Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed)

Tallinna Linnavalitsus 21.02.2001 korraldus number 604
jõustumine 21.02.2001

Redaktsiooni kehtivus 21.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

Tallinn

21. veebruar 2001 nr 604-k

Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed)

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 3, 5 ja 12

1.Tallinna Kesklinna Valitsusel võtta oma valitsemisele ja bilanssi rajatisena rekonstrueeritud Taani Kuninga Aed asukohaga Tallinn Rüütli 8A/Lühike Jalg 9A üldmaksumusega 4 141 400 ( neli miljonit ükssada nelikümmend üks tuhat nelisada ) krooni vastavalt lisale 1.

 

2.Tallinna Kommunaalametil:

2.1 kui ehitustööde tellijal anda korralduse punktis 1 nimetatud vara üle kirjaliku akti alusel;

2.2 võtta oma valitsemisele ja bilanssi Taani Kuninga Aia valgustus üldmaksumusega 933 600 ( üheksasada kolmkümmend kolm tuhat kuussada ) krooni vastavalt lisale 2.

 

3. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Tallinna Linnavalitsuse
21. veebruari 2001
korraldusele nr 604 -k

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi antav Rekonstrueeritud Taani Kuninga Aed

 

Jrk. nr

Nimetus

Kogus tk, m2

Maksumus kroonides

1.

Rekonstrueeritud tugimüürid

1092 m2

680 000

2.

Teater ja trepistikud

1 2 tk

640 400

3.

Haljastatud ja kivikattega platsid

2660 m2

2 648 000

 

s.h. istutused: põõsad/pinnakattetaimed

1650/2336 tk

173 000

4.

Disainielemendid

14 tk

 

 

 

KOKKU:

4 141 400

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisa 2
Tallinna Linnavalitsuse
21. veebruari 2001
korraldusele nr 604 -k

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi antav Taani Kuninga Aia välis- ja illuminatsioonvalgustus

 

Jrk.nr

Nimetus

Kogus (tk, komplekt)

Maksumus kroonides

1.

Välisvalgustussüsteem

1 tk

933 600

1.1.

Valgustid

100 tk

 

1.2.

Installatsioonimaterjalid

1 komplekt

 

1.3.

Tänavavalgustuskilp

1 tk

 

 

 

KOKKU:

933 600

 

Toomas Sepp

Linnasekretär