Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja Maa munitsipaalomandisse andmise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahandamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning maa ja ehitiste munitsipaliseerimise
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2000 määrus number 55
Jõustumine:01.01.2001
Kehtetuks tunnistamine:04.02.2010
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2001 - 03.02.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 28.01.2010 nr 9, jõustumine 04.02.2010

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

30. november 2000 nr 55

Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja Maa
munitsipaalomandisse andmise korraga
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise delegeerimine
Tallinna Linnavalitsusele ning maa ja
ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Omandireformi aluste seaduse § 23, Maareformi seaduse § 25 lg 3 ja 4, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 11² lg 1, Kinnistusraamatuseaduse § 34 lg 5 ja 7, Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 269 kinnitatud Maa munitsipaalomandisse andmise korrast, Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 1999 määrusega nr 86 kinnitatud Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra p 5 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 2,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Delegeerida Maareformi seaduse § 25 lg 4 ja selle alusel Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega nr 269 kinnitatud Maa munitsipaalomandisse andmise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Tallinna Linnavalitsusele.

2. Volitada Tallinna Linnavalitsust määrama:

2.1 maa munitsipaliseerimise taotluse koostajat ja allakirjutajat;

2.2 maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostajat, kes ühtlasi esitab taotluse koos toimiku ja käesoleva määruse punktis 3 nimetatud otsusega taotletava maa asukohajärgsele maavanemale;

2.3 esindajat, kellel on õigus osaleda maa munitsipaliseerimise asja läbivaatamisel kõigis riigiasutustes;

2.4 kirjaliku kinnistamisavalduse koostajat ja esitajat munitsipaalomandisse antud maa kinnistusraamatusse kandmiseks ja avalduse koostajat ja esitajat esitatud kinnistamisavalduse vajadusel enne maa kinnistusraamatusse kandmist tagasivõtmiseks.

3. Linnavolikogu otsuse eelnõus maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta tuleb märkida:

3.1 maa munitsipaliseerimise õiguslik alus;

3.2 munitsipaalomandisse taotletava maa asukoht ja ligikaudne pindala.

4. Linnavolikogu otsuse eelnõus ehitise munitsipaalomandisse taotlemise kohta tuleb märkida:

4.1 ehitise munitsipaalomandisse taotlemise õiguslik alus;

4.2 ehitise nimetus ja asukoht;

4.3 ehitise valitseja ja valdaja nimed ja asukohad.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrus nr 12, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määruse nr 56 punkt 4 ja Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 1998 määrus nr 9.

6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001.

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees