Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
21.02.2001- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed)
Tallinna Linnavalitsus 21.02.2001 korraldus number 604
Jõustumine:21.02.2001
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

Tallinn

21. veebruar 2001 nr 604-k

Linnavarale valitseja määramine (Taani Kuninga Aed)

 

Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktid 3, 5 ja 12

1.Tallinna Kesklinna Valitsusel võtta oma valitsemisele ja bilanssi rajatisena rekonstrueeritud Taani Kuninga Aed asukohaga Tallinn Rüütli 8A/Lühike Jalg 9A üldmaksumusega 4 141 400 ( neli miljonit ükssada nelikümmend üks tuhat nelisada ) krooni vastavalt lisale 1.

 

2.Tallinna Kommunaalametil:

2.1 kui ehitustööde tellijal anda korralduse punktis 1 nimetatud vara üle kirjaliku akti alusel;

2.2 võtta oma valitsemisele ja bilanssi Taani Kuninga Aia valgustus üldmaksumusega 933 600 ( üheksasada kolmkümmend kolm tuhat kuussada ) krooni vastavalt lisale 2.

 

3. Korraldus jõustub vastuvõtmisest.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Lisa 1
Tallinna Linnavalitsuse
21. veebruari 2001
korraldusele nr 604 -k

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele ja bilanssi antav Rekonstrueeritud Taani Kuninga Aed

 

Jrk. nr

Nimetus

Kogus tk, m2

Maksumus kroonides

1.

Rekonstrueeritud tugimüürid

1092 m2

680 000

2.

Teater ja trepistikud

1 2 tk

640 400

3.

Haljastatud ja kivikattega platsid

2660 m2

2 648 000

 

s.h. istutused: põõsad/pinnakattetaimed

1650/2336 tk

173 000

4.

Disainielemendid

14 tk

 

 

 

KOKKU:

4 141 400

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

Lisa 2
Tallinna Linnavalitsuse
21. veebruari 2001
korraldusele nr 604 -k

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi antav Taani Kuninga Aia välis- ja illuminatsioonvalgustus

 

Jrk.nr

Nimetus

Kogus (tk, komplekt)

Maksumus kroonides

1.

Välisvalgustussüsteem

1 tk

933 600

1.1.

Valgustid

100 tk

 

1.2.

Installatsioonimaterjalid

1 komplekt

 

1.3.

Tänavavalgustuskilp

1 tk

 

 

 

KOKKU:

933 600

 

Toomas Sepp

Linnasekretär