Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
14.05.2001- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2001 määrus number 69
Jõustumine:14.05.2001
Kehtetuks tunnistamine:20.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2001 - ...

KEHTETU:

Tlv m 15.10.2008 nr 69 jõust. 20.10.2008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

09. mai 2001 nr 69

 

Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruse muutmine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 määruse nr 14 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 9. septembri 1996 korraldusega nr 2177-k kinnitatud Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimääruses järgmised muudatused:

1.1 punktis 1.6 asendada indeks "10619" indeksiga "10621";

1.2 muuta punkti 6.4 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: "Keskuse tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustatakse keskuse hoolekogu, mille liikmeteks on keskuse pedagoogide, Kristiine Linnaosa Halduskogu, vanemate, vilistlaste, õpilaste ja keskust toetavate organisatsioonide esindajad.";

1.3 punkti 7.4 esimeses lauses jätta välja sõnad "kooskõlastatult Tallinna Hinna- ja Konkurentsiametiga";

1.4 täiendada punkti 7.7.5 lausega: "Hinnad ja tariifid kehtestatakse kõrgemalseisva organi poolt.".

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2000 määruse nr 28 punktid 4.4, 4.7 ja 4.9.

 

3. Määrus jõustub 14. mail 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär