Tallinna üldplaneeringu kehtestamine

Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrus number 3
jõustumine 18.01.2001

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - ...

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011, õigusaktis lugeda euro kasutusele võtmisel märgitud kroonid eurodeks ümberarvestamise kursi alusel.

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

11. jaanuar 2001 nr 3

 

Tallinna üldplaneeringu kehtestamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 ja Planeerimis- ja ehitusseaduse § 8 lg 1 ja 2 ning § 24 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

1. Kehtestada juurdelisatud Tallinna üldplaneering.

2. Määrus jõustub 18. jaanuaril 2001.a.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna üldplaneering