Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.05.2001 määrus number 69
jõustumine 14.05.2001
Kehtetuks tunnistamine 20.10.2008
Redaktsiooni kehtivus 14.05.2001 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.10.2008 nr 69 jõust. 20.10.2008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

09. mai 2001 nr 69

 

Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määruse nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 1996 korraldusega nr 2177-k kinnitatud Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruses järgmised muudatused:

1.1 punktis 1.6 asendada indeks "10619" indeksiga "10621";

1.2 muuta punkti 6.4 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: "Keskuse tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustatakse keskuse hoolekogu, mille liikmeteks on keskuse pedagoogide, Kristiine Linnaosa Halduskogu, vanemate, vilistlaste, õpilaste ja keskust toetavate organisatsioonide esindajad.";

1.3 punkti 7.4 esimeses lauses jätta välja sõnad "kooskõlastatult Tallinna Hinna- ja Konkurentsiametiga";

1.4 täiendada punkti 7.7.5 lausega: "Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt.".

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2000 määruse nr 28 punktid 4.4, 4.7 ja 4.9.

 

3. Määrus jõustub 14. mail 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär