Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.02.2001 määrus number 26
Jõustumine:12.02.2001
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2005 - 31.12.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.12.2012 nr 84, jõustumine 31.12.2012

REDAKTSIOON:

Tlv m 29.12.2004 nr 110 jõust. 01.01.2005

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

07. veebruar 2001 nr 26

 

Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Noorsootöö seaduse § 2 p 4 ja § 3, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 6.mai 1999 määruse nr 14

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse põhimäärus.

 

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16.oktoobri 1998 määruse nr 62 "Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse põhimääruse kinnitamine" punkt 1.

 

3. Määrus jõustub 12.veebruaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
07. veebruari 2001
määrusega nr 26

 

TALLINNA HAABERSTI LINNAOSA VABA AJA KESKUSE

PÕHIMÄÄRUS

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna linna asutus, mille tegevuse põhieesmärgiks on Haabersti linnaosa elanike vaba aja veetmise, puhkemajanduse, terviseteeninduse, kultuuri-, spordi- ja huvitegevuse ning linnaosa noorsootöö koordineerimine ja korraldamine.

1.2 Asutuse ametlik nimetus on eesti keeles- Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskus;

inglise keeles- Tallinn Haabersti Leisure Centre.

1.3 Asutuse asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Ehitajate tee 109 a, 13514, Tallinn.

1.4 Asutusel on iseseisev bilanss, arved pankades, oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat. Asutusel võib olla oma sümboolika.

1.5 Asutuse asutajaks on Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja asutus on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi kõrgemalseisev organ) hallatav asutus, mis on asutuse valduses oleva linnavara valitseja.

1.6 Asutuse arengukava ja investeeringute plaani kooskõlastab kõrgemalseisv organ.

1.7 Asutuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kõrgemalseisva organi ettepanekul.

1.8 Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, kõrgemalseisva organi korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2 PÕHITEGEVUSALAD

 

2.1 Asutuse põhitegevuseks on:

(Tlv m 29.12.2004 nr 110 jõust. 01.01.2005)

2.1.1 noorsootöö korraldamine Haabersti linnaosa noortega ning noorte narkomaania ja kuritegevuse ennetamine;

2.1.2 linnaosa elanikele aktiivseks puhkuseks võimaluste loomine, terviseteeninduse, kultuuri- ja sporditöö koordineerimine.

2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tegeleb asutus järgmiste valdkondadega:

2.2.1 korraldab elanike, sh noorte, vaba aja tervislikku sisustamist;

2.2.2 korraldab huviringide tööd, sporditegevust, puhkemajandust, kultuuri- ja spordiüritusi, festivale, seminare ja koolitusprogramme, noorte teavitamist ja nõustamist, noorteühingute arendamist ja teenindamist, noorte töö- ja puhkelaagreid ning noorsooüritusi;

2.2.3 töötab välja ning viib ellu noorte ja noorteorganisatsioonide arengut toetavaid sihtprogramme;

2.2.4 kirjastab ja levitab asutuse põhitegevusega seotud trükiseid;

2.2.5 osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja tegeleb muu asutuse põhitegevuse täitmiseks vajaliku majandustegevusega.

 

3 VARA JA VAHENDID. MAJANDUSTEGEVUS

 

3.1 Asutuse bilansis olev vara on linnavara. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

3.2 Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3.3 Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:

3.3.1 Tallinna linna eelarvelistest vahenditest;

3.3.2 sihtotstarbelisest toetusest riigieelarvest;

3.3.3 tasuliste teenuste eest saadud tuludest;

3.3.4 annetustest ja sihteraldistest;

3.3.5 muudest seadusega lubatud vahenditest.

3.4 Asutuse arendamise eesmärgil võivad asutusele tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

 

4 JUHTIMINE

 

4.1 Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel töölepingu kõrgemalseisva organi juht.

4.3 Asutuse põhitegevuse tagamiseks asutuse juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:

4.3.1 korraldab asutuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust;

4.3.2 sõlmib asutuse nimel lepinguid ja kokkuleppeid;

4.3.3 tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.3.4 avab pankades arveldus- ja muid arveid;

4.3.5 kinnitab kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga asutuse struktuuri ja kooseisunimestiku, kehtestab töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja premeerimise põhimõtted ja -määrad;

4.3.6 tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;

4.3.7 omab õigust volitada juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama asutust kohtus, riigi- ja omavalitsusasutustes ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees;

4.3.8 kehtestab asutuse töösisekorraeeskirjad;

4.3.9 annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.3.10 koostab asutuse eelarve projekte ja kontrollib eelarveliste vahendite sihipärast kasutamist;

4.3.11 kinnitab asutuse raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

4.3.12 korraldab asutusele saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 

5 ARUANDLUS JA KONTROLL

 

5.1 Asutuse raamatupidamine ja aruandlus toimub riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

5.2 Asutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) või audiitor, kelle nimetab või kinnitab kõrgemalseisev organ.

5.3 Kõrgemalseisev organ ja linnakantselei teostavad kontrolli kõigis asutuse tegevussfäärides piiranguteta.

 

6 ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

6.1 Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

6.2 Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga kõrgemalseisvale organile.

6.3 Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes