Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 02.04.1993 määrus number 57
jõustumine 02.04.1993

Redaktsiooni kehtivus 02.04.1993 - ...

            TALLINNA LINNAVALITSUS
                M Ä Ä R U S


Tallinn                 2. aprill 1993 nr 57

õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas

õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korraldamiseks Tallinna
linnas ja lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993.a.
määrusest nr. 36 "õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
korra kohta"

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud "õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
kord Tallinna linnas".

2. Eelmises punktis nimetatud korda ei rakendata vara tagastamisel Saue 
Alevivalitsuse ja Maardu Linnavalitsuse poolt.

3. Määrus jõustub ajakirjanduses avaldamise päevast.


Jaak Tamm
Linnapea
                     Asko Pohla
                     Linnasekretäri eest

Kord on kehtetu: punktid 1-11 tunnistatud kehtetuks Tlv    
20.06.97 määrusega nr 52.
punktid 12-29 tunnistatud kehtetuks Tlv 19.09.97 määrusega nr 65.
   
                     KINNITATUD
                     Tallinna Linnavalitsuse
                     2. aprilli 1993
                     määrusega nr 57

        õIGUSVASTASELT VõõRANDATUD VARA TAGASTAMISE
             KORD TALLINNA LINNAS

I  AVALDUSTE LÄBIVAATAMINE NING ENDISTE OMANIKE JA VARA REGISTRI
  KOOSTAMINE

1. õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise
avalduste arvestust peab Linnavarade Amet, kes koostab iga objekti
kohta õigusvastaselt võõrandatud vara toimiku (edaspidi vara toimik)
kuhu paigutatakse kõik selles asjas esitatud, kogutud või koostatud
dokumendid ning vastuvõetud otsused.

2. Kui Linnavarade Amet loeb esitatud või kogutud tõendid piisavaks,
esitab ta vara toimiku õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise
ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjonile (edaspidi linnakomisjon).

3. Linnakomisjoni otsusega tehakse kindlaks:
1) kes oli vara endine omanik;
2) kas vara on õigusvastaselt võõrandatud omandireformi aluste 
seaduse prg. 6 mõistes;
3) kas taotlev vara on omandireformi objekt;
4) kas taotleja on taotletava vara osas omandireformi õigustatud
subjekt.

4. Kui linnakomisjon tunnistab taotluse põhjendatuks, võtab ta vastu
otsuse kanda p. 3 nimetatud andmed endiste omanike ja vara registrisse.
Taotluse põhjendamatuse korral jätab komisjon taotluse rahuldamata.
Kui komisjon leiab, et toimiku materjalid ei ole piisavad otsustamiseks,
tagastatakse toimik Linnavarade Ametile täiendavate tõendite
kogumiseks ja materjalide kontrollimiseks.

5. Linnavarade Amet teeb linnakomisjoni otsuse taotlejatele teatavaks
10 päeva jooksul ning selgitab õigustatud subjektidele vara tagastamise
korda.

6. Linnakomisjoni otsusele esitatud kaebused vaadatakse läbi Tallinna
Linnavalitsuse istungil linnavalitsuse kantselei juriidilise osakonna
poolt ettevalmistatud materjalide alusel ühe kuu jooksul kaebuse
saabumise päevast arvates. Materjalide ettevalmistamiseks esitab 
Linnavarade Amet juriidilisele osakonnale vara toimiku, mis
tagastatakse pärast kaebuse läbivaatamist koos linnavalitsuse
määrusega või protokollilise otsusega.
Linnavalitsuse määruse või protokollilise otsuse sisu tehakse
juriidilise osakonna poolt taotlejale teatavaks 10 päeva jooksul
arvates selle tegemise momendist.
Linnavalitsuse otsusega mittenõustumisel võib taotleja 10 päeva
jooksul otsuse saamise päevast arvates edasi kaevata õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise keskkomisjonile. Kui
linnavalitsus tunnistab linnakomisjoni otsuse kehtetuks, esitab
Linnavarade Amet toimiku linnakomisjonile uuesti läbivaatamiseks.
Linnavalitsus ei vaata läbi kaebusi kohtu poolt otsustatud küsimustes.

II VARA (VÄLJA ARVATUD MAA) TAGASTAMINE

7. Vara tagastamise otsustab Tallinna Linnavalitsus linnakomisjoni
otsuse, õigusvastaselt võõrantud vara toimiku ja Linnavarade Ameti
poolt täiendavalt kogutud ning taotlejate või muude isikute poolt
esitatud materjalide alusel.

8. Kui varaks on objekt, mille tagastamise korral tuleb vara
tagasisaajale teha kohustuseks vara senine sihtotstarbeline kasutamine
või selle vara kohta kehtestatud kaitsereziimi täitmine, võib vara
tagastamise küsimuse otsustada pärast seda, kui Riigikogu või Tallinna
Linnavolikogu on teinud otsuse tagastatava vara sihtotstarbelise
kasutamise või kaitsereziimi täitmise kohustuse kohta.

9. Kui vara toimiku materjalid on piisavad vara tagastamise otsuse
tegemiseks, kontrollib Linnavarade Amet, kas ei esine asjaolusid,
mis omandireformi aluste seaduse prg. 12 lg. 3 p. 2, 3, 4 ja lg. 4
koheselt välistavad vara tagastamise. Nende asjaolude puudumisel
koostab Linnavarade Amet vara tagastamise määruse projekti ja
esitab selle linnavalitsusele, teeb linnavalitsus määruse taotlejatele
teatavaks ning seaduses ettenähtud juhtudel avaldab teate vara
tagastamise määruse kohta ajakirjanduses.

10. Vara tagastatakse õigustatud subjektidele vara valdaja poolt
linnavalitsuse määruse alusel vara üleandmise aktiga. Aktis
fikseeritakse vara üleandmine õigustatud subjektidele ning tuuakse
ära järgmised andmed:
1. akti koostamise aeg ja koht;
2. andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta;
3. andmed üleandmisakti koostamise juures viibinud ametiisikute ja
tunnistajate kohta;
4. üleandmise aluseks olev vara tagastamise määruse number ja kuupäev;
5. vara nimetus, koosseis ja iseloomustus;
6. õigustatud subjektide kohustused vara tagastamisel;
7. vara valdaja ja õigustatud subjektide kokkulepe vara jagamise kohta,
kui tagastatakse osa varast;
8. muud andmed, mis on olulised õigustatud subjektide õiguste ja
kohustuste seisukohalt.

11. Kui varaks on ehitised, on vara vastuvõtja kohustused registreerima
omandiõiguse ülemineku varale Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroos.
Omandiõiguse registreerimisel antakse omanikule vastavasisuline teatis.

III MAA TAGASTAMINE

12. Linnavarade Amet koostab maa tagastamise toimiku, kuhu ta vastavalt
konkreetsetele asjaoludele paigutab järgmised dokumendid:
1. linnakomisjoni otsuse ärakiri;
2. maareformi seaduse prg. 19 lg. 3 alusel tehtud maa tagastamise
nõudeõiguse loovutamise avalduste ärakirjad;
3. Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroos õiend tagastataval maal
paiknevate hoonete ja ehitiste ning nende omandiõiguse kohta;
4. õigustatud subjektide poolt maareformi seaduse prg. 14 alusel sõlmitud
kokkulepped maa jagamise osas;
5. tagastataval maal paiknevate hoonete kaasomanike poolt maareformi
seaduse prg. 12 alusel sõlmitud kokkulepped;
6. maa tagastamist taotlevate õigustatud subjektide kirjalik kohustus
tasuda riigile oma võlg teistele õigustatud subjektidele makstud
kompensatsiooni eest;
7. dokumendid, mis tõendavad maa võõrandamisaegset maksumust 
(ostu-müügileping, väljavõte maksualuste maade nimekirjast jne.) ning
õigusvastaselt võõrandatud maa plaani, kui see on olemas.
Maa tagastamise toimiku esitab Linnavarade Amet Linnaplaneerimise
Ametile maa tagastamise otsuse vastuvõtmiseks vajalike dokumentide
kogumiseks, töötlemiseks ja koostamiseks.

13. Linnaplaneerimise Amet teeb kindlaks, kas ei esine maareformi
seaduse prg.-s 6 lg. 2 nimetatud asjaolusid, mis välistavad maa
tagastamise täielikult. Nende asjaolude ilmnemisel saadab 
Linnaplaneerimise Amet maa tagastamise toimiku maakorralduse osakonnale,
kes valmistab ette linnavalitsuse määruse projekti maa tagastamisest
keeldumise kohta. Määruse projekt peab sisaldama maa tagastamisest
keeldumise põhjuse ning seadusliku aluse.

14. Vajaduse korral kutsub Linnaplaneerimise Amet välja õigustatud
subjektid või nende esindajad, et kaaluda võimalust tagastada maa
kiirendatud korras ning võtab õigustatud subjektidelt sellekohase
avalduse.

15. Linnaplaneerimise Amet paigutab maa tagastamise toimikusse
järgmised dokumendid:
1. tagastatava maa piiride plaan, millel on näidatud õigusvastaselt
võõrandatud maa, seniste maakasutuste ja tagastatava maa piirid kõigi
seniste maakasutajate ja õigustatud subjektide allkirjadega;
2. õiend tagastatava maa suhtes kehtivate piirangute kohta, mis
tulenevad maareformi seaduse prg.-st 18;
3. pindalade määramise õiend ja maade eksplikatsioon;
4. väljavõte linna või selle osa planeeringust, kui maa tagastamine
eeldab maakasutuse ümberplaneerimist;
5. maa tagastamise projektplaan, kus on näidatud maa kasutamise 
sihtotstarve;
6. tagastatava maa maksustamishinna määramise akt.

16. õiendis tagastatava maa suhtes kehtivate piirangute kohta
märgitakse järgmised andmed:
1. tagastatava maa sihtotstarve;
2. piirangud planeerimisel ja ehituslubade andmisel koos tähtaja
äranäitamisega;
3. kuuluvus arhitektuuri-, arheoloogia-, ajaloo mälestiste või muude
kaitsealuste objektide hulka ning vajadus sõlmida leping kaitsereziimi
täitmiseks.

17. Vajaduse korral tellib Linnaplaneerimise Amet Haljastuse ja
Linnakujunduse Ametilt tagastataval maal asuva metsa metsatehnilise
kirjelduse.

18. Maa tagastamist välistavate asjolude puudumisel saadab
Linnaplaneerimise Amet maa tagastamise toimiku maakorralduse 
osakonnale, kes valmistab ette linnavalitsuse määruse projekti maa
tagastamise kohta, esitab selle linnavalitsusele ning teeb vastuvõetud
määruse taotlejale teatavaks.

19. Maa tagastamisel kiirendatud korras avaldab maakorralduse osakond
ajakirjanduses teate maa tagastamise määruse kohta. Kui kahe nädala
jooksul teatise ilmumisest arvates esitatakse maa kohta õigustatud
nõue teise isiku poolt, tagastatakse maa üldkorras.

20. Kui tagastatav maa on antud kehtivas korras rendile, lisab 
maakorralduse osakond maa tagastamise toimikusse rendilepingu ärakirja.

21. Linnavalitsuse määrus maa tagastamise kohta peab sisaldama
järgmisi andmeid:
1. linnakomisjoni otsuse number ja kuupäev;
2. andmed õigustatud subjektide kohta ning neile tagastatava vara
osade suurus vastavalt linnakomisjoni otsusele;
3. õigusvastaselt võõrandatud maa asukoht, kinnistu number, pindala,
maksualus ning maa väärtus enne 1940.a.;
4. igale õigustatud subjektile tagastatava maa pindala ja seisund;
5. tagastataval maal paiknevad hooned ja rajatised, nende omanikud
või tiitlipärased valdajad;
6. tagastatava maa suhtes kehtiv kaitsereziim, kolmandate isikute
õigused ning muud piirangud ja kohustused maa kasutamisel;
7. andmed seniste maakasutajate kohta, nende maakasutamise õiguse
lõpetamine ning neile maareformi seaduse prg. 36 lg. 4 alusel maa
andmise ning tekitatud kahju hüvitamise kord;
8. maa looduses üleandmise tähtaeg ja kord;
9. maa osalise mittetagastamise korral keeldumise põhjus koos viitega
maareformi seaduse vastavale paragrahvile;
10. tagastataval maal lasuvad kohustused ja nende täitmise tähtajad
ja kord, sealhulgas riigi poolt teistele õigustatud subjektidele
makstava kompensatsiooni suurus.

22. Maakorralduse osakond saadab ühe eksemplari maa tagastamise
määrusest Linnavarade Ametile, kes kannab määruse endiste omanike
ja vara registrisse, lisab teise eksemplari maa tagastamise
toimikusse, saadab kolmanda eksemplari kahe nädala jooksul määruse
vastuvõtmise päevast arvates senisele maakasutajale ning annab
ülejäänud õigustatud subjektidele.

23. Maakorralduse osakond saadab kahe nädala jooksul maa tagastamise
määruse vastuvõtmise päevast arvates maa tagastamise toimiku
Linnaplaneerimise Ameti arhiivi alaliseks säilitamiseks.

24. Tagastatud maa alaliste piirimärkidega tähistamiseks pöördub
õigustatud subjekt Arhitektuuribüroo geodeetiliste tööde osakonna
poole, kes koostab kinnistu plaani, mille kinnitavad oma allkirjadega
Tallinna peageodeet ja õigustatud subjekt.

25. Alaliste piirimärkide väljamärkimise ja maa üleandmise-vastuvõtmise
kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad juures viibiv õigustatud
subjekt, piirinaabrid ja kinnistu moodustanud ning väljamärkinud geodeet.

26. Maa tagastamise määrust, kinnistuplaani ja protokolli säilitatakse
Linnaplaneerimise Ameti arhiivis, kinnistu kantakse geodeesia,
kartograafia ja maamõõdu osakonnas linna kinnisvara (kinnistu, maa)
registrisse ja kinnistute plaanile (katastrikaardile). Registripidaja
annab kinnistule tunnuse. Igal kinnistul on ainult üks unikaalne tunnus.

27. õigustatud subjekt on kohustatud registreerima omandiõiguse maale
kuni riikliku kinnistusregistri asutamiseni Tallinna Tehnilise
Inventariseerimise Büroos. Omandiõiguse registreerimisel peab õigustatud
subjekt esitama maa tagastamise määruse, kinnistu plaani ja protokolli.
Omandiõigus maale läheb üle registreerimise päeval ja selle kohta
antakse omanikule vastavasisuline tõend.

28. Linnaplaneerimise Amet esitab üks kord kuus Tallinna Tehnilisele
Inventariseerimise Büroole andmed kinnistute tagastamise kohta.

29. Tallinna Tehnilise Inventariseerimise Büroo esitab üks kord kuus
Linnaplaneerimise Ametile andmed muudatuste kohta kinnistute omanike
hulgas. Linnaplaneerimise Amet kannab muudatused linna kinnisvara
(kinnistu, maa) registrisse.