Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna jäätmekava vastuvõtmine
Tallinna Linnavolikogu 06.09.2001 määrus number 39
Jõustumine:13.09.2001
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2001 - 03.03.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

6. september 2001 nr 39

Tallinna jäätmekava vastuvõtmine

 

Lähtudes Jäätmeseaduse § 7, § 10 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 71,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Võtta vastu Tallinna jäätmekava (juurde lisatud). Tallinna Linnavalitsusel lähtuda jäätmekavas seatud eesmärkidest.

 

2. Siduda Tallinna jäätmekava Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2000 määrusega nr 62 vastuvõetud Tallinna arengukavaga 2001-2005. Teha linnavalitsusele ettepanek arvestada arengukavale vastava eelarvekava koostamisel kuni aastani 2005 jäätmekava realiseerimiseks vajalike kulutustega.

 

3. Tallinna Linnavalitsusel moodustada jäätmehoolduse korralduse eest vastutav struktuuriüksus 1. jaanuarist 2002.

 

4. Määrus jõustub 13. septembril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees