Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnakantselei põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.11.2000 määrus number 47
Jõustumine:07.12.2000
Kehtetuks tunnistamine:30.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2002 - 30.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.03.2013 nr 20, jõustumine 30.03.2013

REDAKTSIOON:
Tvk m 21.02.2002 nr 14 jõust. 28.02.2002
Tvk m 04.10.2001 nr 41 jõust. 01.01.2002

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Tallinn

30. november 2000 nr 47

Tallinna Linnakantselei põhimääruse
kinnitamine

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 52 lg 3, 4 ja 7,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna Linnakantselei põhimäärus.

 

2. Tunnistada kehtetuks järgmised linnavolikogu määrused:

2.1 17. aprilli 1997 määrus nr 15 Tallinna “Linnakantselei põhimääruse kinnitamine”;

2.2 26. juuni 1997 määrus nr 35 Tallinna “Rahandusameti põhimääruse kinnitamine”.

 

3. Määrus jõustub 7. detsembril 2000.

 

 

Rein Voog

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000
määrusega nr 4

 

TALLINNA LINNAKANTSELEI

PÕHIMÄÄRUS

 

1. Üldsätted

 

1.1 Tallinna Linnakantselei (edaspidi: linnakantselei) on linna ametiasutus, mille põhiülesandeks on linnavalitsuse töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine. Tallinna Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu), tema komisjonide, töögruppide ning linnavolikogu liikmete töö tagamisel tegutseb linnakantselei koostöös linnavolikogu kantseleiga.

1.2 Linnakantselei asukoht on Tallinn. Linnakantselei aadress on Vabaduse väljak 7, 10141 Tallinn.

1.3 Linnakantselei põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.4 Linnakantseleil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning arveldusarved pangas.

1.5 Linnakantselei tegutseb talle linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Linnakantselei juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

1.7 Linnakantseleil on struktuuriüksused, mille põhimäärused kinnitab linnasekretär.

1.8 Linnakantseleil võivad olla hallatavad asutused.

 

2. Ülesanded

 

2.1 Linnakantselei põhiülesanded on:

2.1.1 linnavalitsuse liikmete töö organisatsiooniline, majanduslik ja tehniline tagamine;

2.1.2 linnavalitsuse asjaajamise korraldamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile ja asjaajamise korrale;

2.1.3 elanike vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt;

2.1.4 linnavalitsuse istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile;

2.1.5 linnavalitsuse nimel sõlmitud lepingute originaalide registreerimine ja säilitamine;

2.1.6 Tallinna õigusaktide ja muude dokumentide säilitamine vastavalt toimikute nomenklatuurile;

2.1.7 linnakantselei valitsemisele antud linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ning Tallinna Raekoja hoone, kui unikaalse ajaloomälestise ja seal hoitavate ajalooväärtuste kaitse ja hooldamine;

(Tvk m 04.10.2001 nr 41 jõust. 01.01.2002)

2.1.8 linnakantselei teenistujate töö organisatsiooniline, tehniline ja majanduslik tagamine;

2.1.9 linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;

2.1.10 Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine;

2.1.11 linna avaliku teenistuse koordineerimine, linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;

2.1.12 linnakantselei personalitöö, ametnike koolituse ja avaliku teenistuse korraldamine;

2.1.13 linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine;

2.1.14 linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste ühtse infotehnoloogilise infrastruktuuri loomine ja arendamine;

2.1.15 linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste infotehnoloogia hangete ja infotehnoloogilise teenindamise korraldamine;

2.1.16 infotehnoloogia alase koostöö ja teabe vahetamise organiseerimine rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste linnadega;

2.1.17 linna eelarve ja eelarvekava koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine;

2.1.18 linna eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine;

2.1.19 linna finantsvarade ja -kohustuste juhtimine;

2.1.20 linna koondraamatupidamise korraldamine;

2.1.21 kohalike maksude haldamise korraldamine;

2.1.22 linnakantselei raamatupidamise korraldamine;

2.1.23 linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni kogumine ja levitamine;

2.1.24 linnavalitsuse avalike suhete korraldamine, Tallinna Raekojas ametlike vastuvõttude ja muude Tallinna linnale vajalike ürituste, kontsertide, ekskursioonide, loengute, näituste jt ürituste korraldamine;

(Tvk m 04.10.2001 nr 41 jõust. 01.01.2002)

2.1.25 ettevõtteregistrisse kantud ettevõtete registriandmete muudatuste ja täienduste registreerimine, vabatahtlikult lõpetatud või kohtuotsuse alusel sundlõpetatud (pankroti tõttu lõpetatud) ettevõtete kustutamine registrist;

2.1.26 ettevõtete asutamisdokumentide ja registriandmeid käsitletavatele politsei-, kohtu- ja maksuasutuste, advokaadibüroode, riigi- ja omavalitsusasutuste ning muude õigustatud huvi omavate isikute järelpärimistele vastamine;

2.1.27 riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle;

2.1.28 Tallinna linna nimel ostjana riigihankeid teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle tegevuse juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine;

2.1.29 linna ühtse sisekontrolli süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.

2.1.30 Tallinna Linnavalitsuse, politsei, kaitseliidu, turvafirmade ja teiste korrakaitses osalevate abijõudude tegevuse koordineerimine kuritegevuse ennetamisel, kuritegevuse ennetusprogrammi väljatöötamise korraldamine ning kuritegude ja teiste õigusrikkumiste olukorra analüüs.

(Tvk m 21.02.2002 nr 14 jõust. 28.02.2002)

2.2 Linnakantselei täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Linnakantselei õigused

 

3.1 Linnakantseleil on riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 saada teistelt linna ametiasutustelt, linna hallatavatelt asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud linnakantseleile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.2 esitada linnavalitsusele linnakantselei pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.3 kontrollida hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 pidada oma pädevuse piires läbirääkimisi, sõlmida kokkuleppeid ja lepinguid;

3.1.7 kohaldada haldusvastutust;

3.1.8 osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele oma põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks tasulisi teenuseid linnavalitsuse poolt kehtestatud korras;

3.1.9 korraldada linnakantselei tegevusvaldkonda kuuluvate ülesannete paremaks lahendamiseks konkursse ja teostada hankeid ning vähem- ja enampakkumisi;

3.1.10 kehtestada linna ametiasutustele, linna hallatavatele asutustele ning linna osalusega äriühingutele infotehnoloogia alaseid standardeid ja norme, mis on vajalikud linna infosüsteemide ning infotehnoloogiliste infrastruktuuride koostoimimise tagamiseks.

 

4. Linnakantselei juhtimine

 

4.1 Linnakantseleid juhib linnasekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

4.2 Linnasekretär ei kuulu linnavalitsuse koosseisu, kuid ta võtab sõnaõigusega osa linnavalitsuse istungitest.

4.3 Linnasekretär:

4.3.1 juhib linnakantseleid ning esitab linnapeale ettepanekuid linnakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.3.2 annab kaasallkirja linnavalitsuse määrustele ja korraldustele ning linnavalitsuse istungi protokollile;

4.3.3 korraldab linnavalitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;

4.3.4 korraldab koostöös linnavolikogu kantseleiga linnavolikogu õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;

4.3.5 saadab õiguskantslerile linnavalitsuse õigustloovate aktide ärakirjad 10 päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates;

4.3.6 saadab koostöös linnavolikogu kantseleiga õiguskantslerile linnavolikogu õigustloovate aktide ärakirja 10 päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates;

4.3.7 esindab linna kohtus või volitab selleks teisi isikuid;

4.3.8 hoiab linna vapipitsatit;

4.3.9 osaleb linnavalitsuse istungite ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist;

4.3.10 annab linnakantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju;

4.3.11 täidab teisi seaduses, Tallinna põhimääruses ja linnavalitsuse reglemendis pandud ülesandeid.

4.4 Linnasekretäri asendamise korra määrab linnapea.