Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmise ja uues redaktsioonis kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 23.08.2001 määrus number 34
Jõustumine:30.08.2001
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2001 - 31.12.2002

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

23. august 2001 nr 34

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruses järgmised muudatused:

1.1 täiendada punktiga 2.1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.3 linna äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras, Tallinna linna esindamine läbirääkimistel investorite ja partneritega;";

1.2 lugeda senine punkt 2.1.3 punktiks 2.1.4;

1.3 muuta senist punkti 2.1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.4 linna ja linna osalusega äriühingute osaluste haldamine, aktsiate ja osade kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;";

1.4 lugeda senine punkt 2.1.4 punktiks 2.1.5;

1.5 täiendada punktiga 2.1.6 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.6 aktsiate ja osade võõrandamistingimuste täitmise üle järelvalve teostamine ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate Tallinna linna kohustuste täitmise korraldamine;";

1.6 täiendada punktiga 2.1.7 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.7 linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;";

1.7 lugeda senised punktid 2.1.5- 2.1.22 punktideks 2.1.8- 2.1.25.

 

2. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus uues redaktsioonis.

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määruse nr 56 punkt 2.

 

4. Määrus jõustub 30. augustil 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
23. augusti 2001
määrusega nr 34

 

TALLINNA ETTEVÕTLUSAMETI PÕHIMÄÄRUS

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi: amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) ametiasutus.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Ettevõtlusamet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 7, Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ja oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna äriühingute kaudu Tallinna elanikkonnale vajalike teenuste ja toodete järjepidev pakkumine ning linna äriühingute eduka osalemise tagamine kaupade ja teenuste vähempakkumiste konkurssidel;

2.1.2 linna äriühingute strateegiline juhtimine ja linna ülesannete parema täitmise kindlustamine linna äriühingute nõukogude tööst osavõtmise kaudu;

2.1.3 linna äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras, Tallinna linna esindamine läbirääkimistel investoritega ja partneritega;

2.1.4 aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamine linna osalusega äriühingutes õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.5 linna ja linna osalusega äriühingute osaluste haldamine, aktsiate ja osade kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.6 aktsiate ja osade võõrandamistingimuste täitmise üle järelvalve teostamine ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate Tallinna linna kohustuste täitmise korraldamine;

2.1.7 linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;

2.1.8 ettevõtjate taotluste alusel alkoholi jaemüügi tegevuslubade väljaandmine ja vastava ülelinnalise andmebaasi loomine ja haldamine, hasartmängude korraldamise kohale nõusoleku andmine, loterii korraldamise lubade väljaandmine;

2.1.9 hinnaalase infopanga loomine ja hinnapoliitika väljatöötamine linnas;

2.1.10 eri- või ainuõiguse andmine vastavalt kehtestatud korrale ja loomulike monopolide poolt pakutavate kaupade või teenuste hindade kehtestamiseks ettepanekute tegemine;

2.1.11 ettevõtjate kauplemislubade ja tegevuslubade olemasolu ning kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja toidu käitlemise eeskirjade täitmise kontrollimine ning linnavalitsuse poolt kehtestatud hindade ja tariifide rakendamise õigsuse kontrollimine;

2.1.12 alkoholiseaduse, tubakaseaduse ja reklaamiseaduse alusel järelevalve teostamine;

2.1.13 linnavalitsusse pöördunud kodanike tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine või edastamine pädevatele ametiasutustele;

2.1.14 Tallinna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane marketing välisriikides ning välisinvestori abistamine litsentside ja lubade taotlemisel ning asjaajamisel;

2.1.15 ettevõtlusalase statistika kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ning Tallinna ettevõtlusnäitajate võrdlemine teiste Balti mere regiooni linnade vastavate näitajatega;

2.1.16 Tallinna investeerimisvõimaluste kaardistamine, linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamine, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine, ettevõtluskeskkonna uurimine ja analüüsimine;

2.1.17 Tallinna turismistrateegia väljatöötamine ja elluviimine;

2.1.18 turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel;

2.1.19 Tallinna kodulehekülje ettevõtjate, investorite ja turistide osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;

2.1.20 rahvusvaheliste ettevõtlusorganisatsioonidega liitumise korraldamine ja liikmesorganisatsioonides toimuva töö koordineerimine ning jälgimine;

2.1.21 Tallinna esindamine Euroopa Liidu abi- ja ettevõtlusprogrammides, suhetes teiste rahvusvaheliste ettevõtlus- ja turismiorganisatsioonidega, Tallinnat ümbritsevate regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;

2.1.22 informatsiooni kogumine Tallinna ettevõtluse vajaduste ja huvide kohta Euroopa Liidu programmide rakendamisel ja projektiideede väljatöötamisel;

2.1.23 Euroopa Liiduga ettevõtluse- ja turismialaste suhete arendamine ja koordineerimine ning informatsiooni vahetamine Euroopa Liidu esinduste ja integratsiooniüksustega;

2.1.24 euroseadusandluse, europrogrammide ja välisabiprogrammide elluviimise nõustamine;

2.1.25 ametile Tallinna õigusaktidega pandud muude ülesannete täitmine.

 

3. Õigused

Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

3.1 saada teistelt linna ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.2 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte, sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3.6 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.7 kooskõlastada kaupade ja teenuste hindu ja tariife linnas ning teostada kontrolli hindade ja konkurentsialaste õigusaktide täitmise üle, saada ettevõtjatelt majandus-, hinna- ja konkurentsialast informatsiooni ning sellega seonduvat dokumentatsiooni ning kontrollida kauba või teenuse kvaliteeti- ja müügiõigust tõendavaid dokumente;

3.8 teha kohustuslikke ettekirjutisi ja rakendada sanktsioone seaduserikkumiste tõkestamiseks, kohaldada haldusvastutust, peatada kehtestatud nõuetele mittevastavate kaupade ja teenuste müük;

3.9 anda hinna- ja konkurentsi alaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare;

3.10 osutada isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu oma põhimääruse järgsete ülesannete täitmiseks õigusaktidega kehtestatud korras;

3.11 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

 

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 määrab kindlaks ameti teenistujate ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.3 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.6 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades;

4.2.7 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.8 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.9 kinnitab ameti asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning raamatupidamise sisekorra eeskirja;

4.2.10 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti teenistujate koosseisu kohta;

4.2.11 kinnitab ameti teenistujate lisatasud, tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise.