Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2001 määrus number 27
Jõustumine:12.02.2001
Kehtetuks tunnistamine:21.03.2011
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2001 - 21.03.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 14.03.2011 nr 25, jõustumine 21.03.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

07. veebruar 2001 nr 27

Munitsipaalkoolide põhimääruste muutmine

 

Võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 06. mai 1999 määruse nr 14

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 75, 06. oktoobri 1999 määrusega nr 82, 13. oktoobri 1999 määrusega nr 87, 24. novembri 1999 määrustega nr 102, 103 ja 105, 08. detsembri 1999 määrustega nr 109 ja 110, 19. aprilli 2000 määrusega nr 25 ning 05. juuli 2000 määrusega nr 45 kinnitatud munitsipaalkoolide põhimäärustes järgmised muudatused:

1.1 lisada punkt 8.2.10 alljärgnevas sõnastuses "sõlmib kooli nimel lepinguid ja kokkuleppeid";

1.2 muuta punkti 9.3 ja sõnastada see alljärgnevalt: "Kooli eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu, kõrgemalseisev organ ja linnavalitsus ning eelarve kinnitab linnavolikogu. Asutuse alaeelarve kinnitab kõrgemalseisva organi juht. Kooli kulud katab Tallinna linn. Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks";

1.3 jätta välja punkti 9.5.3 teises lauses sõnad "kooskõlastatult hinna- ja konkurentsiametiga".

 

2. Määrus jõustub 12. veebruaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes