Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 06.09.2001 määrus number 36
jõustumine 13.09.2001

Redaktsiooni kehtivus 13.09.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

6. september 2001 nr 36

Tallinna põhimääruse muutmine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 ja Tallinna põhimääruse § 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimääruse § 31 8. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:

"(8) Linnavolikogu komisjon on otsustusvõimeline, kui tema korralisest koosolekust võtab osa vähemalt kolmandik komisjoni koosseisus olevatest linnavolikogu liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Linnavolikogu komisjoni erakorraline koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisus olevatest linnavolikogu liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. Linnavolikogu komisjon võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega. Linnavolikogu komisjon kuulab vajadusel ära linnavolikogu vastava ala nõuniku ja õigusnõuniku seisukoha."

2. Määrus jõustub 13. septembril 2001.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees