Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Lutreola asutamine
Tallinna Linnavolikogu 10.06.1999 otsus number 130
Jõustumine:10.06.1999
Redaktsiooni kehtivus:10.06.1999 - ...

TALLINNA LINNAOVLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn,

10. juuni 1999 nr 130

Sihtasutuse Lutreola asutamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3 ja linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punktidest 5.1 ja 13,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b :

1. Asutada sihtasutus nimega Sihtasutus Lutreola (edaspidi sihtasutus).

 

2. Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn, asukohaga Eesti Vabariik, Tallinn.

 

3. Sihtasutuse asukoht on Tallinn ja aadress on Paldiski mnt 145, Tallinn 13517.

 

4. Sihtasutuse eesmärk on kaasa aidata loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja kaitsmisele nii looduslikes kui tehislikes oludes.

 

5. Sihtasutuse asutamisel kanda Tallinna Linnavalitsusel üle üks tuhat (1000) krooni sihtasutuse avatavale pangaarvele ühe nädala jooksul arvates asutamisotsuse allakirjutamise päevast.

 

6. Määrata sihtasutusele viie (5) liikmeline nõukogu järgmises koosseisus:

6.1 Mati Kaal

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Rüütli tn 2-3;

6.2 Uudo Timm

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 109-25;

6.3 Ene Vohu

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 134-45;

6.4 Vootele Hansen

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 8-53;

6.5 Sergei Mihhailov

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Paldiski mnt 163-19.

 

7. Määrata sihtasutusele ühe (1) liikmeline juhatus järgmises koosseisus:

7.1 Tiit Maran

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Raua tn 4-19.

 

8. Kinnitada asutamisotsusega sihtasutuse põhikiri.

 

9. Teha juhatusele ülesandeks kanda sihtasutus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

 

10. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu
10. juuni 1999 otsusega nr 130

 

Sihtasutuse Lutreola põhikiri

 

ÜLDSÄTTED

 

1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Lutreola (edaspidi Sihtasutus).

 

2. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis võtab vastu, säilitab ja käsutab rahalisi vahendeid, kinke ja annetusi ning kasutab, maksab välja või annetab oma tegutsemisest saadavat tulu või selle põhiosa oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutusel on oma nimega pitsat, pangaarved ja sümboolika.

 

3. Oma tegevuses juhindub Sihtasutus Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning nõukogu ja juhatuse otsustest.

 

4. Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

 

5. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

 

6. Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.

 

SIHTASUTUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

 

7. Sihtasutuse eesmärkideks on:

7.1 kaasa aidata loodusliku mitmekesisuse säilitamisele nii looduslikes (in situ) kui tehislikes (ex situ) oludes, juhindudes bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist;

7.2 osalemine loodusliku mitmekesisuse kaitsel ja säilitamisel nii teaduslikus korralduslikus kui poliitilises valdkonnas;

7.3 loodusliku mitmekesisuse kaitse ja kasutamisega seonduvate probleemide teadvustamine üldsusele;

7.4 punktides 7.1 - 7.3 nimetatud teemadega seotud programmide algatamine, teostamine ja toetamine.

 

8. Oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus:

8.1 annab oma programmides osalevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele organisatoorset ja finantsabi, väljaarvatud Sihtasutuste seaduse § 2 teises lõikes loetletud juhud;

8.2 taotleb eraldisi ja annetusi välismaistelt fondidelt, organisatsioonidelt ja muudelt juriidilistelt isikutelt;

8.3 arendab põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust;

8.4 teeb seadusega lubatud tehinguid oma varaga.

 

VARADE KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE

 

9. Sihtasutuse vara tekib Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehtavast majandustegevusest, annetustest, kingitustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muust seadusandluse ning põhikirjaga lubatud tegevusest.

 

10. Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisi ja -oskusi omavatelt ekspertiisi- või hindamisteenuseid osutavatelt isikutelt. Vara väärtuse hindamise õigsust kontrollib audiitor, kes esitab selle kohta oma kirjaliku arvamuse. Vara antakse Sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema volinik ja Sihtasutuse juhataja.

 

11. Sihtasutuse vara võib kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutus ei anna laenu ega taga laene ei asutajale, juhatusele ega nõukogu liikmetele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 

12. Sihtasutusele tehtud sihtannetused jagab juhatus sihtannetuse tegija poolt näidatud tingimustel ja korras.

 

13. Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab Sihtasutus vajaduse korral varade jaotamise läbi avalike konkursside. Sihtasutuse konkursside läbiviimise korra määrab kindlaks nõukogu. Informatsioon konkursi läbiviimise tingimuste ja tähtaegade kohta avalikustatakse üleriigilise levikuga päevalehes.

 

14. Sihtasutus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Riik ei kanna varalist vastutust Sihtasutuse varaliste kohustuste eest nii nagu Sihtasutus ei kanna vastutust riigi varaliste kohustuste eest.

 

SIHTASUTUSE JUHTIMINE

 

15. Sihtasutuse organid on juhatus ja nõukogu.

 

16. Nõukogu moodustavad asutaja poolt määratud nõukogu liikmed. Sihtasutuse juhatuse nimetab nõukogu, väljaarvatud asutamisel, kus juhatuse määrab asutaja. Nõukogu võib moodustada teisi Sihtasutuse struktuuriüksusi.

 

17. Sihtasutuse organite liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust Sihtasutuse poolt jagatavate hüvede saamiseks. Huvide konflikti puhul, samuti kui otsustatakse sihtasutuse organi liikme ja Sihtasutuse vahelise tehingu teostamise või tema vastu kohtuvaidluse alustamise või lõpetamise küsimust, ei osale Sihtasutuse organi liige vastava küsimuse otsustamisel ega hääleta selles küsimuses.

 

18. Nõukogu volitused kestavad 3 (kolm) aastat ja juhatuse volitused kestavad 5 (viis) aastat.

 

SIHTASUTUSE JUHATUS

 

19. Sihtasutuse juhatus (edaspidi juhatus) juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatus võib koosneda ühest või mitmest liikmest.

 

20. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu vastavalt seaduses ja põhikirjas ettenähtud korrale.

 

21. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

 

22. Juhatus järgib Sihtasutuse juhtimisel nõukogu seaduslikke korraldusi, kusjuures igapäevase tegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks on juhatusele vajalik nõukogu nõusolek. Eelkõige on nõukogu nõusolek juhatusele vajalik põhikirja punktides 27.9.1 ja 27.9.2 sätestatud tehingute tegemiseks.

 

23. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord 4 (nelja) kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teavitama koheselt nõukogu Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

 

24. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega Sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõude aegumistähtaeg on 5 (viis) aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

 

25. Sihtasutuse tegevuse korraldamiseks ja juhtimiseks juhatus:

25.1 esindab Sihtasutust ja tagab selle majandustegevuse;

25.2 võtab tööle ja vabastab töölt teisi Sihtasutuse töötajaid, määrab nende palgatingimused;

25.3 otsustab Sihtasutuse vahendite kasutamise, s.h. Sihtasutusele vara ostmise või muul viisil hankimise, Sihtasutuse nimel laenude võtmise või laenude andmise piirides ja korras, mis on nõukogu poolt kehtestatud;

25.4 kirjutab Sihtasutuse nimel alla kõikidele dokumentidele, informeerib seaduses näidatud juhtudel ja tähtaegadel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit;

25.5 peab läbirääkimisi, sõlmib lepinguid ja kindlustab sõlmitud lepingute täitmise.

 

26. Nõukogu võib delegeerida juhatuse pädevusse kõigi Sihtasutuse tegevust puudutavate küsimuste otsustamise sellises mahus, mis on seadusega lubatud.

 

NÕUKOGU ÜLESANDED

 

27. Sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu):

27.1 kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle;

27.2 määrab kindlaks Sihtasutuse tegevussuunad ning juhindub nende elluviimisel avatud ja demokraatliku ühiskonna põhimõtetest;

27.3 kinnitab Sihtasutuse poolt läbiviidavad projektid;

27.4 kinnitab Sihtasutuse majandusaasta aruande ja eelarve;

27.5 võtab vajadusel vastu otsuse juhatuse esindusõiguse piiramiseks (see ei kehti kolmandate isikute volituste kohta);

27.6 määrab Sihtasutuse juhatuse liikmete arvu, juhatuse liikmete ja juhataja palga suuruse ning sõlmib juhatuse liikmetega lepingud;

27.7 kutsub tagasi juhatuse liikme, kes rikub põhikirja või temaga sõlmitud lepingu nõudeid;

27.8 annab nõusoleku Sihtasutuse poolt loodavate äriühingute asutamiseks ja lõpetamiseks, samuti kinnisvara võõrandamiseks;

27.9 annab juhatusele nõusoleku tehingute sõlmimiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

27.9.1 osaluse omandamine või lõppemine äriühingus;

27.9.2 kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

 

28. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja nõukogu otsustele. Nõukogu liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel.

 

29. Nõukogu esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega.

 

NÕUKOGU MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

 

30. Sihtasutuse nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

 

31. Nõukogul on õigus teha asutajale ettepanek nõukogu liige tagasi kutsuda, kui liige puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt või on kahjustanud Sihtasutuse eesmärkide elluviimist või head nime, jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või kui liige on võimetu osalema nõukogu töös, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

 

32. Tallinna linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi enne nõukogu liikme volituste lõppemist seoses linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, linnavalitsuse liikme volituste lõppemise või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

 

NÕUKOGU KOOSOLEKUD

 

33. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad mitte harvem kui 4 (neli) korda aastas nõukogu poolt määratud ajal ja kohas. Nõukogu liikmetele teatatakse koosolekute toimumise aeg, koht ja päevakord kirjalikult ette seaduses näidatud korras.

 

34. Erakorralise koosoleku võib igal ajal kokku kutsuda audiitori, nõukogu esimehe, nõukogu liikme või juhatuse kirjalikul nõudel. Kokkukutsumise ettepanekus peab olema näidatud koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ring. Teade erakorralise koosoleku toimumisest saadetakse posti teel igale nõukogu liikmele tema kodusel või töökoha aadressil vähemalt 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumise aega.

 

35. Iga nõukogu koosolek protokollitakse. Protokoll peab sisaldama nõukogu otsuseid ning selle ärakirjad peavad olema kättesaadavad kõigile liikmetele. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

 

36. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees, esimehe eemalviibimisel aga tema poolt määratud teda asendav nõukogu liige.

 

37. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

 

38. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud käesoleva põhikirja punktis 20 näidatud juhul.

 

39. Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletab kirjalikult üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmete poolt allkirjastatud kirjalikud arvamused lisatakse protokollile.

 

40. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse ja põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Nõude aegumistähtaeg on (5) viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

 

RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

 

41. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele, koostab raamatupidamise aasta- ja tegevusaruande.

 

42. Juhatus esitab eelmise majandusaasta aruande nõukogule kinnitamiseks hiljemalt jooksva majandusaasta 30. aprilliks. Enne seda kontrollib aruande vastavust õigusaktidele audiitor. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

43. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

44. Sihtasutuse audiitorite arvu ja nende töö tasustamise korra määrab nõukogu igal aastal koos majandusaasta aruande kinnitamisega. Audiitoriks ei tohi olla juhatuse või nõukogu liige ega Sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omav teine isik või soodustatud isik. Juhatus esitab registrile audiitorite nimekirja. Audiitorite vahetumisel teatab juhatus registrile andmed uute audiitorite kohta 5 (viie) päeva jooksul. Audiitor kuulub tagasikutsumisele nõukogu otsusel eelkõige ebakompetentsuse, ametialase lohakuse või kuriteo toimepanemise tõttu.

 

45. Sihtasutuse nõukogu või juhatus, samuti nõukogu või juhatuse liige või muu huvitatud isik võib nõuda, et kohus otsustaks Sihtasutuse juhtimise või varalise seisuga seotud küsimuses erikontrolli korraldamise ja nimetaks erikontrolli läbiviiva audiitori.

 

SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE JA SIHTASUTUSE LÕPETAMINE

 

46. Asutaja võib Sihtasutuse põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.

 

47. Põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst. Põhikirja uuele tekstile peab alla kirjutama vähemalt üks juhatuse liige.

 

48. Sihtasutus lõpetatakse:

48.1 asutaja otsusega;

48.2 nõukogu otsusega;

48.3 kohtuotsusega;

48.4 muul seaduses ettenähtud alusel.

 

49. Sihtasutus lõpetatakse asutaja otsusel järgmistel põhjustel:

49.1 Sihtasutus ei järgi seaduse ja põhikirjaga kehtestatud nõudeid ning vaatamata nõukogule saadetud kirjalikele hoiatustele selline rikkumine on olnud kalendriaasta jooksul korduv;

49.2 Sihtasutus on kaotanud oma vara ja piisava vara omandamine lähitulevikus ei ole reaalne.

 

50. Sihtasutus lõpetatakse nõukogu otsusega, kui:

50.1 Sihtasutuse vara on eesmärgi saavutamiseks ilmselt ebapiisav ja piisava vara omandamine lähitulevikus on ebatõenäoline;

 

51. Sihtasutuse lõpetamise otsus on nõukogu poolt vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed. Sihtasutuse likvideerijateks on nõukogu poolt määratud nõukogu või juhatuse liikmed, kes:

51.1 lõpetavad Sihtasutuse tegevuse;

51.2 avaldavad üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas kuulutuse Sihtasutuse lõpetamise kohta;

51.3 nõuavad sisse võlad, maksavad välja Sihtasutuse kohustused, realiseerivad võlausaldajate nõuete ulatuses Sihtasutuse varad;

51.4 annavad ülejäänud vara ja vahendid üle Sihtasutuse asutajale.

 

52. Pärast Sihtasutuse likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Sihtasutuse kustutamiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

 

53. Sihtasutuse ühinemine teiste sihtasutustega või jagunemine mitmeks sihtasutuseks toimub vastavalt seadusele.

 

 

________________________________
Linnapea Peeter Lepp

Tallinna linna nimel

 

 

 

Sihtasutuse Lutreola asutamisotsus

Tallinnas,

juuni 1999

 

Tallinna linn, asukohaga Eesti Vabariik Tallinn, mida esindab linnapea Peeter Lepp, EV kodaniku isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, edaspidi nimetatud asutaja, asutab sihtasutuse alljärgnevas asutamisotsuses toodud tingimustel:

 

1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Lutreola.

 

2. Sihtasutuse asukoht on Tallinn ja aadress on Paldiski mnt 145,Tallinn 13517.

 

3. Sihtasutuse eesmärk on kaasa aidata loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja kaitsmisele nii looduslikes kui tehislikes oludes.

 

4. Asutaja annab asutatavale sihtasutusele kahe nädala jooksul arvates asutamisotsusele allakirjutamise päevast üle üks tuhat (1000) krooni pangas avatavale arvele.

 

5. Asutaja määrab sihtasutusele viie (5) liikmelise nõukogu järgmises koosseisus:

5.1 Mati Kaal

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Rüütli tn 2-3;

5.2 Uudo Timm

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 109-25;

5.3 Ene Vohu

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 134-45;

5.4 Vootele Hansen

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Õismäe tee 8-53;

5.5 Sergei Mihhailov

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Paldiski mnt 163-19.

 

6. Asutaja määrab sihtasutusele ühe (1) liikmelise juhatuse järgmises koosseisus:

6.1 Tiit Maran

isikukood xxxxxxxxxxx, elukoht Tallinn, Raua tn 4-19.

 

7. Asutaja kinnitab asutamisotsusega sihtasutuse põhikirja.

 

8. Teha juhatusele ülesandeks kanda sihtasutus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

 

Asutamisotsus on koostatud ja alla kirjutatud (3) kolmes eksemplaris, millest üks esitatakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile, üks eksemplar asutamisotsuse tõestanud notarile ja kolmas eksemplar jääb asutajale.

 

 

________________________________
Linnapea Peeter Lepp

Tallinna linna nimel