Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 12.03.2001 määrus number 51
Jõustumine:15.03.2001
Kehtetuks tunnistamine:24.06.2002
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2001 - ...

KEHTETU:
Tlv m 19.06.2002 nr 70 jõust. 24.06.2002

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

12. märts 2001 nr 51

Tallinna Botaanikaaia põhikirja muutmine

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrustest nr 47 ja 50 ning Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määrusest nr 14

Tallinna Linnavalitsus

määrab:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1995 määrusega nr 39 kinnitatud munitsipaalasutuse Tallinna Botaanikaaed põhikirja alljärgnevalt:

1.1 kogu tekstis asendada sõna “põhikiri“ sõnaga “põhimäärus“ vastavas käändes;

1.2 muuta punkti 1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.1 Tallinna Botaanikaaed (edaspidi asutus) on Tallinna linna asutus, mille tegevuse eesmärgiks on taimekollektsioonide ja looduskompleksi eksponeerimine ning arendamine, loodushoidlike puhkevõimaluste pakkumine külastajatele, loodus-, haridus-, ja kasvatustöö korraldamine, botaaniliste, ökoloogiliste ja maastikuarhitektuuriliste uuringute arendamine, Tallinna loodus- ja maastikukompleksi majandamise analüüs ja juhendamine, uudse taimematerjali ning selle kasutusvõimaluste katsetamine ja tutvustamine, taimematerjali paljundamine ja levitamine ning botaanilise mitmekesisuse säilitamine.“,

1.3 muuta punkti 1.3 ja sõnastada alljärgnevalt:

“1.3 Asutuse asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Kloostrimetsa tee 52, 11913, Tallinn.“;

1.4 muuta punkti 1.4 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.“;

1.5 muuta punkti 1.5 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.5 Tallinna Botaanikaaed on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus.“;

1.6 tunnistada kehtetuks punkt 1.8;

1.7 muuta punkti 1.9 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“1.9 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi juhi käskkirjadest ja käesolevast põhimäärusest.“;

1.8 jätta punktis 3.13 välja sõnad “kui juriidilise isiku“;

1.9 asendada kogu tekstis sõna “direktor“ sõnaga “peadirektor“ vastavas käändes.

1.10 täiendada punkti 4.2 järgmiste alapunktidega:

1.10.1 “4.2.9 kinnitab asutuse aastaaruande ja esitab selle kõrgemalseisvale organile;“;

1.10.2 “4.2.10 korraldab asutuse ja asutuse juures asuvate fondide, sihtasutuste ning mitte-tulundusühingute vahelist koostööd.“;

1.11 asendada punktis 5.4 sõnad “Tallinna Rahandusamet“ sõnadega “Tallinna Linnakantselei“.

 

2. Määrus jõustub 15. märtsil 2001.

 

Heiki Kivimaa

 

Abilinnapea
linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär