Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tanumaa tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2001 otsus number 188
Jõustumine:14.06.2001
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 30.05.2019 nr 101, vastuvõetud 30.05.2019
Tvk o 25.01.2018 nr 10, vastuvõetud 25.01.2018
Tlv k 16.11.2016 nr 1714
Tlv k 31.08.2016 nr 1284
Tvk o 19.06.2012 nr 109, vastuvõetud 19.06.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn

14. juuni 2001 nr 188

Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Haabersti linnaosas Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneering vastavalt ARHITEKTUURIBÜROO KOOT & KOOT OÜ tööle nr H-70-99.

(Kehtetu osaliselt - Tvk o 19.06.2012 nr 109, vastuvõetud 19.06.2012 - kehtestatud “Tanuma tn, Lõuka tn, Vabaõhumuuseumi tee ja Õismäe raba vahelise ala detailplaneering” Tanuma tn 12 kinnistu ja krundi positsiooni U11 osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 31.08.2016 nr 1284, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tlv k 16.11.2016 nr 1714, sätestatud osas;
kehtetu osaliselt - Tvk o 25.01.2018 nr 10, vastuvõetud 25.01.2018, sätestatud osas;
kehtetu - Tanuma tn 32 kinnistu osas, Tvk o 30.05.2019 nr 101, vastuvõetud 30.05.2019)

 

2. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvel.

 

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees