Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 27.06.2001 määrus number 86
jõustumine 02.07.2001

Redaktsiooni kehtivus 02.01.2012 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv m 28.12.2011 nr 136, jõustumine 02.01.2012
Tlv m 10.02.2010 nr 11, jõustumine 15.02.2010
Tlv m 03.10.2001 nr 108 jõust. 08.10.2001

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

27. juuni 2001 nr 86

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

 

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Lepiku asumisse, Lepiku tee 37, 37a ning Lepiku tee 31, 33, 33a detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 nimed alljärgnevalt:

1.1 Vaksiku tänav;

1.2 Päevakoera tänav (28.11.1997 määratud tänavanime leviala laiendusena);

1.3 Sompa tee (19.09.1958 määratud tänavanime leviala laiendusena).

 

2. Määrata Lepiku asumisse, Lepiku tee 25, 25a ja Sompa tee 16, 16a, 16b detailplaneeringuga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 nimed alljärgnevalt:

2.1 Kirilase tänav;

2.2 Lumiku tänav.

 

3. Määrata Lepiku asumisse, Pärnamäe, Kloostrimetsa, Kupra ja Sompa tee vahelise ala liikluskorralduse, teedevõrgu ja infrastruktuuri skeemiga ettenähtud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimed alljärgnevalt:

3.1 Udeselja tänav (28.11.1997 määratud tänavanime pikendusena);

3.2 Sirptiiva tänav;

3.3 Kannustiiva tänav;

3.4 (Kehtetu - Tlv m 10.02.2010 nr 11, jõustumine 15.02.2010)

3.5 (Kehtetu - Tlv m 10.02.2010 nr 11, jõustumine 15.02.2010)

3.6 Villkäpa tänav;

3.7 Leediku tänav;

3.8 Uneliblika tänav;

3.9 Suru tänav;

3.10 Suurekivi tänav;

3.11 Päevakoera tänav (28.11.1997 määratud tänavanime leviala laiendusena).

 

4. Määrata Mähe asumisse Võsa tee 26 detailplaneeringu alale planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 4 nimed alljärgnevalt:
(Vastavalt Tlv 28.12.2011 määrusele nr 136 lisa 4 muudetud ja asendatud 28.12.2011 määruse nr 136 lisaga.)

4.1 Võsa tee (22.02.1955 määratud tänavanime pikendusena);

4.2 Padriku tee.
(Tlv m 03.10.2001 nr 108 jõust. 08.10.2001)

 

5. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise ametil määrata käesoleva määrusega kinnitatud tänavanimede alusel moodustatavate kruntide aadressid vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale.

 

6. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine ning krundi omanike poolt hoonetele numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

 

7. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.

8. Määrus jõustub 2. juulil 2001.

Liisa-Ly Pakosta

 

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisad 1-3 (Lisa 3 - Kehtetu Paabusilma tänav ja Pääsusaba tänav osas - Tlv m 10.02.2010 nr 11, jõustumine 15.02.2010)
Lisa 4