Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2000 määrus number 59
Jõustumine:01.01.2001
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2001 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Tallinn

14. detsember 2000 nr 59

Tallinna põhimääruse muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 9 ja § 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimäärust (kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27; muudetud linnavolikogu 6. märtsi 1997 määrusega nr 6; 12. juuni 1997 määrusega nr 28; 5. veebruari 1998 määrusega nr 8; 19. veebruari 1998 määrusega nr 11; 14. mai 1998 määrusega nr 18; 3. septembri 1998 määrusega nr 29; 26. novembri 1998 määrusega nr 37; 25. märtsi 1999 määrusega nr 4; 8. aprilli 1999 määrusega nr 9; 10. juuni 1999 määrusega nr 17, 16. detsembri 1999 määrusega nr 41 ja nr 42; 18. mai 2000 määrusega nr 15) alljärgnevalt:

1.1 muuta § 29 1. lõike punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

"7) annab välja käskkirju linnavolikogu töö korraldamiseks;

1.2 muuta § 42 1. lõiget ja sõnastada see järgmiselt:

"(1) Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib praktilise tegevusega ellu talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.";

1.3 asendada § 54 1. lõikes sõnad "tema asetäitjale" sõnaga "aseesimehele" ning jätta lausest välja lõik "kusjuures nimetatud töötamise aja hulka arvestatakse ka pidev töötamine käesoleva paragrahvi 3. ja 5. lõikes nimetatud ametikohtadel";

1.4 asendada § 54 3. lõikes sõna "makstakse" sõnadega "võib maksta" ning lisada pärast sõnu "vabastamisel hüvitust" sõna "kuni" ja pärast sõnu "aastat ja " sõna "kuni";

1.5 muuta § 54 5. lõiget ja sõnastada see alljärgnevalt:

"(5) Linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva valdkonna direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea ja abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori ja tema asetäitja, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel ametniku algatusel võib maksta eelnimetatud ametnikule hüvitust, kui ta on töötanud oma või eelnimetatud ametikohtadel kokku vähemalt kolm viimast aastat ning linna ametiasutuses pidevalt:

3 kuni 6 aastat - kuni kolme kuu ametipalga ulatuses;

6 kuni 10 aastat - kuni nelja kuu ametipalga ulatuses;

üle 10 aasta - kuni kuue kuu ametipalga ulatuses.

1.6 lugeda § 54 5. lõike viimane lause lõikeks 5' ja sõnastada see alljärgnevalt:

"(5') Käesoleva paragrahvi 3. ja 5. lõikes ettenähtud hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustab linnavalitsus linnavalitsuse ametnike osas, v.a. linnavolikogu kantselei ametnikud, kelle suhtes teeb vastava otsuse linnavolikogu esimees.".

1.7 asendada § 57 2. lõikes sõnad "Tallinna Rahandusamet" sõnadega "Tallinna Linnakantselei".

 

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees