Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Vabariigi Kodanikukaitseseaduse rakendamise meetmed Tallinna linnas
Tallinna Linnavalitsus 02.10.1992 määrus number 191
Jõustumine:02.10.1992
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:02.10.1992 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                    TALLINNA LINNAVALITSUS

                            MÄÄRUS

 

 

Tallinn                 2. oktoober 1992 nr. 191

 

 

 

Eesti Vabariigi Kodanikukaitseseaduse rakendamise meetmed Tallinnas

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

määrab:

 

vastavalt Eesti Vabariigi Kodanikukaitseseaduse paragrahvi 10 lõikele 2 ja

paragrahvi 17 lõigetele 2 ja 5:

 

1 Kohustada käesoleva määruse lisas märgitud ohtlikke aineid omavate,

kasutavate ja eriti tule- ja plahvatusohtlikke ettevõtteid ja asutusi omama

või moodustama enesekaitsetegevkondi, millised on komplekteeritud

isikkoosseisuga, pääste- ja kaitsevarustusega ning vajaliku tehnikaga

kõikide päästetööde läbiviimiseks ettevõtte territooriumil ja tema

ümbruskonnas, samuti loodusõnnetuste, suurte avariide ja katastroofidega

seotud päästetöödeks osavõtmiseks.

 

2 Kohustada nimetatud ettevõtete enesekaitsetegevkondi osa võtma

järgmistest töödest:

2.1 avariide ja tulekahjude lokaliseerimine ja likvideerimine, samuti

loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimine;

2.2 töötajate ja elanike evakueerimine ohtlikust piirkonnast;

2.3 esmaabi andmine kannatanuile;

2.4 kiirgus- ja keemiakaitsemeetmete rakendamine;

2.5 avarii-taastamistööde teostamine.

 

3 Kohustada nimetatud ettevõtete enesekaitsetegevkondade juhte:

3.1 osalema iga-aastasel väljaõppel, mis toimub Tallinna Tuletõrje- ja

Päästeameti õppekeskuses vastavalt kinnitatud õppeprogrammile;

3.2 teostama enesekaitsetegevkondade väljaõpet;

3.3 korrigeerima kodanikukaitse plaane ning enesekaitsetegevkondade

dokumentatsiooni kooskõlas Eesti Vabariigi Kodanikukaitseseadusega.

 

4. Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kodanikukaitse osakonnal ja

õppekeskusel töötada välja vastavad õppeprogrammid enesekaitsetegevkondade

väljaõpetamiseks ning alustada väljaõpet k.a. 1. novembrist.

 

5 Kohustada käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ettevõtete ja asutuste

kodanikukaitse juhte pidevalt kontrollima ettevõtte territooriumil asuvate

teadustamisvahendite (elektrisireenide jt. vahendite) korrasolekut ning

avariide korral neid viivitamatult kasutama.

 

6 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kodanikukaitse osakonnal teostada

järelevalvet kodanikukaitseseaduse ja käesoleva määruse täitmise üle ning

tulemustest pidevalt informeerima Tallinna linna kodanikukaitse komisjoni.

 

7 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. mai 1990.a. määrus nr.

79 "Tallinna linna erakorraliste situatsioonide komisjoni moodustamine ja

põhimääruse kinnitamine".

 

 

Kalju Leppik                                Toomas Sepp

Abilinnapea                                 Linnasekretär

 

Lisa

Tallinna Linnavalitsuse 2. oktoobri 1992

määrusele nr. 191

 

 

Ohtlikke aineid omavate ja kasutavate ning eriti tule- ja plahvatusohtlike

ettevõtete ja asutuste loetelu

 

 

I Eluohtlikke aineid omavad ja kasutavad ning plahvatusohtlikud ettevõtted

ja asutused:

1 Tallinna Külmhoone

2 Tallinna Lihakombinaat

3 Vabariiklik Varustusettevõte "Agrotarve"

4 Aktsiaselts "Kommer"

5 Tallinna Raudteesõlm (Ülemiste jaam)

6 Tootmiskoondis "Eesti Fosforiit"

7 Aktsiaselts "Tallinna Paber"

8 Aktsiaselts "Maseko"

9 Tallinna Piimatoodete Kombinaat

10 Riiklik Aktsiaselts "Kalev"

11 Tallinna Veepuhastusjaam

12 H. Pöögelmanni nim. Elektrotehnika Tehas

13 Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu

14 Rendikoondis "Ookean"

15 Aktsiaselts "Tallinna Masinatehas"

16 Kalurikolhoos "Majak"

17 Ühisettevõte "Esva"

18 Tallinna Parfümeeria ja Toidurasvade Kombinaat

19 Eesti Kalandusliidu Turustuskontor

 

II Plahvatus- ja tuleohtlikud ettevõtted ja asutused:

1 "Eesti Kütus"

2 Aktsiaselts "Tallinngaas"

3 Riigiettevõte "Liviko"

4 Riiklik Aktsiaselts "Flora"

5 Keemiakombinaat "Orto"

6 Riigiettevõte "Estonian Air"

7 Iru Elektrijaam

8 Tallinna Soojusvõrk

9 Riiklik Aktsiaselts "Dvigatel"

10 Eesti Farmaatsia Keskladu

 

III Tuleohtlikud ettevõtted ja asutused:

1 Riiklik Aktsiaselts "Polümeer"

2 Rahvaettevõte "Norma"

3 Aktsiaselts "Eesti Talleks"

4 Tallinna Vineeri- ja Mööblivabrik

5 Kummitoodetetehas "Põhjala"

6 Tekstiilikombinaat "Balti Manufaktuur"

7 Riiklik Aktsiaselts "Suva"

8 Tallinna Klaverivabrik

9 Eksperimentaal Spordilaevade Tehas

10 Riiklik Aktsiaselts "Estera"

11 Muuga Sadam

12 Riiklik Aktsiaselts "Salvo"

13 Tallinna Puidutöötlemistehas

14 Aktsiaselts "Baltika"

15 Tootmiskoondis "Eesti Trükitööstus"

16 Aktsiaselts "Kaubandustehnika"

17 Aktsiaselts "Kemiriin"

18 Aktsiaselts "Talvand"

19 Tallinna Kaubamaja

20 Tootmiskoondis "Kooperaator"

21 Riiklik Aktsiaselts "BIT"

22 ETK Reklaamikombinaat

23 Riiklik Aktsiaselts "Kommunaar"

24 Riiklik Aktsiaselts "Klementi"

25 Tootmiskoondis "RET"

26 Riiklik Aktsiaselts "Silikaat"

27 Aktsiaselts "Standard"

28 Teaduslik Tootmiskoondis "Elektrotehnika"

29 Riiklik Aktsiaselts "Autoteenindus"

30 Eesti Vabariiklik Kaubandus-Tööstuslik Firma Auto-VAZ Keskus

31 Aktsiaselts "Marat"

32 Tallinna Mööblimaja

33 Riigiettevõte "Tallinna Sadam"

34 Riigiettevõte "Tallinna Metsamajand"

35 Tallinna Keemia ja Farmaatsia Tehas

36 Tehas "Ehitusdetail"

37 Vabrik "Keila"

38 Tallinna Teraviljasalv

39 Aktsiaselts "Estoplast"

40 ETK Kaubandusliku Inventari Tehas

41 Tehas "Eesti Kaabel"

42 Kolhoosidevaheline Laevatehas

43 Aktsiaettevõte "Pioneer"

44 Riiklik Aktsiaselts "Progress"

45 Kopli Sadam

46 Hotell "Olümpia"

47 Hotell "Viru"

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär