteriomanike ühisuse puhul koopia Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt valitsejale omistatud kinnisvara halduri või kinnisvara vanemhalduri kutsetunnistusest.";

1.19 täiendada korra punkti 13 pärast sõna "isiku" sõnadega "või korteriomanike ühisuse puhul valitseja" ning asendada korra punktis 13 sõna "agendi" sõnadega "füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku" ja sõna "allakirjutatud" sõnaga "allkirjastatud";

1.20 muuta korra punkti 14 ja sõnastada see järgmiselt:

"14. Elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahaliseks toetamiseks eraldab elamumajandusamet linnaosa valitsusele 2000 krooni iga elamu kohta, mille haldamise ja majandamise vastu võtmise toetamiseks on elamumajandusamet toetust eraldanud.";

1.21 muuta korra punkti 15 ja sõnastada see järgmiselt:

"15. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks eraldab elamumajandusamet korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja poolt allkirjastatud taotluse alusel ühekordselt toetust koolituskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 krooni Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatud koolituse eest ning 2000 krooni Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse eest ühe korteriühistu või korteriomanike ühisuse kohta.";

1.22 muuta korra punkti 16 ja sõnastada see järgmiselt:

"16. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatakse taotlus, mis peab sisaldama:";

1.23 täiendada korra punkti 16.1 pärast sõna "asukohta" sõnadega "või korteriomanike ühisuse puhul elamu aadressi;";

1.24 muuta korra punkti 17 ja sõnastada see järgmiselt:

"17. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatavale taotlusele kirjutab alla korteriühistu seaduslik esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja.";

1.25 muuta korra punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt:

"18. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatavale taotlusele tuleb lisada:";

1.26 asendada korra punktis 18.1 sõnad "välja antud" sõnaga "väljastatud" ning täiendada nimetatud korra punkti pärast sõna "koolituses" sõnadega "või koopia Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituses osalenud isikule väljastatud kutsetunnistusest;";

1.27 täiendada korra punkti 18.2 enne sõna "koopia" sõnadega "korteriühistu puhul";

1.28 täiendada korda uue punktiga 18.3 järgmises sõnastuses:

"18.3 korteriomanike ühisuse puhul korteriomanike poolt valitsejale antud volitus, mis on vormistatud vastavalt Korteriomandiseaduse § 20 lg 4 nõuetele.";

1.29 muuta korra punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt:

"19. Elamumajandusamet kannab korteriühistule või korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse kulude katmiseks toetuse korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja poolt allakirjastatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.".

 

2. Arvestades punktis 1 tehtud muudatusi, kinnitada juurdelisatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise kord uues redaktsioonis.

 

3. Taotlusi käesoleva korra punktis 1.1 nimetatud toetuse eraldamiseks saab elamumajandusametile esitada 2002 aasta 31. detsembrini ning korra punktis 1.2 nimetatud toetuse eraldamiseks 2003 aasta 31. detsembrini.

 

(Tlv m 07.04.2003 nr 30 jõust. 11.04.2003)

 

4. Määrus jõustub 5. novembril 2001.

 

Tõnis Palts

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
31. oktoobri 2001
määrusega nr 114

 

KORTERIÜHISTUTE ASUTAMISE NING ELAMUTE HALDAMISE JA MAJANDAMISE ÜLEANDMISE RAHALISE TOETAMISE KORD

 

1. Käesolev kord reguleerib raha eraldamist:

1.1 korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale korteriühistu asutamise eest;

1.2 korteriühistule või ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele või korteriomanike ühisuse puhul valitsejale või juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ning linnaosa valitsusele elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise või üleandmise eest;

1.3 korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks;

1.4 punktis 1.1 nimetatud juriidiline isik peab olema enne korteriühistu asutamist kantud äriregistrisse ja füüsilisest isikust ettevõtja peab olema enne korteriühistu asutamist registreeritud maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana või kantud äriregistrisse;

1.5 punktis 1.2 nimetatud juriidiline isik peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist kantud äriregistrisse ja füüsiline isik peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist registreeritud maksuameti kohalikus asutuses füüsilisest isikust ettevõtjana või kantud äriregistrisse;

1.6 punktis 1.2 nimetatud valitseja peab vastama punktis 1.5 sätestatud tingimustele ja omama Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt talle omistatud kinnisvara halduri või kinnisvara vanemhalduri kutsetunnistust.

 

2. Toetust eraldatakse:

2.1 punktis 1.1 nimetatud juhul kui korteriühistu on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris pärast 22. maid 2000;

2.2 punktis 1.2 nimetatud juhul kui elamu haldamine ja majandamine on üle antud pärast 22. maid 2000;

2.3 punktis 1.3 nimetatud juhul olenemata sellest, millal korteriühistu on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

 

3. Käesolevas korras sätestatud toetusi eraldatakse ühekordselt ja juhul, kui elamus asuvate eluruumide erastamise kohustatud subjektiks oli Tallinna linn.

 

4. Taotlus toetuse saamiseks koos sellele lisatavate dokumentidega esitatakse Tallinna Elamumajandusametile (edaspidi elamumajandusamet).

 

5. Korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja poolt esitatav taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

5.1 korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja nimi, asukoht ja registrikood;

5.2 elamu, milles korraldati korteriühistu asutamist, aadress ja korterite arv;

5.3 arveldusarve number, panga nimi ja kood, kuhu toetus üle kantakse.

 

6. Korteriühistu, mis asutati, või teise juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt esitatavale taotlusele tuleb lisada:

6.1 koopia Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt väljaantud korteriühistu registreerimiskaardist;

6.2 koopia Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt väljaantud korteriühistu mittetulundusühingute registrisse kandmise otsusest;

6.3 Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt tõestatud koopia korteriühistu asutamiskoosoleku protokollist;

6.4 füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku taotluse korral korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud volikiri;

6.5 maksuameti kohaliku asutuse poolt väljaantud tõend korteriühistu asutamist korraldava füüsilisest isikust ettevõtja registreerimise kohta füüsilisest isikust ettevõtjana või juriidilise isiku puhul koopia registrikaardist.

 

7. Korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või korteriühistu asutamist korraldavale füüsilisest isikust ettevõtjale makstava toetuse suurus on 2000 krooni elamu kohta, aga mitte vähem kui 30 krooni iga elamus asuva korteri kohta.

 

8. Elamumajandusamet kannab korteriühistule, mis asutati, või teisele juriidilisele isikule või korteriühistu asutamist korraldavale füüsilisest isikust ettevõtjale makstava toetuse eelnimetatud isiku poolt esitatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.

 

9. Elamu haldamise ja majandamise vastu võtmise toetuse saamiseks esitatakse taotlus, mis peab sisaldama:

9.1 elamu, mille haldamine ja majandamine võeti vastu, aadressi ja korterite arvu;

9.2 arveldusarve numbrit, panga nime ja koodi, kuhu toetus üle kantakse.

 

10. Elamu haldamise ja majandamise vastu võtmise toetuse saamiseks esitatavale taotlusele kirjutab alla korteriühistu seaduslik esindaja või korteriomanike ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsema volitatud isik või korteriomanike ühisuse puhul valitseja või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud füüsilisest isikust ettevõtja või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud juriidiline isik.

 

11. Elamu haldamise ja majandamise vastu võtmise toetuse saamiseks esitatavale taotlusele tuleb lisada:

11.1 elamu haldamise ja majandamise üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;

11.2 koopia Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt väljaantud korteriühistu registreerimiskaardist või koopia korteriomanike ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsema volitatud isiku volitusest;

11.3 füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku taotluse korral korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud volikiri;

11.4 korteriomanike ühisuse puhul korteriomanike poolt valitsejale antud volitus, mis on vormistatud vastavalt Korteriomandiseaduse § 20 lg 4 nõuetele;

11.5 korteriomanike ühisuse puhul koopia Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt valitsejale omistatud kinnisvara halduri või kinnisvara vanemhalduri kutsetunnistusest.

 

12. Elamute haldamise ja majandamise vastu võtmise eest makstava toetuse suurus on 3000 krooni elamu kohta, aga mitte vähem kui 100 krooni iga elamus asuva korteri kohta.

 

13. Elamumajandusamet kannab elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise toetuse korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsema volitatud isiku või korteriomanike ühisuse puhul valitseja või korteriühistu seadusliku esindaja poolt volitatud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.

 

14. Elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahaliseks toetamiseks eraldab elamumajandusamet linnaosa valitsusele 2000 krooni iga elamu kohta, mille haldamise ja majandamise vastu võtmise toetamiseks on elamumajandusamet toetust eraldanud.

 

15. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks eraldab elamumajandusamet korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja poolt allakirjutatud taotluse alusel ühekordselt toetust koolituskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 krooni Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatud koolituse eest ning 2000 krooni Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse eest ühe korteriühistu või korteriomanike ühisuse kohta.

 

16. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatakse taotlus, mis peab sisaldama:

16.1 korteriühistu, mille tegevusega seotud isikuid koolitati, nime ja asukohta või korteriomanike ühisuse puhul elamu aadressi;

16.2 koolitusel osalenud isiku nime või isikute nimesid;

16.3 arveldusarve numbrit, panga nime ja koodi, kuhu toetus üle kantakse.

 

17. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatavale taotlusele kirjutab alla korteriühistu seaduslik esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja.

 

18. Korteriühistule ja korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatavale taotlusele tuleb lisada:

18.1 Eesti Korteriühistute Liidu poolt väljastatud tõend, mis tõendab toetuse saamiseks esitatavas taotluses nimetatud isikute osalemist koolituses või koopia Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituses osalenud isikule väljastatud kutsetunnistusest;

18.2 korteriühistu puhul koopia Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt väljaantud korteriühistu registreerimiskaardist;

18.3 korteriomanike ühisuse puhul korteriomanike poolt valitsejale antud volitus, mis on vormistatud vastavalt Korteriomandiseaduse § 20 lg 4 nõuetele.

 

19. Elamumajandusamet kannab korteriühistule või korteriomanike ühisusele nende tegevusega seotud isikute Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse kulude katmiseks toetuse korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike ühisuse puhul valitseja poolt allakirjutatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär