Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine

Tallinna Linnavalitsus 10.01.2001 määrus number 11
jõustumine 15.01.2001

Redaktsiooni kehtivus 15.01.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. jaanuar 2001 nr 11

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine

 

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 49 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 50

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b :

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määrusega nr 52 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korda Tallinnas (edaspidi: kord) alljärgnevalt:

1.1 asendada sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes.

 

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas (edaspidi: kord) alljärgnevalt:

2.1 asendada korras sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes;

2.2 muuta korra punkti 15 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Maa-amet edastab toimiku Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile (edaspidi: säästva arengu ja planeerimise amet).";

2.3 korra punktides 15, 22, 23.3, 23.6, 27.4, 27.5, 28, 29, 32.3, 33 asendada sõnad "linnaplaneerimise amet" sõnadega "säästva arengu ja planeerimise amet" vastavas käändes;

2.4 täiendada korra punkti 23 punktidega 23.31, 23.32 ja 23.33 järgmises sõnastuses:

"23.31 koostab krundi projektplaani, kuhu kannab endise kinnistu piirid;

23.32 kontrollib naaberkruntide piiripunktide koordinaadid ja aadressid ning kinnistute piiripunktide koordinaadid, katastritunnused ja aadressid;

23.33 koostab vajadusel kontrollplaani;";

2.5 Muuta korra punkti 24 ja sõnastada see järgmiselt:

"24 säästva arengu ja planeerimise amet:

24.1 muudab krundi plaanil vajaduse korral aadressi ja maakasutuse sihtotstarvet;

24.2 kannab krundi piirid maaregistrikaardile, täpsustab andmed maaregistris ning annab pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist registritunnuse;

24.3 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes eksemplaris;

24.4 tagastab toimiku maa-ametile.";

2.6 korra punktis 241 asendada number "24.9" numbriga "24.3";

2.7 täiendada korda punktiga 242 järgmises sõnastuses:

"242 Maa-amet koostab kontroll-lehe, millele märgib krundi piiripunktide andmed ja plaani, krundi pindala, maakasutuse sihtotstarbe, aadressi ja moodustamise aluse ning kontroll-lehe koostaja nime ja allkirja.";

2.8 täiendada korda punktiga 243 järgmises sõnastuses:

"243 Maa-amet edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Tallinna Maksuametile.";

2.9 tunnistada korra punkt 29.5 kehtetuks;

2.10 täiendada korda punktiga 291 järgmises sõnastuses:

"291 Maa-amet edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Tallinna Maksuametile.".

 

3. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär