Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Energeetikaameti moodustamine
Tallinna Linnavalitsus 29.01.1993 määrus number 15
Jõustumine:29.01.1993
Kehtetuks tunnistamine:18.04.2005
Redaktsiooni kehtivus:29.01.1993 - ...

KEHTETU:

Tlv m 13.04.2005 nr 36 jõust. 18.04.2005

 

 

                        TALLINNA LINNAVALITSUS

                               M Ä Ä R U S

 

 

Tallinn                                 29. jaanuar 1993 nr 15

 

 

Energeetikaameti moodustamine

 

 

Tallinna Linnavalitsus m ä ä r a b:

 

1. Moodustada 1.veebruarist 1993.a. Tallinna Energeetikaamet.

 

2. Kinnitada Tallinna Energeetikaameti juhatajaks Johan Ahlberg.

 

3. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Energeetikaameti põhimäärus.

 

 

 

Jaak Tamm

Linnapea

                                Toomas Sepp

                                Linnasekretär

                                     Kinnitatud

                                     Tallinna Linnavalitsuse

                                     29. jaanuari 1993.a.

                                     määrusega nr. 15

 

 

                        Tallinna Linnavalitsuse

                            Energeetikaameti

                              PõHIMÄÄRUS

 

 

I. Üldalused.

 

1. Energeetikaamet on linna energiamajandust koordineeriv ja korraldav

Tallinna Linnavalitsuse eelarveline allüksus.

2. Energeetikaamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest,

Linnavolikogu otsustest, Linnavalitsuse määrustest ja korraldustest, samuti

muudest normatiivaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3. Energeetikaamet on Tallinna linna eelarvest finantseeritav

Linnavalitsuse koosseisus olev juriidiline isik, kes omab arveldusarveid

ning oma nimetuse ja linna vapi kujutusega pitsatit.

4. Energeetikaamet moodustatakse ja likvideeritakse Tallinna Linnavalitsuse

määrusega.

 

II. Põhiülesanded.

 

5. Energeetikaameti tegevusvaldkonda kuuluvad energia tootmise, jaotamise

ja kasutamise, kütuse ratsionaalse kasutamise ning linna energeetilise

kompleksi perspektiivse arendamise ja kokkuhoiureziimi juurutamise

küsimused.

6. Energeetikaameti põhiülesanded on:

6.1. energiamajanduse arengusuundade väljatöötamine;

6.2. linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärane kasutamine

energiamajanduse arengusuundade realiseerimiseks;

6.3. oma tegevusvaldkonda kuuluvate asutuste tegevuse suunamine ja

koordineerimine vastavuses nende asutuste põhimäärustega ja käesoleva

põhimäärusega;

6.4. Tallinna kui terviku majanduslikult põhjendatud soojusenergia

kokkuhoiuprogrammi väljatöötamine, täitmise koordineerimine, programmi

pidev uuendamine ja linnavalitsusele sellealaste ettepanekute tegemine

lähtudes lähematest ja kaugematest eesmärkidest;

6.5. Tallinna Linnavalitsusele ettepanekute tegemine energeetikaalaste

laenude saamiseks, saadud laenude sihipärase kasutamise ja tagastamise

korraldamine ja vastavate lepingute sõlmimine;

6.6. Tallinna kütusepoliitika väljatöötamine, uute alternatiivsete ja

kohalike kütuste kasutuselevõtmine linnamajanduses;

6.7. sekundaarsete energiaressursside (prügi, tootmisjäätmed jne.)

kasutamise ning linna heitsoojuse kasutussuundade väljatöötamine

(soojuspumbad kanalisatsiooni puhastusseadmetel jne.);

6.8. osalemine energiamajanduse ekspluatatsioonialaste normdokumentide

väljatöötamisel.

7. Vastavalt temale pandud ülesannetele Energeetikaamet:

7.1. koostab ja esitab Linnavalitsusele kinnitamiseks energiarajatiste

projekteerimise ja finantseerimise plaanid;

7.2. sõlmib lepinguid juriidiliste ja üskikisikutega energiarajatiste

projekteerimiseks, ehitamiseks, kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks;

7.3. sõlmib lepinguid uurimistöödeks olemasolevate ehituste ja rajatiste

soojakadude leidmiseks ja vähendamiseks, planeerib vastavate tööde

finantseerimist ja teostamist;

7.4. sõlmib lepinguid energeetikaalasteks teaduslikeks töödeks ja

konsultatsioonideks;

7.5. vaatab läbi lepingute alusel saadud projekteelarvelise

dokumentatsiooni ja kinnitab selle vastavalt kehtivale korrale;

7.6. teeb ettepanekud ja kooskõlastab maa-alade reserveerimise, kruntide

vabstamise ja tellija-organisatsioonidele üleandmise energiarajatiste

ehituseks;

7.7. kontrollib lepinguliste kohustuste täitmist tellija ja

töövõtuorganisatsioonide poolt ja esitab ettepanekuid vajalikeks

muutusteks ja täiendusteks;

7.8. osaleb soojustehniliste projektide koostamisel ja rakendamisel;

7.9. peab raamatupidamise operatiivset ja statistilist arvestust ning

esitab aruandeid vastavalt kehtivale korrale;

7.10. koostab andmebaasi Tallinnas asuvate soojatootjate ja soojatarbijate,

nii juriidiliste kui üksikisikute osas;

7.11. annab Linnavalitsuse vahenditest ehitatud ja ekspluatatsiooni võetud

objektid kehtestatud korras ekspluateerivate asutuste bilanssi;

7.12. osaleb oma valdkonnas olevate ettevõtete perspektiivplaanide

koostamisel ja rakendamisel;

7.13. konsulteerib ja nõustab kõiki tarbijaid kadude vähendamiseks ja

osutab abi väiketarbijatele lepingute sõlmimisel soojatootjatega.

 

III. õigused.

 

8. Energeetikaametil on vastavalt temale pandud ülesannetele õigus:

8.1. kontrollida kõigi tema poolt sõlmitud lepingute täitmist, vahendite

sihipärast kasutamist nii mahtude kui kvaliteedi ja maksumuse osas;

8.2. saada Tallinna asutustelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt

Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras energiamajandust

puudutavaid andmeid ja dokumente;

8.3. koostöös Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametiga nõuda avariiolukordade

puhul energiamajanduse valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks

vastavatelt ettevõtetelt abi tehniliste vahendite, masinate ja töötajate

näol avariide likvideerimiseks, kompenseerides hilisemalt tehtud kulud

ettenähtud korras;

8.4. koostada ja esitada kinnitamiseks energiamajanduse valdkonda

kuuluvates küsimustes Linnavalitsuse määruste ja korralduste projekte,

samuti kooskõlastada teiste ametkondade poolt Linnavalitsusele esitatud

vastavasisulisi dokumente;

8.5. korraldada energeetikaalaste probleemide paremaks lahendamiseks

avalikke ja kinniseid konkursse ning premeerida energiasäästu andvate

originaalsete lahenduste autoreid ja juurutajaid;

8.6. teha ettepanekuid uute energiamajandusasutuste loomiseks, samuti

olemasolevate energiamajanduse ettevõtete juhtimisstruktuuri ning

omandivormi muutmise ja täiendamise kohta energiamajanduse ülesannete

paremaks ja ökonoomsemaks korraldamiseks;

8.7. teha majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid

energiamajandusalaste hindade, tariifide ja normide muutmiseks ja

rakendamiseks, sihtfondide moodustamiseks ja kasutamiseks.

 

IV. Juhtimine.

 

9. Energeetikaametit juhib juhataja, kes määratakse ametisse ja

vabastatakse ametist Tallinna Linnavalitsuse määrusega. Energeetikaameti

juhataja allub oma tegevuses vastava valdkonna abilinnapeale.

10. Ameti juhataja:

10.1. juhib ja planeerib ameti tegevust, vastutab ametile pandud ülesannete

ja kohustuste täitmise eest;

10.2. annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

10.3. käsutab oma pädevuse ja õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja

vara;

10.4. esindab ametit;

10.5. võtab tööle ja vabastab töölt ameti töötajaid ning kinnitab neile

ametiülesanded.

11. Energeetikaameti koosseis kinnitatakse Energeetikaameti juhataja

ettepanekul Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

12. Energeetikaameti juhatajal on õigus kaasata lepingute alusel

koosseisuväliseid spetsialiste ühekordsete ülesannete täitmiseks ettenähtud

vahendite piires.

13. Energeetikaameti juhataja poolt tema pädevuse piires välja antud

käskkirjad on ameti allasutustele ja töötajatele täitmiseks kohustuslikud.