Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.02.2001 määrus number 7
Jõustumine:15.02.2001
Redaktsiooni kehtivus:15.02.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

8. veebruar 2001 nr 7

Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 51 ja 14. detsembri 2000 määrusest nr 56 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 6,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korras järgmised muudatused:

1.1 punktis 7 lisada pärast sõnu "kohaldatakse ka ehitistele" sõnad "(väljaarvatud teerajatistele,)";

1.2 punktis 10.1 lisada pärast sõna "krooni" sõnad "ja teerajatiste puhul väärtusega üle 50 000 krooni";

1.3 punktis 10.2 lisada pärast sõna "krooni" sõnad "ja teerajatiste puhul väärtusega kuni 50 000 krooni";

1.4 punktides 10.3 ja 10.4 lisada pärast sõna "vallasvara" sõnad ",väljaarvatud teerajatiste,";

1.5 muuta punkti 12.1 ja sõnastada see järgmiselt: "12.1 kinnisvara puhul - elamumajandusamet;";

1.6 täiendada korda uue punktiga 12.4 järgmises sõnastuses: "12.4 aktsiate ja osade puhul - ettevõtlusamet.";

1.7 täiendada punkti 13 teise lausega järgmises sõnastuses: "Teerajatiste võõrandamise korralduse eelnõu koostab Tallinna Maa-amet.";

1.8 täiendada korda uue punktiga 21.4 järgmises sõnastuses: "21.4 planeeringu- ja maakorralduse nõuetest tulenevalt on vajalik teerajatiste alune maa määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa koosseisu.";

1.9 muuta punkti 43.1 ja sõnastada see järgmiselt: "43.1 kinnisvara puhul - elamumajandusamet;";

1.10 täiendada korda uue punktiga 43.4 järgmises sõnastuses: "43.4 aktsiate ja osade puhul - ettevõtlusamet.".

1.11 punktis 63.2 lisada pärast sõna "krooni" sõnad "ja teerajatiste puhul väärtusega kuni 50 000 krooni";

1.12 punktis 63.3 lisada pärast sõna "vallasvara" sõnad ",väljaarvatud teerajatiste,".

 

2. Määrus jõustub 15. veebruaril 2001.

 

Peeter Lepp

Tallinna Linnavolikogu aseesimees-

linnavolikogu esimehe asendaja