Maa kompensatsiooni suuruse määramise korra muutmine

Tallinna Linnavalitsus 14.02.2001 määrus number 30
jõustumine 19.02.2001

Redaktsiooni kehtivus 19.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

14. veebruar 2001 nr 30

Maa kompensatsiooni suuruse määramise korra muutmine

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra punktist 30, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 49 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 50

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 1997 määrust nr 50 "Maa kompensatsiooni suuruse määramise kord" alljärgnevalt:

1.1 asendada sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes;

1.2 tunnistada kehtetuks korra punkt 3.

 

2. Määrus jõustub 19. veebruaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes