Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.01.2001 määrus number 11
Jõustumine:15.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2001 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

Tallinn

10. jaanuar 2001 nr 11

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra Tallinnas ja õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas muutmine

 

Lähtudes Omandireformi aluste seaduse § 12 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 49 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusest nr 50

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b :

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. juuni 1997 määrusega nr 52 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korda Tallinnas (edaspidi: kord) alljärgnevalt:

1.1 asendada sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes.

 

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korda Tallinnas (edaspidi: kord) alljärgnevalt:

2.1 asendada korras sõna "omandireformiamet" sõnaga "maa-amet" vastavas käändes;

2.2 muuta korra punkti 15 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Maa-amet edastab toimiku Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile (edaspidi: säästva arengu ja planeerimise amet).";

2.3 korra punktides 15, 22, 23.3, 23.6, 27.4, 27.5, 28, 29, 32.3, 33 asendada sõnad "linnaplaneerimise amet" sõnadega "säästva arengu ja planeerimise amet" vastavas käändes;

2.4 täiendada korra punkti 23 punktidega 23.31, 23.32 ja 23.33 järgmises sõnastuses:

"23.31 koostab krundi projektplaani, kuhu kannab endise kinnistu piirid;

23.32 kontrollib naaberkruntide piiripunktide koordinaadid ja aadressid ning kinnistute piiripunktide koordinaadid, katastritunnused ja aadressid;

23.33 koostab vajadusel kontrollplaani;";

2.5 Muuta korra punkti 24 ja sõnastada see järgmiselt:

"24 säästva arengu ja planeerimise amet:

24.1 muudab krundi plaanil vajaduse korral aadressi ja maakasutuse sihtotstarvet;

24.2 kannab krundi piirid maaregistrikaardile, täpsustab andmed maaregistris ning annab pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist registritunnuse;

24.3 vajadusel koostab geodeetilise märgi järelevalvele andmise akti kahes eksemplaris;

24.4 tagastab toimiku maa-ametile.";

2.6 korra punktis 241 asendada number "24.9" numbriga "24.3";

2.7 täiendada korda punktiga 242 järgmises sõnastuses:

"242 Maa-amet koostab kontroll-lehe, millele märgib krundi piiripunktide andmed ja plaani, krundi pindala, maakasutuse sihtotstarbe, aadressi ja moodustamise aluse ning kontroll-lehe koostaja nime ja allkirja.";

2.8 täiendada korda punktiga 243 järgmises sõnastuses:

"243 Maa-amet edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Tallinna Maksuametile.";

2.9 tunnistada korra punkt 29.5 kehtetuks;

2.10 täiendada korda punktiga 291 järgmises sõnastuses:

"291 Maa-amet edastab maksustatavate maakasutuste andmete muudatused Tallinna Maksuametile.".

 

3. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2001.

 

Jüri Mõis

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär