Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmise ja uues redaktsioonis kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 23.08.2001 määrus number 34
jõustumine 30.08.2001
Kehtetuks tunnistamine 09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus 01.01.2003 - 09.11.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.12.2002 nr 71 jõust. 01.01.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

23. august 2001 nr 34

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruses järgmised muudatused:

1.1 täiendada punktiga 2.1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.3 linna äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras, Tallinna linna esindamine läbirääkimistel investorite ja partneritega;";

1.2 lugeda senine punkt 2.1.3 punktiks 2.1.4;

1.3 muuta senist punkti 2.1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.4 linna ja linna osalusega äriühingute osaluste haldamine, aktsiate ja osade kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;";

1.4 lugeda senine punkt 2.1.4 punktiks 2.1.5;

1.5 täiendada punktiga 2.1.6 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.6 aktsiate ja osade võõrandamistingimuste täitmise üle järelvalve teostamine ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate Tallinna linna kohustuste täitmise korraldamine;";

1.6 täiendada punktiga 2.1.7 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.7 linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;";

1.7 lugeda senised punktid 2.1.5- 2.1.22 punktideks 2.1.8- 2.1.25.

 

2. (Kehtetu - Tvk m 12.12.2002 nr 71 jõust. 01.01.2003)

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määruse nr 56 punkt 2.

 

4. Määrus jõustub 30. augustil 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees