Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2003-09.11.2012
 
30.08.2001-31.12.2002

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmise ja uues redaktsioonis kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 23.08.2001 määrus number 34
Jõustumine:30.08.2001
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2003 - 09.11.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.12.2002 nr 71 jõust. 01.01.2003

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

23. august 2001 nr 34

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruses järgmised muudatused:

1.1 täiendada punktiga 2.1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.3 linna äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras, Tallinna linna esindamine läbirääkimistel investorite ja partneritega;";

1.2 lugeda senine punkt 2.1.3 punktiks 2.1.4;

1.3 muuta senist punkti 2.1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.4 linna ja linna osalusega äriühingute osaluste haldamine, aktsiate ja osade kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;";

1.4 lugeda senine punkt 2.1.4 punktiks 2.1.5;

1.5 täiendada punktiga 2.1.6 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.6 aktsiate ja osade võõrandamistingimuste täitmise üle järelvalve teostamine ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate Tallinna linna kohustuste täitmise korraldamine;";

1.6 täiendada punktiga 2.1.7 ja sõnastada see järgmiselt:

"2.1.7 linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;";

1.7 lugeda senised punktid 2.1.5- 2.1.22 punktideks 2.1.8- 2.1.25.

 

2. (Kehtetu - Tvk m 12.12.2002 nr 71 jõust. 01.01.2003)

 

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2000 määruse nr 56 punkt 2.

 

4. Määrus jõustub 30. augustil 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees