Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 12.03.2001 määrus number 51
jõustumine 15.03.2001
Kehtetuks tunnistamine 24.06.2002
Redaktsiooni kehtivus 15.03.2001 - ...

KEHTETU:
Tlv m 19.06.2002 nr 70 jõust. 24.06.2002

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

12. märts 2001 nr 51

Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrustest nr 47 ja 50 ning Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

Tallinna Linnavalitsus

määrab:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1995 määrusega nr 39 kinnitatud munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja alljärgnevalt:

1.1 kogu tekstis asendada sõna “põhikiri“ sõnaga “põhimäärus“ vastavas käändes;

1.2 muuta punkti 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.1 Tallinna Botaanikaaed (edaspidi asutus) on Tallinna linna asutus, mille tegevuse eesmärgiks on taimekollektsioonide ja looduskompleksi eksponeerimine ning arendamine, loodushoidlike puhkevõimaluste pakkumine külastajatele, loodus-, haridus-, ja kasvatustöö korraldamine, botaaniliste, ökoloogiliste ja maastikuarhitektuuriliste uuringute arendamine, Tallinna loodus- ja maastikukompleksi majandamise analüüs ja juhendamine, uudse taimematerjali ning selle kasutusvõimaluste katsetamine ja tutvustamine, taimematerjali paljundamine ja levitamine ning botaanilise mitmekesisuse säilitamine.“,

1.3 muuta punkti 1.3 ja sõnastada alljärgnevalt:

“1.3 Asutuse asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Kloostrimetsa tee 52, 11913, Tallinn.“;

1.4 muuta punkti 1.4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.“;

1.5 muuta punkti 1.5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.5 Tallinna Botaanikaaed on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.“;

1.6 tunnistada kehtetuks punkt 1.8;

1.7 muuta punkti 1.9 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.9 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ja käesolevast põhimäärusest.“;

1.8 jätta punktis 3.13 välja sõnad “kui juriidilise isiku“;

1.9 asendada kogu tekstis sõna “direktor“ sõnaga “peadirektor“ vastavas käändes.

1.10 täiendada punkti 4.2 järgmiste alapunktidega:

1.10.1 “4.2.9 kinnitab asutuse aastaaruande ja esitab selle kõrgemalseisvale organile;“;

1.10.2 “4.2.10 korraldab asutuse ja asutuse juures asuvate fondide, sihtasutuste ning mitte-tulundusühingute vahelist koostööd.“;

1.11 asendada punktis 5.4 sõnad “Tallinna Rahandusamet“ sõnadega “Tallinna Linnakantselei“.

 

2. Määrus jõustub 15. märtsil 2001.

 

Heiki Kivimaa

 

Abilinnapea
linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär