Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu ning põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2000 määrus number 49
Jõustumine:07.12.2000
Kehtetuks tunnistamine:01.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - 01.04.2009

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 11.12.2008 nr 43 jõust. 01.04.2009

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005
Tvk m 13.06.2002 nr 40 jõust. 20.06.2002
Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 21.12.2000

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

30. november 2000 nr 49

 

Tallinna linna ametiasutuste
ümberkorraldamine, Maa-ameti struktuuri
ja teenistujate koosseisu ning põhimääruse
kinnitamine

 

 

Tulenevalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. (Kehtetu - Tvk m 14.12.2000 nr 58 jõust. 21.12.2000)

 

2. Kinnitada Tallinna Maa-ameti põhimäärus vastavalt lisale 2.

 

3. Tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 2001:

3.1 linnavolikogu 6. veebruari 1997 määrusega nr 1 kinnitatud Tallinna Omandireformiameti põhimäärus;

3.2 linnavolikogu 21. septembri 2000 määrus nr 32 "Tallinna Omandireformiameti põhimääruse muutmine";

3.3 linnavolikogu 16. detsembri 1999 määruse nr 43 lisa 1 punkt 14 "Omandireformiamet".

 

4. Määrus jõustub 7. detsembril 2000.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
 Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000
määrusega nr 49
 Lisa 2

 

TALLINNA MAA-AMETI PÕHIMÄÄRUS

 

1 ÜLDSÄTTED

 

1.1 Tallinna Maa-amet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametiasutus.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Maa-amet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 10, Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ja oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ette nähtud vahendite ja riigi eelarvest riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

1.7 Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2 AMETI PÕHIÜLESANDED

 

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 Tallinna maamaksu registri ja Tallinna linnamaa registri pidamine ning osalemine Tallinna maaregistri pidamisel;

(Tvk m 13.06.2002 nr 40 jõust. 20.06.2002)

2.1.2 maatüki maksustamishinna määramise korraldamine ning maksustamiseks vajalike andmete esitamine maksuametile;

2.1.3 osalemine maa korralisel hindamisel ja hindamise tulemuste avalikustamine;

2.1.4 maamaksualaste Tallinna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;

2.1.5 kruntide (katastriüksuste) moodustamise korraldamine, sealhulgas:

2.1.5.1 osalemine ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korraldamisel;

2.1.5.2 plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korraldamine;

2.1.6 maade munitsipaliseerimine ja omandamise (ostmise, vahetamise, sundvõõrandamise) ning maa kasutamiseks vajalike asjaõiguste omandamise korraldamine, sealhulgas:

2.1.6.1 ehitiste ja maa munitsipaalomandisse taotlemise dokumentatsiooni koostamine ja otsustamiseks esitamine;

2.1.6.2 linna omandis olevate ehitiste juurde katastriüksuse moodustamise korraldamine ja selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamine;

2.1.6.3 linna omandisse antud ehitiste ja maa omandiõiguse linnale ülemineku registreerimine;

2.1.6.4 Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse igakordse ostueesõiguse teostamise korraldamine kinnisasjade suhtes nende igat liiki võõrandamisel;

2.1.7 linna kinnistutele hoonestusõiguse- ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise ning linnamaa rendile andmise korraldamine;

2.1.8 linnamaa valitsejate määramise ja valitsejatele üleandmise korraldamine;

2.1.9 maa riigi omandisse jätmise ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korraldamine;

2.1.10 hoonestamata riigimaa enampakkumisega erastamise ettevalmistamine;

2.1.11 planeeringute alusel ettepanekute tegemine maa munitsipaliseerimiseks või riigimaana erastamiseks;

2.1.12 omandireformi läbiviimine Tallinnas, sealhulgas:

2.1.12.1 omandi- ja maareformi õigustatud subjektide kindlakstegemine;

2.1.12.2 vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;

2.1.12.3 korteriomandi seadmise korraldamine;

2.1.12.4 maa ostueesõigusega erastamise ja riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise korraldamine;

2.1.12.5 tagastamisele kuuluva- ja tagastatud vara, erastatud maa ja hoonestusõiguse ning omandi- ja maareformi õigustatud subjektide registri pidamine;

2.1.13 linna õigusaktide eelnõude ettevalmistamine põhimääruse punktis 2.1.1 - 2.1.12 loetletud ülesannete täitmiseks ning vastavate eelnõude esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule;

2.1.14 lepingute sõlmimine põhimääruse punktis 2.1.1 - 2.1.12 loetletud ülesannete täitmiseks;

2.1.15 ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.16 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

2.2 Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3 ÕIGUSED

 

Ametil on talle pandud ülesannete täitmiseks õigus:

3.1 saada linna ametiasutustelt, linna asutustelt ja linna osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.2 esitada ameti pädevusse kuuluvate küsimuste kohta linnavalitsuse õigusaktide eelnõusid, töötada välja eeskirju ja kordasid, mis on vajalikud talle pandud ülesannete täitmiseks;

3.3 teha ettepanekuid planeeringute koostamiseks ja vajadusel olemasolevate planeeringute muutmiseks;

3.4 kontrollida ameti haldusalasse kuuluvate linnaasutuste tegevust;

3.5 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.6 kaasata töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte, sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

3.7 teostada maakasutuse järelevalvet linna haldusterritooriumil, sealhulgas:

3.7.1 maa sihtotstarbelise kasutuse üle;

3.7.2 linnamaale seatud hoonestusõiguslepingute või linnamaa rendilepingute täitmise üle;

3.8 anda vastava ala konsultatsioone, teha või tellida maamõõdutöid, ekspertiise ja analüüse, korraldada õppusi ja seminare;

3.9 osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasulisi teenuseid oma põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

 

4 JUHTIMINE

 

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 määrab kindlaks ameti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.3 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab töölepinguid abiteenistujate ja koosseisuväliste teenistujatega;

4.2.5 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.6 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades;

4.2.7 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.8 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

4.2.9 kinnitab ameti asjaajamise korra ja sisekorraeeskirja ning raamatupidamise sisekorra eeskirja;

4.2.10 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti teenistujate koosseisu kohta;

4.2.11 kinnitab ameti teenistujate lisatasud, tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise.