Tallinna põhimääruse muutmine

Tallinna Linnavolikogu 14.12.2000 määrus number 59
jõustumine 01.01.2001

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

14. detsember 2000 nr 59

Tallinna põhimääruse muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 9 ja § 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimäärust (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27; muudetud linnavolikogu 6. märtsi 1997 määrusega nr 6; 12. juuni 1997 määrusega nr 28; 5. veebruari 1998 määrusega nr 8; 19. veebruari 1998 määrusega nr 11; 14. mai 1998 määrusega nr 18; 3. septembri 1998 määrusega nr 29; 26. novembri 1998 määrusega nr 37; 25. märtsi 1999 määrusega nr 4; 8. aprilli 1999 määrusega nr 9; 10. juuni 1999 määrusega nr 17, 16. detsembri 1999 määrusega nr 41 ja nr 42; 18. mai 2000 määrusega nr 15) alljärgnevalt:

1.1 muuta § 29 1. lõike punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

"7) annab välja käskkirju linnavolikogu töö korraldamiseks;

1.2 muuta § 42 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:

"(1) Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusega ellu talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.";

1.3 asendada § 54 1. lõikes sõnad "tema asetäitjale" sõnaga "aseesimehele" ning jätta lausest välja lõik "kusjuures nimetatud töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi 3. ja 5. lõikes nimetatud ametikohtadel";

1.4 asendada § 54 3. lõikes sõna "makstakse" sõnadega "võib maksta" ning lisada pärast sõnu "vabastamisel hüvitust" sõna "kuni" ja pärast sõnu "aastat ja " sõna "kuni";

1.5 muuta § 54 5. lõiget ja sõnastada see alljärgnevalt:

"(5) Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea ja abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori ja tema asetäitja, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

3 kuni 6 aastat - kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

6 kuni 10 aastat - kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

üle 10 aasta - kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

1.6 lugeda § 54 5. lõike viimane lause lõikeks 5' ja sõnastada see alljärgnevalt:

"(5') Käesoleva paragrahvi 3. ja 5. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas, v.a. linnavolikogu kantselei ametnikud, kelle suhtes teeb vastava otsuse linnavolikogu esimees.".

1.7 asendada § 57 2. lõikes sõnad "Tallinna Rahandusamet" sõnadega "Tallinna Linnakantselei".

 

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees